Διαδικασία Εγγραφής

Στην ενότητα αυτή παρατίθενται πληροφορίες για τις διαδικασίες συμμετοχής των ενδιαφερόμενων τόσο στην υφιστάμενη αγορά όσο και στη νέα Aγορά Eξισορρόπησης. Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων όπως προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012) ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Μεταβατικές διατάξεις".

Στην υφιστάμενη αγορά τηρούνται τα εξής Μητρώα:

Τηρείται από το Χρηματιστήριο Ενέργειας και για την εγγραφή του σε αυτό υποβάλλονται στο Χρηματιστήριο Ενέργειας και τον Διαχειριστή του Συστήματος αιτήσεις για σύναψη των επιμέρους συμβάσεων. Οι αιτήσεις υπογράφονται από τον νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος και συνοδεύονται από φάκελο δικαιολογητικών όπως περιγράφεται στο άρθρο 2 του υφιστάμενου Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτούνται:

 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος μετά από αίτηση προς τον Διαχειριστή του Συστήματος, και
 • η σύναψη της Σύμβασης Συναλλαγών ΗΕΠ μετά από αίτηση προς το Χρηματιστήριο Ενέργειας.
 • ανάλογα με την ιδιότητα του συμμετέχοντα  προσδιορίζονται ανά περίπτωση τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά.
 • τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη. Έγγραφα του Συμμετέχοντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/ εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου απαιτούνται οι διαδικασίες που περιγράφονται στη συνέχεια:

Για την εγγραφή Προμηθευτή στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας περί δικαιώματος Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ ενημέρωσης πελατών
 • Δήλωση κατόχου Άδειας Προμήθειας σε σχέση με τις συμβάσεις προμήθειας με πελάτες
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

2.    Δηλώσεις Προμηθευτών

3. Αντίγραφο Άδειας Προμήθειας

4. Σε περίπτωση που ο Προμηθευτής δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Eπικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

7.    Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή Εμπόρου στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι  συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης
 • Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

2. Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος

3. Αντίγραφο Άδειας Εμπορίας

4. Σε περίπτωση που ο Έμπορος δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

5. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

6. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

7. Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή Παραγωγού στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Δηλώσεις Παραγωγών

3. Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC

4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

5.    Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Για την εγγραφή Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Δήλωση αιτούντος περί ανεπιφύλακτης αποδοχής ρυθμίσεων Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος
 • o    Δήλωση Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη περί δικαιώματος Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ διακοπής παροχής
 • o    Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Δηλώσεις Αυτοπρομηθευόμενων Πελατών

3. Σε περίπτωση που ο Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης δεν έχει κωδικό EIC απαιτείται Αίτηση για κωδικό EIC  

4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία να αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται

5. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

6. Εγγυητική επιστολή ή αποδεικτικό κατάθεσης ποσού εγγύησης.

Για την εγγραφή του παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, κατόχου Μονάδων του Μητρώου Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του ΔΑΠΕΕΠ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ, στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:


1. Αίτηση εγγραφής του παραγωγού, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.

2. Αντίγραφο της Άδειας Παραγωγής του αιτούντος.

3. Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

4. Δήλωση  του αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Αίτηση για κωδικό EIC σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

6. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Αιτούντος, ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.

Για την εγγραφή του Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης (Φο.Σ.Ε.) ΑΠΕ στο Μητρώο Συμμετεχόντων απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του Συστήματος των παρακάτω:

1. Αίτηση εγγραφής του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Η Αίτηση Εγγραφής πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή (και στις δύο σελίδες της Αίτησης). Στην αίτηση περιλαμβάνονται και τα πλήρη στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού που οφείλει να τηρεί ο αιτών για τους σκοπούς της Σύμβασης Συναλλαγών Διαχειριστή.

2. Αντίγραφο της Άδειας Σωρευτικής Εκπροσώπησης του αιτούντος.

3. Δήλωση αιτούντος περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των ρυθμίσεων του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις από τη συμμετοχή του στο Σύστημα Συναλλαγών Διαχειριστή Συστήματος, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

4. Δήλωση του αιτούντος ότι αποδέχεται το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να ενημερώνει τους κατόχους της άδειας παραγωγής για Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εκπροσωπεί σε περίπτωση αδυναμίας εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ώστε αυτοί να μπορούν να ασκούν το δικαίωμα αλλαγής Φο.Σ.Ε. ή να συμμετέχουν στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας απευθείας χωρίς εκπρόσωπο, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

5. Δήλωση του αιτούντος ότι στις συμβάσεις εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι, σε περίπτωση μη εκπλήρωσης των υποχρεώσεών τους προς το Διαχειριστή του Συστήματος, ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ αναγνωρίζει το δικαίωμα του Διαχειριστή του Συστήματος να στρέφεται απευθείας κατά του ίδιου του Παραγωγού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με τα ίδια δικαιώματα που έχει και κατά του Φο.Σ.Ε. μη δυνάμενος ο Παραγωγός ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ να προβάλει ενστάσεις από τη συμβατική του σχέση με τον Φορέα Σωρευτικής Εκπροσώπησης Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

