Διοικητικό Συμβούλιο

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος
Αναπληρώτρια Διευθύνουσα Σύμβουλος
Αντιπρόεδρος
Μέλος
Μέλος
Μέλος - Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Οικονομικών Υπηρεσιών
Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων