Λοιπές Κατηγορίες

Α. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΟΡΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

Με τον όρο Συμβατικοί Παραγωγοί νοούνται οι:

- Θερμοηλεκτρικοί Σταθμοί (ΘΗΣ) 

- Μονάδες Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας (ΣΗΘ)

- Υδροηλεκτρικοί Σταθμοί πλην των μικρών υδροηλεκτρικών Σταθμών (ΜΥΗΣ)

Για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ ισχύουν οι προβλέψεις του Νόμου 4001/2011, του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ και της Διαδικασίας Σύνδεσης Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ.

Αίτηση για Συμβατικό Σταθμό Παραγωγής

Ερωτηματολόγιο για Θερμικό Σταθμό Παραγωγής

Ερωτηματολόγιο για Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής πλην ΜΥΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

 1. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 161 του ν. 5037/2023, οι κάτοχοι Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα στους οποίους έχει χορηγηθεί Προσφορά Σύνδεσης, συμπεριλαμβανομένων των κατόχων Αδειών Εγκατάστασης, έως την 30ή Ιουνίου 2023, προσκομίζουν στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγυητική επιστολή με διάρκεια ισχύος τουλάχιστον δύο (2) έτη, η οποία ανανεώνεται προ της λήξης της, μέχρι την έκδοση Άδειας Λειτουργίας, προκειμένου να διατηρηθούν σε ισχύ η Προσφορά Σύνδεσης και οι οικείες άδειες και εγκρίσεις του σταθμού.
 2. Από την υποχρέωση προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής εξαιρούνται :
  1. Οι σταθμοί ηλεκτροπαραγωγής στα Μη Διασυνδεδεμένα Νησιά, (Μ.Δ.Ν.),
  2. Οι σταθμοί Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης, (Σ.Η.Θ.Υ.Α.),
  3. Οι σταθμοί οι οποίοι, έως την 30ή Ιουνίου 2023, έχουν υποβάλλει αίτηση για μετατροπή της Άδειας Παραγωγής σε άδεια αποθήκευσης, σύμφωνα με την παρ. 15 του άρθρου 132 του ν. 4001/2011 (Α’ 179),
  4. Οι σταθμοί για τους οποίους οι κάτοχοί τους, έως την 30ή Ιουνίου 2023, προσκομίζουν στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμμένες συμβάσεις προμήθειας του κύριου παραγωγικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης. Στην περίπτωση προσκόμισης υπογεγραμμένων συμβάσεων, η αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, χορηγεί στον ενδιαφερόμενο Βεβαίωση Εξαίρεσης Προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής, η οποία κοινοποιείται στον αρμόδιο Διαχειριστή.
 3. Η ως άνω υποχρέωση προσκόμισης εγγυητικής επιστολής τίθεται στους κατόχους Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με καύσιμο λιθάνθρακα, λιγνίτη, φυσικό αέριο ή πετρελαϊκά προϊόντα και κατά την υποβολή αίτησης στον αρμόδιο Διαχειριστή για χορήγηση Προσφοράς Σύνδεσης, πλην των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής σε Μ.Δ.Ν., των σταθμών Σ.Η.Θ.Υ.Α. και των σταθμών ηλεκτροπαραγωγής στα νησιά που αδειοδοτούνται για λόγους εφεδρείας.
 4. Το ύψος της εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε δέκα χιλιάδες ευρώ ανά μεγαβάτ (10.000€/MW), βάσει της ονομαστικής (μικτής) ισχύος της άδειας παραγωγής. Το συνολικό ποσό της απαιτούμενης για τον σταθμό εγγύησης δύναται να καλύπτεται από περισσότερες της μιας εγγυητικές επιστολές
 5. Με την προσκόμιση από τον ενδιαφερόμενο σε μεταγενέστερο χρόνο, στην αρμόδια αδειοδοτούσα αρχή, υπογεγραμμένων συμβάσεων προμήθειας του κύριου παραγωγικού ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού της επένδυσης, το ύψος της εγγυητικής επιστολής μειώνεται κατά το ήμισυ.
 6. Εάν η εγγυητική επιστολή δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν δεν εκδοθεί Άδεια Λειτουργίας για τον σταθμό, αυτή καταπίπτει υπέρ του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011.
 7. Η εγγυητική επιστολή επιστρέφεται στον ενδιαφερόμενο, κατόπιν υποβολής αιτήματος, στις περιπτώσεις: α) με την έκδοση της Άδειας Λειτουργίας του σταθμού, β) αν η ισχύς οποιασδήποτε Βεβαίωσης, άδειας ή έγκρισης, η οποία απαιτείται για τη νόμιμη εγκατάσταση ή λειτουργία του σταθμού, ανασταλεί ή ακυρωθεί με δικαστική απόφαση.
 8. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της εγγυητικής επιστολής, εντός της προθεσμίας της παρ. 1, παύει αυτοδικαίως η ισχύς της Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και η ισχύς της Άδειας Παραγωγής και γενικότερα όλων των αδειών και εγκρίσεων που έχουν χορηγηθεί για τον εν λόγω σταθμό.
 9. Σε εφαρμογή των ανωτέρω παρατίθεται υπόδειγμα της εγγυητικής επιστολής.