6. Δήλωση του αιτούντος ότι στις Συμβάσεις Εκπροσώπησης με τους Κατόχους Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ με Υποχρέωση Συμμετοχής στον ΗΕΠ περιλαμβάνουν όρο, ο οποίος προβλέπει ότι σε περίπτωση μη εκπλήρωσης χρηματικών υποχρεώσεων του Φο.Σ.Ε. προς τον εκπροσωπούμενο κάτοχο Μονάδας ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ, ο τελευταίος αφενός δεν δικαιούται να στραφεί κατά του Διαχειριστή του Συστήματος και αφετέρου ότι σε κάθε περίπτωση, παραιτείται ανεπιφύλακτα και εκ των προτέρων από οποιοδήποτε αναγωγικό δικαίωμα που δύναται να έχει κατά του Διαχειριστή του Συστήματος, μη δυνάμενος να προβάλει, άλλως παραιτούμενος από τις ενστάσεις του που απορρέουν από τη συμβατική του σχέση με τον Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

7. Αίτηση για κωδικό EIC του Φο.Σ.Ε., σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος, σε περίπτωση που ο Φο.Σ.Ε. δεν έχει ήδη κωδικό EIC. Η Αίτηση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

8. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου του αιτούντος στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση, σύμφωνα με το υπόδειγμα του Διαχειριστή του Συστήματος. Η Δήλωση πρέπει να φέρει ημερομηνία, υπογραφή του νομίμου εκπροσώπου κάτω από την εταιρική σφραγίδα και βεβαίωση για το γνήσιο της υπογραφής από αρμόδια αρχή.

9. Έγγραφα που αποδεικνύουν τη νόμιμη σύσταση και εκπροσώπηση του Φο.Σ.Ε., ανάλογα με την περίπτωση. Ενδεικτικά, συνυποβάλλονται τα εξής:

 • Ισχύον Κωδικοποιημένο Καταστατικό, θεωρημένο από το Γ.Ε.ΜΗ.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης του Γ.Ε.Μ.Η.
 • Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου/εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει την Αίτηση και τα συνυποβαλλόμενα με αυτή έγγραφα, σε περίπτωση που αυτά δεν υπογράφονται από το νόμιμο εκπρόσωπο.
 • Επισημαίνεται ότι ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ επιφυλάσσεται να ζητήσει και επιπλέον έγγραφα, σε περίπτωση, που κατά την κρίση του, τα υποβαλλόμενα από τον Αιτούντα δεν είναι πλήρη.

10. Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Tηρείται από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και εγγράφονται σε αυτό οι Μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για τις οποίες ευρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένες στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, έχει πραγματοποιηθεί και ενεργοποιηθεί η σύνδεση στο Σύστημα, έχει κατατεθεί άδεια λειτουργίας, δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (Μονάδες ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ) και για τις οποίες ο Διαχειριστής του Συστήματος δύναται να εκδίδει Εντολές Κατανομής, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ.


Για την εγγραφή μιας Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων απαιτείται η υποβολή των παρακάτω: 
1.    Αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη και στις 2 σελίδες. Στην αίτηση εγγραφής, στη σελίδα 2, πρέπει να σημειωθεί ότι συνυποβάλλονται τα κατωτέρω:

 • Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
 • Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
 • Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

2. Αντίγραφο Άδειας Παραγωγής
3. Αντίγραφο Άδειας Λειτουργίας
4. Υπεύθυνη δήλωση νόμιμου εκπροσώπου στην οποία αναγράφονται τα νομιμοποιητικά έγγραφα που επισυνάπτονται
5. Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

 • Επικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • Τα παραπάνω νομιμοποιητικά έγγραφα είναι ενδεικτικά. Ο τελικός έλεγχος θα γίνει από τη νομική υπηρεσία και είναι πιθανό να απαιτηθούν πρόσθετα νομιμοποιητικά έγγραφα.
 • Έγγραφα του αιτούντος που υποβάλλονται στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και που δεν φέρουν την υπογραφή του νόμιμου εκπροσώπου θα πρέπει να συνοδεύονται από σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του αιτούντος προς το πρόσωπο που υπογράφει.

Τα έγγραφα που υπογράφονται από τον αιτούντα πρέπει να φέρουν σφραγίδα της εταιρείας και θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής.

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Σύμφωνα με το άρθρο 4 της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 για την εγγραφή των Καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

      i.        Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

     ii.        Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή.

    iii.        Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά θέση κατανάλωσης και ανά τύπο υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 2 MW.

    iv.        Δεν έχουν τεθεί σε διαδικασία εκκαθάρισης (εκούσιας ή αναγκαστικής) ή υπό καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή παύση πληρωμών ή σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση από παρόμοια διαδικασία.

Η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση σύναψης Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Συμμετέχοντα με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου για κάθε Τύπο ΥΔΦ. Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

 

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Για την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου απαιτείται (α) η εγγραφή της εταιρείας στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου και (β) η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου.  

