Ευρωπαϊκοί Κώδικες Σύνδεσης

Ρυθμιστικό πλαίσιο

Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Σύνδεσης (European Connection Network Codes – CNC) είναι ένα σύνολο κοινών κανόνων που αφορούν τη σύνδεση χρηστών στο Ευρωπαϊκό σύστημα μεταφοράς. Συντάχθηκαν από το ENTSO-E με την καθοδήγηση του ACER στη βάση των κατευθυντήριων γραμμών του Κανονισμού (ΕΕ) 714/2009 και αποτελούν βασική προϋπόθεση του 3ου ενεργειακού πακέτου σε ότι αφορά την εναρμόνιση και ολοκλήρωση της ενιαίας Ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και της επίτευξης των ενεργειακών στόχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Σύνδεσης υποβλήθηκαν για έγκριση και ψηφίστηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αποτελούν Κανονισμούς της ΕΕ. Ως τέτοιοι, είναι δεσμευτικοί, υπερισχύουν κάθε προϋπάρχοντος εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου και η εφαρμογή τους είναι υποχρεωτική από τις χώρες μέλη της ΕΕ.

Οι Ευρωπαϊκοί Κώδικες Σύνδεσης ενσωματώθηκαν στο Ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο με τους ακόλουθους τρεις Κανονισμούς (ΕΕ):

  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 της 14ης Απριλίου 2016, «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο» (“Requirements for Generators”, NC-RfG)
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1388 της 17ης Αυγούστου 2016, «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τη σύνδεση ζήτησης» (“Demand Connection Code”, NC-DCC)
  • Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1447 της 26ης Αυγούστου 2016, «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος » (“High Voltage Direct Current Connections”, NC-HVDC)

Ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς  και η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας είναι οι οντότητες που έχουν εξουσιοδοτηθεί για την εφαρμογή αυτών των Κανονισμών.

Τι είναι ο Κώδικας Σύνδεσης Γεννητριών

Ο Κώδικας Σύνδεσης Γεννητριών (Network Code “Requirements for Generators”, NC-RfG) θεσπίζει ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις «γενικής εφαρμογής» τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί οποιαδήποτε γεννήτρια και οποιαδήποτε εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ή δίκτυο διανομής ανεξαρτήτως τεχνολογίας ή πρωτογενούς πηγής ενέργειας.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του NC-RfG στο Ελληνικό σύστημα ο ΑΔΜΗΕ διενήργησε δύο δημόσιες διαβουλεύσεις.

Η πρώτη διαβούλευση, έγινε το διάστημα από 17-11-2017 μέχρι και 18-12-2017 και αφορούσε τον προσδιορισμό των μέγιστων κατωφλίων ισχύος για τον καθορισμό των κατηγοριών σημαντικότητας των γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής.

Η δεύτερη διαβούλευση, έγινε το διάστημα από 05-03-2019 μέχρι και 08-04-2019 και αφορούσε την εφαρμογή των απαιτήσεων του NC-RfG για κάθε κατηγορία σημαντικότητας των γεννητριών ηλεκτροπαραγωγής.

Θέση σε ισχύ και πεδίο εφαρμογής

Οι απαιτήσεις του NC-RfG είναι υποχρεωτικές για οποιαδήποτε γεννήτρια και οποιαδήποτε εγκατάσταση ηλεκτροπαραγωγής συνδέεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ή δίκτυο διανομής μετά την 18η Μάϊου 2018, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ηλεκτροπαραγωγής έχει συνάψει οριστική και δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού ηλεκτροπαραγωγής πριν την ημερομηνία αυτή και έχει κοινοποιήσει τη σύμβαση αγοράς στον αρμόδιο Διαχειριστή πριν την 18η Νοεμβρίου 2018.

Οι απαιτήσεις του NC-RfG δεν εφαρμόζονται σε γεννήτριες και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που έχουν συνδεθεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς ή δίκτυο διανομής πριν την 18η Μάϊου 2018 ούτε σε γεννήτριες και εγκαταστάσεις ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 631/2016 εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την Απόφαση ΡΑΕ 1165/2020 (ΦΕΚ Β’ 3757 της 07.09.2020).

Περισσότερα για τον NC-RfG στην επίσημη ιστοσελίδα του ENTSOe στο σύνδεσμο: https://www.entsoe.eu/network_codes/rfg/

Τι είναι ο Κώδικας Σύνδεσης Ζήτησης

Ο Κώδικας Σύνδεσης Ζήτησης (Network Code “Demand Connection Code”, NC-DCC) θεσπίζει ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις «γενικής εφαρμογής» τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί οποιαδήποτε εγκατάσταση ζήτησης, εγκατάσταση διανομής, δίκτυο διανομής και κλειστό δίκτυο διανομής συνδέεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς. Οι απαιτήσεις του NC-DCC ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε μονάδα ζήτησης συνδέεται σε μια εγκατάσταση ζήτησης ή σε ένα κλειστό δίκτυο διανομής για την παροχή υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης, εφόσον η εγκατάσταση ζήτησης ή το κλειστό δίκτυο διανομής συνδέεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του NC-DCC στο Ελληνικό σύστημα, ο ΑΔΜΗΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση το διάστημα από 03-07-2019 μέχρι και τις 05-08-2019.