Για την έκδοση Προσφοράς όρων Σύνδεσης ο Πελάτης Υψηλής Τάσης προσκομίζει συμπληρωμένο το Έντυπο Αίτησης Προσφοράς Σύνδεσης Πελάτη Υψηλής Τάσης.

Β. ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ

Για την αίτηση σύναψης Σ.Σ. Πελάτη ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Πελάτη Υ.Τ.

Συνημμένα αίτησης Πελάτη Υ.Τ.

Για την αίτηση σύναψης Σ.Σ. Συμβατικού Παραγωγού ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Συμβατικό Παραγωγό

Συνημμένα αίτησης Συμβατικού Παραγωγού

Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του Χρήστη και των Έργων Σύνδεσης στα οποία περιλαμβάνονται και τα Έργα Επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση, ο Χρήστης υποβάλλει στον ΑΔΜΗΕ αίτηση για την ηλέκτριση των εγκαταστάσεών του στο Σύστημα σύμφωνα με το Υπόδειγμα κατωτέρω. Η αίτηση συνοδεύεται από δικαιολογητικά και Βεβαιώσεις στις οποίες ο Χρήστης και ο επιβλέπων Μηχανικός των εγκαταστάσεων δηλώνουν ότι όλα τα Έργα Σύνδεσης εκτελέσθηκαν σύμφωνα με τις σχετικές Άδειες, τα προβλεπόμενα στη Σύμβαση Σύνδεσης, τους ισχύοντες κώδικες, κανονισμούς και διατάξεις, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης.

Για την αίτηση ηλέκτρισης των εγκαταστάσεων του Επιλέγοντος Πελάτη ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Πελάτη Υ.Τ.

Συνημμένα αίτησης Πελάτη Υ.Τ.

Για την αίτηση ηλέκτρισης του Σταθμού του Συμβατικού Παραγωγού ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Συμβατικό Παραγωγό

Συνημμένα αίτησης Συμβατικού Παραγωγού

Εφόσον επιτευχθεί από τον χρόνο της Βεβαίωσης Ηλέκτρισης και έπειτα, λειτουργία των εγκαταστάσεων και των έργων σύνδεσης του Χρήστη, επί δεκαπέντε (15) συνεχείς ημέρες χωρίς να παρουσιαστούν προβλήματα, ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει Βεβαίωση Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας, με την οποία πιστοποιείται ότι έχει περατωθεί η φάση της δοκιμαστικής λειτουργίας των εγκαταστάσεών τους και ότι έχουν ολοκληρωθεί οι κατασκευές των λοιπών αναγκαίων Έργων Σύνδεσης με το Σύστημα, με τήρηση των ελάχιστων προδιαγραφών που προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος.

Για την αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας των εγκαταστάσεων του Επιλέγοντος Πελάτη ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Πελάτη Υ.Τ.

Για την αίτηση έκδοσης Βεβαίωσης Περάτωσης Δοκιμαστικής Λειτουργίας του Σταθμού του Συμβατικού Παραγωγού ο ενδιαφερόμενος προσκομίζει:

Έντυπο αίτησης για Συμβατικό Παραγωγό

«Σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/44608/534 (ΦΕΚ Β’ 1976/22.05.2020) και το άρθρο 69, §.7 του Ν. 4602/2019 (ΦΕΚ Α’ 45/9.3.2019) με σκοπό την έναρξη λειτουργίας εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής που συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς, οι φορείς αυτών καλούνται να συνάψουν Πρόσθετη Συμφωνία Σύνδεσης με τον ΑΔΜΗΕ. Στα πλαίσια αυτά ο ΑΔΜΗΕ εκδίδει και τη βεβαίωση εξαίρεσης από την άδεια παραγωγής των εν λόγω εφεδρικών σταθμών.

Η διαδικασία και δικαιολογητικά για την έναρξη λειτουργίας των εφεδρικών σταθμών ηλεκτροπαραγωγής είναι τα ακόλουθα:

Όροι και Προϋποθέσεις για Η/Ζ

Έντυπο αίτησης για σύνδεση Η/Ζ

Συνημμένα αίτησης