Η εγγραφή των εταιρειών στο Μητρώο Καταναλωτών Διακοπτόμενου Φορτίου γίνεται άπαξ. Η εγγραφή κάθε Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Θέσεων Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου πραγματοποιείται άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος. Η εγγραφή μπορεί να πραγματοποιηθεί οποτεδήποτε κατά την διάρκεια του ημερολογιακού έτους.

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή φακέλου από τον Καταναλωτή προς τον Διαχειριστή του Συστήματος ο οποίος περιλαμβάνει τα εξής:

 1. Αίτηση εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Υποβάλλεται μια αίτηση ανά εταιρεία. Δηλώνονται τα στοιχεία της εταιρείας, τα στοιχεία του Νόμιμου Εκπροσώπου της εταιρείας, ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου και ο Αριθμός Μητρώου του οικείου Επιμελητηρίου, εφόσον υπάρχει, τα στοιχεία επικοινωνίας καθώς και σχετική υπεύθυνη δήλωση. Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα.
 2. Αίτηση εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. Ως Θέση Κατανάλωσης Διακοπτόμενου Φορτίου ορίζεται η Θέση Κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας η οποία είναι συνδεδεμένη στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και η οποία δύναται να περιορίζει μέχρι μιας συμβολαιοποιημένης ενεργού ισχύος (ή/και να διακόπτει την ενεργό ισχύ) για διάρκεια οριζόμενη κατά περίπτωση, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος (συμπεριλαμβανομένης και εντολής του Διαχειριστή του Συστήματος προς τον Διαχειριστή του Δικτύου αναφορικά με τους πελάτες Δικτύου). Επισυνάπτεται σχετικό υπόδειγμα. Απαιτείται μια αίτηση ανά Θέση Κατανάλωσης που θα συμμετέχει στους Διαγωνισμούς Διακοπτόμενου Φορτίου. Στην παραπάνω αίτηση δηλώνονται τα γενικά στοιχεία Θέσης Κατανάλωσης, τα στοιχεία επικοινωνίας για θέματα λειτουργίας της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, τα στοιχεία 24ωρης Επικοινωνίας για Έκδοση Εντολών Περιορισμού Ισχύος και η Μέγιστη Διατηρήσιμη Ισχύς ανά τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.

 

Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου

Έχουν καθοριστεί δύο Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ), ο τύπος ΥΔΦ 1 και ο τύπος ΥΔΦ 2, οι οποίοι ανάλογα με το Χρόνο Προειδοποίησης, τη Μέγιστη Διάρκεια Εντολής, τη Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος διακρίνονται ως εξής:

 Τύπος ΥΔΦ   Χρόνος Προειδοποίησης  Μέγιστη Διάρκεια Εντολής  Μέγιστη Συνολική Διάρκεια ανά έτος
 1  5 λεπτά  48 ώρες   288 ώρες
 2  1 λεπτό  1 ώρα  36 ώρες

Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ1 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι μία (1) ημέρα. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τρεις (3).

Όσον αφορά τον Τύπο ΥΔΦ2 το ελάχιστο χρονικό διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών Εντολών Περιορισμού Ισχύος είναι πέντε (5) ημέρες. Ο μέγιστος αριθμός Εντολών Περιορισμού Ισχύος κατά τη διάρκεια ενός (1) μήνα είναι τέσσερις (4).

 

Τροποποίηση στοιχείων επικοινωνίας

Σε περίπτωση τροποποίησης που αφορά αποκλειστικά σε στοιχεία επικοινωνίας κατά τη διάρκεια του έτους, κατατίθενται υπογεγραμμένες από τους νόμιμους εκπροσώπους της εταιρείας οι παρακάτω αιτήσεις:

1.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής καταναλωτή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου
2.    Τροποποίηση Αίτησης εγγραφής Θέσης Κατανάλωσης στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Οι ανωτέρω αιτήσεις αποστέλλονται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

Στην αίτηση εγγραφής του αιτούντος Καταναλωτή συνυποβάλλονται τα απαραίτητα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα. Ενδεικτικά αναφέρονται:

 • Eπικυρωμένο αντίγραφο του ισχύοντος κωδικοποιημένου καταστατικού.
 • Σε περίπτωση μη ύπαρξης κωδικοποιημένου καταστατικού που να περιλαμβάνει όλες τις μέχρι σήμερα τροποποιήσεις του, απαιτείται το τελευταίο κωδικοποιημένο καταστατικό ή το καταστατικό σύστασης της εταιρείας, επίσημη πρωτότυπη βεβαίωση από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή με τις τροποποιήσεις του καταστατικού και τα σχετικά ΦΕΚ.
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού γενικής συνέλευσης για εκλογή τελευταίου Δ.Σ. και σχετικό ΦΕΚ
 • Επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού συγκρότησης Δ.Σ. και ορισμού αρμοδιοτήτων μελών Δ.Σ. και εκπροσώπησης της εταιρείας και σχετικό ΦΕΚ. Σε περίπτωση που υπάρχουν παραιτήσεις/αντικαταστάσεις μελών Δ.Σ., απαιτούνται επικυρωμένα αντίγραφα των σχετικών πρακτικών Δ.Σ. και ΦΕΚ.
 • ΦΕΚ σύστασης της εταιρείας.

