Προγραμματισμένες Απομονώσεις

Ο ΑΔΜΗΕ, με την συνδρομή του RSC, αλλά και σε συνεργασία με τους εμπλεκόμενους Χρήστες του Συστήματος καταρτίζει τα ετήσια Προγράμματα Απομονώσεων των διασυνοριακών και των λοιπών Στοιχείων του ΕΣΜΗΕ καθώς και των Μονάδων Παραγωγής του Μητρώου Μονάδων, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια αλλά και η αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ.

Το Πρόγραμμα Απομονώσεων των Διασυνδετικών Στοιχείων του Συστήματος καταρτίζεται από τον ΑΔΜΗΕ σε συνεργασία με τους διαχειριστές των γειτονικών Συστημάτων και με την συνδρομή του RSC. Το Πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στο επόμενο Ημερολογιακό Έτος και δημοσιοποιείται ώστε οι προγραμματισμένες απομονώσεις των Διασυνδετικών στοιχείων να είναι γνωστές εύλογο χρονικό διάστημα πριν τη διαδικασία εκχώρησης δικαιωμάτων ικανότητας μεταφοράς σε μακροχρόνια βάση.

 

Για τις ανάγκες διαφύλαξης της επάρκειας τροφοδοσίας και της ασφάλειας λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει σε συνεργασία με τους κατόχους άδειας παραγωγής το Ετήσιο Πρόγραμμα Συντήρησης Μονάδων σε κυλιόμενη βάση. Το Πρόγραμμα αυτό αφορά τις Μονάδες του Μητρώου Μονάδων.

Ο ΑΔΜΗΕ κατά την κατάρτιση του Προγράμματος Συντηρήσεων Μονάδων λαμβάνει υπόψη την ασφάλεια τροφοδοσίας του Συστήματος, το προτεινόμενο από τους κατόχους άδειας παραγωγής πρόγραμμα, την προβλεπόμενη κατάσταση των διασυνδετικών αλλά και λοιπών στοιχείων του Συστήματος καθώς και την αναμενόμενη αύξηση του φορτίου του Συστήματος.

Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα τρία επόμενα Έτη Αξιοπιστίας.

 

Ο ΑΔΜΗΕ καταρτίζει Πρόγραμμα Απομονώσεων Στοιχείων του Συστήματος και συντονίζει την απομόνωση και συντήρηση των παραπάνω στοιχείων ώστε να εξασφαλίζεται η αδιάλειπτη και αξιόπιστη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. Το ετήσιο Πρόγραμμα Απομονώσεων των Στοιχείων του Συστήματος περιλαμβάνει τον κατάλογο των προς συντήρηση στοιχείων του ΕΣΜΗΕ με βάση τον κύκλο λειτουργίας τους, τη διάρκεια της κάθε απομόνωσης και το προτεινόμενο διάστημα υλοποίησης της. Το πρόγραμμα αφορά στο τρέχον και στα δυο επόμενα ημερολογιακά έτη.

1 - 20 από 4602 αποτελέσματα
Ονομασία Διαδικασίες Είδος δεδομένων Περίοδος κάλυψης Info Από Έως
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2021 2022 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2021 30.09.2022
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Γραμμών Μεταφοράς ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Υποσταθμών ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΒΟΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΑ ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ 2021 Συντήρηση Προσωρινό Πρόγραμμα Συντήρησης Προστασίας ΕΤΟΣ 01.01.2021 31.12.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2020 2021 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2020 2021 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2020 2021 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2019 2020 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2021 2022 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2019 2020 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
Units Maintenance Schedule Reliability Year 2022 2023 Προθεσμιακή Αγορά Συντήρηση Μονάδων ΕΤΟΣ 01.10.2020 30.09.2021
20200812 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020
20200812 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 12.08.2020 12.08.2020
20200811 UnitAvailabilities 01 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020
20200811 UnitAvailabilities 02 ΗΕΠ Διαθεσιμότητα Μονάδων Παραγωγής ΗΜΕΡΑ 11.08.2020 11.08.2020