Λοιπές Κατηγορίες

Με τον όρο Συμβατικοί Παραγωγοί νοούνται οι:

- Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΘΗΣ) 

- Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ)

- Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί πλην των μικρών υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ)

Για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και της Διαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ.

Αίτηση για Συμβατικό Σταθμό Παραγωγής

Ερωτηματολόγιο για Θερμικό Σταθμό Παραγωγής

Ερωτηματολόγιο για Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής πλην ΜΥΗΣ

Για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και της Διαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ.

Ερωτηματολόγιο Επιλέγοντα Πελάτη Υψηλής Τάσης

Με τον όρο Εφεδρικοί Σταθμοί Ηλεκτροπαραγωγής νοούνται τα Ηλεκτροπαραγωγά Ζεύγη που λειτουργούν αποκλειστικά σε περίπτωση διακοπής της παροχής ισχύος από το Σύστημα, προκειμένου να συνεχιστεί η παροχή ισχύος σε κρίσιμα φορτία.

Για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, της Διαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ και της ΥΑ ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534.

Ερωτηματολόγιο για Σύνδεση Εφεδρικού Σταθμού Ηλεκτροπαραγωγής