Ο Διαχειριστής ενδέχεται να ζητήσει από τον Καταναλωτή την προσκόμιση επιπλέον νομιμοποιητικών εγγράφων, καθώς επίσης και την προσκόμιση πρωτοτύπων ή επικυρωμένων, κατά περίπτωση, εγγράφων, σε περίπτωση που κατά την εύλογη κρίση του Διαχειριστή η προσκόμισή τους καθίσταται αναγκαία για την πληρότητα της τεκμηρίωσης της Νόμιμης Εκπροσώπησης του Καταναλωτή.

Ο φάκελος με την αίτηση έγγραφής αποστέλλεται προς τον Διαχειριστή του Συστήματος στην Διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου ο Καταναλωτής αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:

 • της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει,
 • του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς,

 • των Κανόνων Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς και των

 • Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου.

Ακόμα ο Καταναλωτής αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά.  

 

Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου:

Θέματα Λογιστηρίου: κα. Τρομπούκη Ασπασία, a.trompouki@admie.gr και κα Τσουτσάνη Βασιλική v.tsoutsani@admie.gr

Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κα. Φασιανού Παρασκευή, p.fasianou@admie.gr

Λοιπά Θέματα: κ. Παπαδόπουλος Σταύρος, s.papadopoulos@admie.gr και κα. Μουτάφη Λουίζα l.moutafi@admie.gr

Προϋποθέσεις Εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Οι Συμμετέχοντες (εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων) που εκπροσωπούν Παρόχους Υπηρεσίας Ευελιξίας και επιθυμούν να εγγραφούν στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων υποβάλλουν αίτηση στον Διαχειριστή του Συστήματος, σύμφωνα με το έντυπο-υπόδειγμα.

Για την εγγραφή απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις:

 • η προηγούμενη εγγραφή του Συμμετέχοντα που εκπροσωπεί τον Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Μητρώο Συμμετεχόντων,
 • η δυνατότητα παροχής της Υπηρεσίας Ευελιξίας, όπως αυτή περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 295 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος, και συγκεκριμένα:
  1. ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος, να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας,
  2. ρυθμό μεταβολής της ισχύος του για αύξηση ή μείωση της έγχυσης/απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό, και
  3. δυνατότητα απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση.
 • η σύνδεση του Παρόχου στο Εθνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ή στο δίκτυο Μέσης ή Χαμηλής Τάσης εκτός των μη Διασυνδεδεμένων Νησιών και
 • η μη συμμετοχή του Παρόχου σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης.

Για την εγγραφή των συστημάτων απόκρισης ζήτησης απαιτείται επιπλέον να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις (*):

 • Να έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς τις δοκιμές προεπιλογής που προβλέπεται στο άρθρο 296 του Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος,
 • Να έχουν Ισχύ Ευελιξίας μεγαλύτερη ή ίση ενός (1) MW,
 • Να είναι εξοπλισμένα με κατάλληλα συστήματα τηλελέγχου και τηλεμετρίας σε πραγματικό χρόνο για την απόκριση σε Εντολές Κατανομής που θα λαμβάνουν από τον Διαχειριστή του Συστήματος.

Η διάρκεια του ΜΜΑΕ ορίζεται, κατά μέγιστο, έως την 31.03.2021, ή αν αυτό συμβεί νωρίτερα, μέχρι την εφαρμογή μηχανισμού επάρκειας ισχύος του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τις σχετικές αποφάσεις της ΡΑΕ.

 

Αίτηση Εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Για την εγγραφή απαιτείται η υποβολή αίτησης προς τον Διαχειριστή του Συστήματος η οποία περιλαμβάνει τα εξής:

  • Κωδικός EIC Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
  • Επωνυμία Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
  • Επωνυμία και κωδικός EIC του αντίστοιχου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων
  • Ισχύς Ευελιξίας σε MW, με ακρίβεια 1 MW
  • Ρυθμός αύξησης/μείωσης της έγχυσης/απορρόφησης ηλεκτρικής ενέργειας σε MW ανά λεπτό με ακρίβεια 0,1MW
  • Αριθμός ωρών που απαιτούνται από την έκδοση σχετικής Εντολής Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος ώστε να ακολουθεί ένα γρήγορο κύκλο λειτουργίας
  • Αριθμός συνεχόμενων ωρών με δυνατότητα απόκρισης στις Εντολές του Διαχειριστή του Συστήματος
  • Υπεύθυνη δήλωση:
   1. ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων της σχετικής Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/13.07.2020), του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Διαθεσιμότητα Ισχύος για την Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας και
   2. ανεπιφύλακτης αποδοχής αποκλειστικής αρμοδιότητας των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά.
   3. μη συμμετοχής σε άλλο σχήμα κρατικής ενίσχυσης.

