Περιγραφή

Ελληνική Αγορά Εξισορρόπησης

Το μοντέλο της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συμμορφώνεται πλήρως με το πρότυπο του ευρωπαϊκού «Μοντέλου Στόχου», γνωστό και ως “Target Model”. Με το Target Model εξασφαλίζεται η βελτιστοποίηση της χρήσης της δυναμικότητας του Συστήματος Μεταφοράς μέσα από συντονισμένες πρακτικές των Διαχειριστών των Συστημάτων Μεταφοράς, η επίτευξη αξιόπιστων τιμών και ρευστότητας στον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων για την αγορά της επόμενης ημέρας, η αποτελεσματική λειτουργία των προθεσμιακών αγορών και ο αποτελεσματικός σχεδιασμός ενδοημερήσιων αγορών για τον καταμερισμό της δυναμικότητας των διασυνδέσεων. Σύμφωνα με τον ν. 4512/2018, ορίζονται οι ακόλουθες αγορές ενεργειακών προϊόντων χονδρικής, κατά την έννοια του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1227/2011:

  1. Ενεργειακή χρηματοπιστωτική αγορά (‘Forward Market’),
  2. Αγορά επόμενης ημέρας (‘Day-ahead Market’),
  3. Ενδοημερήσια αγορά (‘Intra-day Market’),
  4. Αγορά Εξισορρόπησης (‘Balancing Market’).

Η λειτουργία των τριών πρώτων αγορών έχει ανατεθεί στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ.

Ο ΑΔΜΗΕ πρωταγωνιστεί στη λειτουργία της ελληνικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Διαχειρίζεται και λειτουργεί με επιτυχία την Αγορά Εξισορρόπησης καθώς και λοιπές κομβικές διαδικασίες της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας συνολικά, όπως ο υπολογισμός και η κατανομή της μακροχρόνιας δυναμικότητας των διασυνδέσεων και η μακροχρόνια κατανομή της δυναμικότητας στην Αγορά Επόμενης Ημέρας και στις Ενδοημερήσιες Αγορές που διαχειρίζεται το ΕΧΕ.

TARGET MODEL

Η Αγορά Εξισορρόπησης διασφαλίζει την ισορροπία προσφοράς και ζήτησης και εν γένει την ασφάλεια του Συστήματος και ταυτόχρονα επιτυγχάνει την ποιοτικότερη λειτουργία του Συστήματος ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της αποδοτικότερης χρήσης των διασυνδέσεων. Αποσκοπεί στην προώθηση του ανταγωνισμού παρέχοντας σημαντικά κίνητρα για την είσοδο και την αποδοτικότερη ένταξη νέων τεχνολογιών στην αγορά, όπως οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η απόκριση ζήτησης και η αποθήκευση.

Περισσότερες λεπτομέρειες για την Αγορά Εξισορρόπησης θα βρείτε εδώ.

 

Ενοποίηση Αγορών Ενέργειας Εξισορρόπησης

Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 της Επιτροπής σχετικά με τον καθορισμό κατευθυντήριας γραμμής για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας (EBGL) καθορίζει τους λεπτομερείς κανόνες για την ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας εξισορρόπησης με στόχο την ενίσχυση του ανταγωνισμού, της διαφάνειας, της αποτελεσματικότητας του ευρωπαϊκού συστήματος εξισορρόπησης και της ασφάλεια του εφοδιασμού, στηρίζοντας παράλληλα την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης για τη διείσδυση των ΑΠΕ. Οι κοινοί ρυθμιστικοί κανόνες  της Αγοράς Ενέργειας που υιοθετούν τα κράτη μέλη της ΕΕ, επιβάλλουν την ομοιομορφία στην οργάνωση και λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης των κρατών μελών της ΕΕ με αποτέλεσμα τη μείωση των μεριδίων των εταιριών που είχαν δεσπόζουσα θέση στην παραγωγή ενέργειας και τη σύγκλιση των χονδρεμπορικών τιμών ενέργειας. 

Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας εξισορρόπησης έχει ως σκοπό να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση και η συντονισμένη εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Επίσης, δίνει τη δυνατότητα στους Διαχειριστές να προμηθεύονται και να χρησιμοποιούν την ενέργεια εξισορρόπησης με τρόπο αποδοτικό, οικονομικό και με βάση την αγορά, ενώ διευκολύνει την αποδοτική λειτουργία της ενδοημερήσιας αγοράς προσφέροντας στους συμμετέχοντες τη δυνατότητα να εξασφαλίζουν τη δική τους εξισορρόπηση σε χρόνο όσο το δυνατόν πλησιέστερο στον πραγματικό χρόνο.

Η ενοποίηση των ευρωπαϊκών αγορών ενέργειας εξισορρόπησης πραγματοποιείται με τη δημιουργία κοινών ευρωπαϊκών πλατφορμών για τη διαδικασία συμψηφισμού ανισορροπιών (IGCC) και την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αυτόματης αποκατάστασης συχνότητας (PICASSO), από εφεδρείες χειροκίνητης αποκατάστασης συχνότητας (MARI) και από εφεδρείες αντικατάστασης (TERRE) με σκοπό να διασφαλιστεί η βέλτιστη διαχείριση και η συντονισμένη εκμετάλλευση του ευρωπαϊκού συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, στηρίζοντας παράλληλα την υλοποίηση των στόχων της Ένωσης για τη διείσδυση των ΑΠΕ.

Ο ΑΔΜΗΕ συμμετέχει στην ευρωπαϊκή πλατφόρμα IGCC για τη Διαδικασία Συμψηφισμού Ανισορροπιών (Imbalance Netting) από τον Ιούλιο 2021 ενώ είναι ενεργό μέλος στα έργα υλοποίησης των ευρωπαικών πλατφόρμων MARI και PICASSO για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες χειροκίνητης και αυτόματης αποκατάστασης συχνότητας.

 

EUROPEAN PLATFORMS

Στις πλατφόρμες για την ανταλλαγή ενέργειας εξισορρόπησης από εφεδρείες αποκατάστασης συχνότητας και εφεδρείες αντικατάστασης υποβάλλονται ανταγωνιστικές προσφορές για τυποποιημένα προϊόντα ενέργειας εξισορρόπησης σε ολόκληρη την ΕΕ και έτσι εξασφαλίζεται η οικονομικά αποδοτική ενεργοποίηση προσφορών ενέργειας εξισορρόπησης. Περισσότρες πληροφορίες για τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες ενέργειας εξισορρόπησης μπορείτε να βρείτε στον ιστότοπο του ENTSO-E.