Θέση σε ισχύ και πεδίο εφαρμογής

Οι απαιτήσεις του NC-DCC είναι υποχρεωτικές για οποιαδήποτε εγκατάσταση ζήτησης, εγκατάσταση διανομής, δίκτυο διανομής ή κλειστό δίκτυο διανομής συνδέεται στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς μετά την 7η Σεπτεμβρίου 2018, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης ζήτησης, ο Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής ή ο Διαχειριστής του Κλειστού Δικτύου Διανομής έχει συνάψει οριστική και δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού πριν την ημερομηνία αυτή και έχει κοινοποιήσει τη σύμβαση αγοράς κύριου εξοπλισμού στον Διαχειριστή Συστήματος πριν την 7η Μαρτίου 2019.

Οι απαιτήσεις του NC-DCC ισχύουν επίσης και για οποιαδήποτε μονάδα ζήτησης συνδέεται σε μια εγκατάσταση ζήτησης ή σε ένα κλειστό δίκτυο διανομής για την παροχή υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης μετά την 7η Σεπτεμβρίου 2018, με την προϋπόθεση ότι η εγκατάσταση ζήτησης ή το κλειστό δίκτυο διανομής συνδέεται στο σύστημα μεταφοράς. Εξαίρεση αποτελεί η περίπτωση όπου ο ιδιοκτήτης της μονάδας ζήτησης έχει συνάψει οριστική και δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού της μονάδας ζήτησης πριν την ημερομηνία αυτή και έχει κοινοποιήσει τη σύμβαση αγοράς κύριου εξοπλισμού στον Διαχειριστή Συστήματος πριν την 7η Μαρτίου 2019.

Οι απαιτήσεις του NC-DCC δεν εφαρμόζονται σε εγκαταστάσεις ζήτησης, εγκαταστάσεις διανομής, δίκτυα διανομής και κλειστά δίκτυα διανομής που έχουν συνδεθεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς πριν από την 7η Σεπτεμβρίου 2018 καθώς και σε εγκαταστάσεις ζήτησης, εγκαταστάσεις διανομής, δίκτυα διανομής και κλειστά δίκτυα διανομής στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Οι απαιτήσεις του NC-DCC δεν εφαρμόζονται σε μονάδες ζήτησης που έχουν συνδεθεί σε εγκαταστάσεις ζήτησης ή σε κλειστά δίκτυα διανομής πριν από την 7η Σεπτεμβρίου 2018 ούτε σε μονάδες ζήτησης στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1388/2016 εγκρίθηκε με την Απόφαση ΡΑΕ 1166/2020 (ΦΕΚ Β’ 3698 της 03.09.2020).

Περισσότερα για τον NC-DCC, στην επίσημη ιστοσελίδα του ENTSOe στο σύνδεσμο: https://www.entsoe.eu/network_codes/dcc/

Τι είναι ο Κώδικας Σύνδεσης Συστημάτων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος

Ο Κώδικας Σύνδεσης Συστημάτων Μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος (Network Code “HVDC”, NC-HVDC) θεσπίζει ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις «γενικής εφαρμογής» τις οποίες θα πρέπει να ικανοποιεί οποιοδήποτε σύστημα HVDC συνδέει μεταξύ τους δύο ή περισσότερα συστήματα μεταφοράς που ανήκουν σε διαφορετικές σύγχρονες περιοχές ή περιοχές ελέγχου, οποιοδήποτε σύστημα HVDC συνδέει δύο ή περισσότερα συστήματα μεταφοράς που ανήκουν στην ίδια σύγχρονη περιοχή ή περιοχή ελέγχου (ενσωματωμένα συστήματα HVDC) και οποιοδήποτε σύστημα HVDC ή οποιοσδήποτε μετατροπέας απομακρυσμένου άκρου συνδέει ένα συνδεόμενο σε ΣΡ πάρκο ΑΠΕ στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς.

Δημόσιες Διαβουλεύσεις

Για την εφαρμογή των απαιτήσεων του NC-HVDC στο Ελληνικό σύστημα, ο ΑΔΜΗΕ διενήργησε δημόσια διαβούλευση το διάστημα 11-10-2019 μέχρι 11-11-2019.

Θέση σε ισχύ και πεδίο εφαρμογής

Οι απαιτήσεις του NC-HVDC είναι υποχρεωτικές για όλα τα συστήματα HVDC και τους μετατροπείς απομακρυσμένου άκρου συνδεόμενων σε ΣΡ πάρκων ΑΠΕ που συνδέονται στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς μετά την 28η Σεπτεμβρίου 2018, με εξαίρεση περιπτώσεις όπου ο ιδιοκτήτης του συστήματος HVDC ή του συνδεόμενου σε συνεχές ρεύμα πάρκου ΑΠΕ έχει συνάψει οριστική και δεσμευτική σύμβαση για την αγορά του κύριου εξοπλισμού πριν την ημερομηνία αυτή και έχει κοινοποιήσει τη σύμβαση αγοράς στον αρμόδιο Διαχειριστή πριν την 28η Μαρτίου 2019.

Οι απαιτήσεις του NC-HVDC δεν εφαρμόζονται σε συστήματα HVDC ή μετατροπείς απομακρυσμένου άκρου συνδεόμενων σε ΣΡ πάρκων ΑΠΕ που έχουν συνδεθεί στο διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς πριν την 28η Σεπτεμβρίου 2018 ούτε σε συστήματα HVDC ή μετατροπείς απομακρυσμένου άκρου στα μη διασυνδεδεμένα νησιά.

Η εισήγηση του ΑΔΜΗΕ για τις απαιτήσεις γενικής εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 1447/2016 εγκρίθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με την Απόφαση ΡΑΕ 1167/2020 (ΦΕΚ Β’ 3762 της 07.09.2020).

Περισσότερα για τον NC-HVDC στην επίσημη ιστοσελίδα του ENTSOe στο σύνδεσμο: https://www.entsoe.eu/network_codes/hvdc/