Η αίτηση αποστέλλεται στην ταχ. διεύθυνση «ΔΥΡΡΑΧΙΟΥ 89 & ΚΗΦΙΣΟΥ, 104 43 ΑΘΗΝΑ», υπόψη του Τομέα Εκκαθάρισης της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς.

 

Τεκμηρίωση Νόμιμης Εκπροσώπησης

Ισχύει η Νόμιμη Εκπροσώπηση του Συμμετέχοντα που εκπροσωπεί τον Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας στο Μητρώο Συμμετεχόντων. Αν η αίτηση δεν υπογράφεται από τον νόμιμο εκπρόσωπο, θα πρέπει να υποβάλλεται και σχετικό πρακτικό/εξουσιοδότηση του αρμοδίου οργάνου του Συμμετέχοντα προς το πρόσωπο που υπογράφει.

 

Εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων

Η διαδικασία εγγραφής ολοκληρώνεται με την αποστολή σχετικής βεβαίωσης από τον Διαχειριστή του Συστήματος για την επιτυχή ολοκλήρωση της διαδικασίας εγγραφής. Το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Διαχειριστή του Συστήματος.

Με την εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων ο Πάροχος αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις:

 • της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66754/810/09.07.2020 (ΦΕΚ Β’ 2852/13.07.2020) απόφασης του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας,
 • του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, καθώς και
 • του Κανονισμού Δημοπρασιών παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας.

Ακόμα ο Πάροχος αποδέχεται την αποκλειστική αρμοδιότητα των Δικαστηρίων των Αθηνών για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των μερών κατά την ερμηνεία και την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας και η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί πρόταση για σύναψη Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας. Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας από το Διαχειριστή συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Επιλεγέντα Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας από το χρόνο που τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, χωρίς άλλη διατύπωση.

Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής να έχει κατατεθεί τουλάχιστον πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν την διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας.

 

(*) Σύμφωνα με τον υπό δημόσια διαβούλευση Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

 

Πληροφορίες σχετικά με το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων:

Θέματα Λογιστηρίου:  κα Τρομπούκη Ασπασία, a.trompouki@admie.gr και κα Τσουτσάνη Βασιλική, v.tsoutsani@admie.gr

Θέματα Νομιμοποιητικών Εγγράφων: κα Βασιλική Μπλάνα, v.blana@admie.gr και κα Κωνσταντίνα Δαϊλάκη, k.dailaki@admie.gr

Λοιπά Θέματα: κα Ευαγγελία Καραμπάση, e.karampasi@admie.gr, κα Λουίζα Μουτάφη l.moutafi@admie.gr  και κα Σπυριούνη Παναγιώτα pspiriouni@admie.gr

Βάσει του άρθρου 121 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’2757/07.07.2020):


1.    Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012), θεωρείται ότι: 

α)    έχουν εγγραφεί προσωρινά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών ή/και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης,

β)    έχουν αποδεχτεί ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και τις εκδιδόμενες σύμφωνα με αυτούς Μεθοδολογίες, παραμέτρους και άλλες ειδικές εγκρίσεις, Τεχνικές Αποφάσεις και Εγχειρίδια, όπως εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν και υποχρεούνται να συμμορφώνονται με το περιεχόμενό τους, 
γ)    έχουν συνάψει αυτοδικαίως Σύμβαση Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης, ανάλογα με την ιδιότητα που έχουν, 
δ)    έχουν συνάψει αυτοδικαίως Σύμβαση Συναλλαγών Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
Αποδεικτικό της προσωρινής εγγραφής αποτελεί η βεβαίωση εγγραφής που έχει εκδοθεί βάσει του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς και του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύουν.
2.    Οι προσωρινώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα προηγούμενα, διαγράφονται αυτοδικαίως από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, εφόσον έως την 27η Οκτωβρίου 2020:
α)    δεν έχει περιέλθει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ μέσω του Φορέα Εκκαθάρισης βεβαίωση του Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον συμμετέχοντα και 
β)    δεν έχουν υποβάλει εγγυήσεις, σύμφωνα με τον νέο Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, για τον οποίο έχουν εκκινήσει διαδικασίες έγκρισης. Το εγχειρίδιο των εγγυήσεων θα αναρτηθεί μετά την έγκρισή του. 
Από τη διαγραφή, θεωρείται ότι δεν υφίσταται Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης με το Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την έλλειψη αυτή.
3.    Οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων της υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφασης της ΡΑΕ, εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης. Για τις Μονάδες αυτές δεν διενεργούνται δοκιμές προεπιλογής για τα ήδη καταχωρημένα τεχνικά χαρακτηριστικά τους. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία δεν έχουν ελεγχθεί δηλώνονται κατ’ αρχήν από τον Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης το αργότερο έως την 1η Αυγούστου 2020.
4.    Έως την 30η Νοεμβρίου 2020, οι προσωρινώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ υποχρεούνται να υποβάλουν αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ». Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ προβαίνει σε οριστική εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ των προσωρινώς εγγεγραμμένων που υπέβαλαν πλήρη αίτηση εγγραφής έως την 31η Ιανουαρίου 2021 και εκδίδει βεβαίωση εγγραφής. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί αίτηση εγγραφής εντός της παραπάνω προθεσμίας, ο προσωρινώς εγγεγραμμένος διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και η Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης και η Σύμβαση Συναλλαγών του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται, από την επομένη της ημέρας εκπνοής της προθεσμίας, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την λύση αυτή.

Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ τηρεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως αυτός τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 938/2020 απόφαση ΡΑΕ, το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, το οποίο αποτελείται από τα επιμέρους Μητρώα:


α)    Tο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 
β)    To Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
γ)    To Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης
δ)    To Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
ε)    To Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου
 

Οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012) ακολουθούν τις διαδικασίες που περιγράφονται στην ενότητα "Μεταβατικές Διατάξεις".

 

Ακολουθούν οι οδηγίες εγγραφής ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου στα επιμέρους Μητρώα.

1.    Ο ενδιαφερόμενος που επιθυμεί να εγγραφεί είτε στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για πρώτη φορά υποβάλλει στον Διαχειριστή του ΕΜΣΗΕ την αίτηση εγγραφής, η οποία αποτελείται από τα εξής τέσσερα μέρη:

 • Μέρος Α’:     Στοιχεία Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης /Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης,
 • Μέρος Β’:     Στοιχεία Κατανεμόμενων Μονάδων Παραγωγής,
 • Μέρος Γ’:     Στοιχεία Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου,
 • Μέρος Δ’:     Στοιχεία Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.

2.    Ο ενδιαφερόμενος υποχρεούται να συμπληρώσει το Μέρος Α’ της Αίτησης Εγγραφής. Από τα Μέρη Β’ έως Δ’, ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει το Μέρος ή τα Μέρη εκείνα που αφορούν τις Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης που εκπροσωπεί. Σε περίπτωση που επιθυμεί να εκπροσωπεί περισσότερες από μια Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, συμπληρώνει τα κατάλληλα Μέρη για κάθε μια από αυτές ξεχωριστά.
3.    Ο ενδιαφερόμενος που φέρει περισσότερες από μία ιδιότητες με τις οποίες επιθυμεί να καταχωρηθεί στο Μητρώο, δύναται να επιλέγει περισσότερες από μια ιδιότητες.
4.    Ο ενδιαφερόμενος που θα εγγραφεί ταυτόχρονα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης υποβάλλει άπαξ το μέρος Α΄ της αίτησης και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά, επισημαίνοντας όμως την εγγραφή του και στα δύο Μητρώα.
5.    Μαζί με την αίτηση, ο ενδιαφερόμενος καταβάλλει το Τέλος Αίτησης.
6.    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν έχει ήδη κωδικό EIC, μαζί με την Αίτηση Εγγραφής, υποβάλλει και Αίτηση για κωδικό EIC.
7.    Η Αίτηση Εγγραφής, η Αίτηση για κωδικό EIC, καθώς και όλες οι δηλώσεις που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή του αιτούντος ή του νομίμου εκπροσώπου του, με θεωρημένο το γνήσιο από αρμόδια αρχή.
8.    Η Αίτηση Εγγραφής, η Αίτηση για κωδικό EIC, οι δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα και στην περίπτωση αλλοδαπών εγγράφων, πρέπει να φέρουν επισημείωση της Χάγης. 
9.    Η Αίτηση Εγγραφής, η Αίτηση για κωδικό EIC, οι δηλώσεις και τα έγγραφα που υποβάλλει ο ενδιαφερόμενος πρέπει να είναι στα ελληνικά ή τα αγγλικά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, τα έγγραφα πρέπει να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα.
10.    Η εγγραφή του ΔΑΠΕΕΠ στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λαμβάνει χώρα αυτόματα.
11.    Αναλυτικές οδηγίες εγγραφής, στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ δίνονται στην Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ».

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που φέρουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες ιδιότητες εγγράφονται υποχρεωτικά ή έχουν δικαίωμα εγγραφής στα επιμέρους Μητρώα ως εξής:


α)    Παραγωγός 
Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή σχετικής Εξαίρεσης, εφόσον έχει στην κατοχή του μονάδα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW: 
i.    Εγγράφεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης


β)    Παραγωγός Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) 
Ο κάτοχος Άδειας Παραγωγής ή Βεβαίωσης Παραγωγής ΑΠΕ ή σχετικής Εξαίρεσης, για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά, εφόσον έχει στην κατοχή του Μονάδα ΑΠΕ και εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ ΑΠΕ:
i.    Έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ


γ)    Αυτοπαραγωγός
i.    Έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης.


