Λοιπές Κατηγορίες

Σύνδεση των Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011 ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ):

  • Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.
  • Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).
  • Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του συστήματος κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο σύστημα.
  • Παρέχει τις πάσης φύσης υπηρεσίες του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών των χρηστών του συστήματος.
  • Καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Αυτές οι διαδικασίες υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.
  • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής εξαιτίας πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, όπως συμφόρηση στα απομακρυσμένα σημεία αυτού και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
  • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα νέο σημείο σύνδεσης με το αιτιολογικό ότι θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόμενες με την απαραίτητη αύξηση δυναμικού των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ στην εγγύτητα του σημείου σύνδεσης.
  • Καθορίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατό να αρνείται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την πρόσβαση εξαιτίας της έλλειψης χωρητικότητας. Αυτά τα κριτήρια εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Συμβατικοί Παραγωγοί

Με τον όρο Συμβατικοί Παραγωγοί νοούνται οι:

- Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΘΗΣ) 

- Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ)

- Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί πλην των μικρών υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ)

Για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και της Διαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ.

Ερωτηματολόγιο για Θερμικό Σταθμό Παραγωγής

Ερωτηματολόγιο για Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής πλην ΜΥΗΣ