Προγραμματισμένες Απομονώσεις

Ο ΑΔΜΗΕ, με την συνδρομή του RSC, αλλά και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Χρήστες του Συστήματος καταρτίζει τα ετήσια Προγράμματα Απομονώσεων των διασυνοριακών και των λοιπών Στοιχείων του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Μονάδων Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

Το Πρόγραμμα Απομονώσεων των Διασυνδετικών Στοιχείων του Συστήματος καταρτίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές των γειτονικών Συστημάτων και με την συνδρομή του RSC. Το Πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στο επόμενο Ημερολογιακό Έτος και δημοσιοποιείται ώστε οι προγραμματισμένες απομονώσεις των Διασυνδετικών στοιχείων να είναι γνωστές εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διαδικασία εκχώρησης δικαιωμάτων ικανότητας μεταφοράς σε μακροχρόνια βάση.

 

Για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας τροφοδοσίας και της ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει σε συνεργασία με τους κατόχους άδειας παραγωγής το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόμενη βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων.

Ο ΑΔΜΗΕ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων Μονάδων λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας του Συστήματος, το προτεινόμενο από τους κατόχους άδειας παραγωγής πρόγραμμα, την προβλεπόμενη κατάσταση των διασυνδετικών αλλά και λοιπών στοιχείων του Συστήματος καθώς και την αναμενόμενη αύξηση του φορτίου του Συστήματος.

Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα τρία επόμενα Έτη Αξιοπιστίας.

 

Ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει Πρόγραμμα Απομονώσεων Στοιχείων του Συστήματος και συντονίζει την απομόνωση και συντήρηση των παραπάνω στοιχείων ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. Το ετήσιο Πρόγραμμα Απομονώσεων των Στοιχείων του Συστήματος περιλαμβάνει τον κατάλογο των προς συντήρηση στοιχείων του ΕΣΜΗΕ με βάση τον κύκλο λειτουργίας τους, τη διάρκεια της κάθε απομόνωσης και το προτεινόμενο διάστημα υλοποίησης της. Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα δυο επόμενα ημερολογιακά έτη.

1 - 20 από 4772 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως Τροποποιημένο
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2021 2022 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2021 30.09.2022 09.04.2020 16:20
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:46
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:42
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:37
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:41
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:45
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:48
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:43
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021 12.05.2020 18:39
20201024 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 24.10.2020 24.10.2020 23.10.2020 11:10
20201024 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 24.10.2020 24.10.2020 23.10.2020 08:50
20201023 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 10:55
20201023 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 23.10.2020 23.10.2020 22.10.2020 08:50
20201022 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 22.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 09:00
20201022 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 22.10.2020 22.10.2020 21.10.2020 10:50
20201021 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 21.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 09:05
20201021 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 21.10.2020 21.10.2020 20.10.2020 10:50
20201020 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 20.10.2020 20.10.2020 19.10.2020 09:20
20201020 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 20.10.2020 20.10.2020 19.10.2020 11:50
20201019 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 19.10.2020 19.10.2020 18.10.2020 09:20