δ)    Φορέας Σωρευτικής Εκπροσώπησης (ΦοΣΕ) ΑΠΕ
Ο κάτοχος Άδειας ΦοΣΕ ΑΠΕ για Μονάδες ΑΠΕ με Υποχρέωση Συμμετοχής στην Αγορά:
i.    Έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ


ε)    ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης 
Ο κάτοχος σχετικής άδειας:
i.    Έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου


στ)    Καταναλωτής 
περιλαμβανομένου του Αυτοπρομηθευόμενου Πελάτη, ο οποίος παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης, εφόσον δεν εκπροσωπείται από ΦοΣΕ Απόκρισης Ζήτησης:
i.    Έχει δικαίωμα εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ii.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης
iii.    Εγγράφει υποχρεωτικά τις οντότητες υπηρεσιών εξισορρόπησης που εκπροσωπεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου


ζ)    Προμηθευτής
κάτοχος Άδειας Προμήθειας, περιλαμβανομένου του Προμηθευτή Τελευταίου Καταφυγίου και του Προμηθευτή Καθολικής Υπηρεσίας:
i.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης


η)    Έμπορος
κάτοχος Άδειας Εμπορίας:
i.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης


θ)    Αυτοπρομηθευόμενος Πελάτης 
που δεν παρέχει υπηρεσίες απόκρισης ζήτησης:
i.    Εγγράφεται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης


ι)    ΔΑΠΕΕΠ, ΦΟΣΕΤΕΚ:
i.    Εγγράφονται  υποχρεωτικά στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης

Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από τον ενδιαφερόμενο των παρακάτω:


1)    Το Μέρος Α’ της αίτησης εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει:

 • Τα στοιχεία του
 • Την ιδιότητά (ή τις ιδιότητές) του
 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα

2)    Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

i. ​​​​Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου:

 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

ii.    Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου:

 • Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου).
 • Για αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αναφορικά με την νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου.

iii.  Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναγράφονται τα  έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση Εγγραφής
iv.    Βεβαίωση από το Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που για την Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, Φορέας Εκκαθάρισης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
v.    Εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.
vi.   Άδεια Παραγωγής, ή Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ ή Βεβαίωση Παραγωγής ΑΠΕ, ή Άδεια Προμήθειας, ή  Άδεια Εμπορίας, ή Άδεια Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ ή άδεια άσκησης της δραστηριότητας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει περισσότερες ιδιότητες, προσκομίζει την κατάλληλη άδεια για κάθε μια ιδιότητά του.
vii.    Για τους Παραγωγούς ΑΠΕ, Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης απαιτείται η υποβολή στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ από τον ενδιαφερόμενο των παρακάτω:


1.   Το Μέρος Α’ της αίτησης εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει:

 • Τα στοιχεία του
 • Την ιδιότητά (ή τις ιδιότητές) του
 • Τα συνυποβαλλόμενα έγγραφα που επισυνάπτει

2.    Συνυποβαλλόμενα δικαιολογητικά:

i. ​​​​Νομιμοποιητικά έγγραφα φυσικού προσώπου:

 • Αντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας,
 • Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό φυσικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο,
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

ii.    Νομιμοποιητικά έγγραφα νομικού προσώπου

 • Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Ισχύουσας Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο.
 • Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου).
 • Για αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην Ελλάδα, υποβάλλεται και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αναφορικά με την νόμιμη εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου.

3.    Υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ή του νόμιμου εκπροσώπου του, στην οποία αναγράφονται τα  έγγραφα που επισυνάπτονται στην Αίτηση Εγγραφής

4.    Βεβαίωση από το Φορέα Εκκαθάρισης ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης για τον Συμμετέχοντα ως Άμεσο Εκκαθαριστικό Μέλος, ή ότι έχει δημιουργηθεί Λογαριασμός Εκκαθάρισης από Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος για τον Συμμετέχοντα. Σε περίπτωση που για την Αγορά Εξισορρόπησης δεν λειτουργεί, για οποιονδήποτε λόγο, Φορέας Εκκαθάρισης, ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.

5.    Εγγυήσεις, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ.

6.    Άδεια Παραγωγής, ή Άδεια Παραγωγής ΑΠΕ ή Βεβαίωση Παραγωγής ΑΠΕ, ή Άδεια Προμήθειας, ή  Άδεια Εμπορίας, ή Άδεια Σωρευτικής Εκπροσώπησης ΑΠΕ ή άδεια άσκησης της δραστηριότητας Σωρευτικής Εκπροσώπησης Απόκρισης Ζήτησης, ανάλογα με την ιδιότητα του ενδιαφερόμενου. Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος έχει περισσότερες ιδιότητες, προσκομίζει την κατάλληλη άδεια για κάθε μια ιδιότητά του.

7.    Για τους Παραγωγούς ΑΠΕ, Αντίγραφο της Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή βεβαίωση του ΔΑΠΕΕΠ αναφορικά με το καθεστώς λειτουργίας των Μονάδων ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ που εμπίπτουν στις διατάξεις της παρ. 19 του Άρθ. 3 του ν. 4414/2016.

Για τη θέση μιας μονάδας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, για την οποία βρίσκεται σε ισχύ άδεια παραγωγής, είναι εγκατεστημένη στην ηπειρωτική χώρα ή στα διασυνδεδεμένα ηλεκτρικά με αυτήν νησιά, και έχει εγκατεστημένη ισχύ άνω των 5 MW, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή της στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης.

1.    Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος της μονάδας παραγωγής είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Β’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία της μονάδας παραγωγής,
 • το Διαχειριστή της μονάδας παραγωγής,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή της μονάδας παραγωγής,
 • όσα εκ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών της μονάδας παραγωγής είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οριστικά και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή με βάση το αποτέλεσμα των δοκιμών προεπιλογής οι οποίες περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης» και
 • τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλει σε αυτό το στάδιο είναι:

            i.    Αντίγραφο άδειας παραγωγής της μονάδας παραγωγής 

           ii.  Ειδικά για τις Κατανεμόμενες Μονάδες ΣΗΘΥΑ, έγκριση ειδικών λειτουργικών όρων για κάθε μια εξ αυτών

2.    Σε περίπτωση που ο ενδιαφερόμενος δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις ενότητες Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

3.    Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής της μονάδας παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης, εκδίδεται βεβαίωση προεγγραφής.

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής, των δοκιμών προεπιλογής και την έκδοση άδειας λειτουργίας, οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής εγγράφονται στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης οριστικά.

2.    Για την οριστική εγγραφή της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής, ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Β’ της Αίτησης Εγγραφής, συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής,
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής και
 • τα δικαιολογητικά που συνυποβάλλει σε αυτό το στάδιο είναι αντίγραφο της άδειας λειτουργίας για κάθε Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής της Κατανεμόμενης Μονάδας Παραγωγής στο Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής. 

Για τη θέση ενός χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή του στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

1.    Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  φορτίου απόκρισης ζήτησης είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Γ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης,
 • το Διαχειριστή του χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή του χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης και
 • όσα εκ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οριστικά και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή με βάση το αποτέλεσμα των δοκιμών προεπιλογής οι οποίες περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης».

2.    Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  φορτίου απόκρισης ζήτησης δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις ενότητες Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

3.    Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής του χαρτοφυλακίου φορτίου με δυνατότητα απόκρισης ζήτησης στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, εκδίδεται βεβαίωση προεγγραφής.

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής και των δοκιμών τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενου Φορτίου εγγράφονται στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου οριστικά. 

2.    Για την οριστική εγγραφή του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  φορτίου απόκρισης ζήτησης υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Γ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου και
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής. 

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενου Φορτίου στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής.

Για τη θέση ενός χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ, σε κατάσταση Δοκιμών Παραλαβής ή για τη διενέργεια δοκιμών προεπιλογής, απαιτείται η προεγγραφή του στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ.

1.    Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  Μονάδων ΑΠΕ είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Δ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ,
 • το Διαχειριστή του χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ,
 • τα στοιχεία επικοινωνίας του Διαχειριστή του χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ και
 • όσα εκ των Καταχωρημένων Χαρακτηριστικών του χαρτοφυλακίου Μονάδων ΑΠΕ είναι διαθέσιμα. Τα στοιχεία αυτά δεν είναι οριστικά και υπόκεινται σε αναπροσαρμογή με βάση το αποτέλεσμα των δοκιμών προεπιλογής οι οποίες περιγράφονται στους «Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης».

2.    Σε περίπτωση που ο εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  Μονάδων ΑΠΕ δεν είναι ήδη εγγεγραμμένος στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στις ενότητες Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Οδηγίες εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

3.    Με την ολοκλήρωση της προεγγραφής του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, εκδίδεται βεβαίωση προεγγραφής.

1.    Μετά την ολοκλήρωση των Δοκιμών Παραλαβής και των δοκιμών προεπιλογής τα Χαρτοφυλάκια Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ εγγράφονται στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ οριστικά.

2.    Για την οριστική εγγραφή του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, ο  εκπρόσωπος του χαρτοφυλακίου  Μονάδων ΑΠΕ υποβάλλει στο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ το Μέρος Δ’ της Αίτησης Εγγραφής, στο οποίο συμπληρώνει τα ακόλουθα στοιχεία, καθώς και τυχόν άλλα στοιχεία εκ των ήδη δηλωθέντων κατά την προεγγραφή τα οποία επιθυμεί να τροποποιήσει:

 • το όνομα ή την επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, καθώς και τον Κωδικό EIC του,
 • την ονομασία του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ και
 • τα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, όπως αυτά οριστικοποιούνται με βάση τα αποτελέσματα των δοκιμών προεπιλογής. 

3.    Με την ολοκλήρωση της εγγραφής του Χαρτοφυλακίου Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, εκδίδεται βεβαίωση εγγραφής.