Έκδοση EIC

Κάθε συμμετέχων στην Ελληνική και Ευρωπαϊκή Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας προσδιορίζεται από έναν κωδικό, τον Energy Identification Code (EIC), ο οποίος ακολουθεί τον Συμμετέχοντα σε όλες τις συναλλαγές του. Ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ είναι το εξουσιοδοτημένο, από τον ENTSO-E, γραφείο χορήγησης κωδικών στην Ελλάδα.

Ο κατάλογος των κωδίκων EIC που μέχρι στιγμής, έχει χορηγήσει ο Διαχειριστής ΕΣΜΗΕ είναι ο ακόλουθος:

Καθώς οι κωδικοί EIC είναι μοναδικοί, ένας συμμετέχων με κωδικό EIC δεν χρειάζεται να αιτηθεί για νέο κωδικό EIC. Επίσης, οι κωδικoί EIC είναι μόνο αναγνωριστικοί κωδικοί, και δεν αποτελούν δικαίωμα ή εξουσιοδότηση για το εμπόριο ενέργειας.

Για την έκδοση νέου κωδικού EIC, ο κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με fax ή ταχυδρομικώς.

Για ενημέρωση στοιχείων ενός υπάρχοντα κωδικού EIC, o κάτοχος του κωδικού EIC, θα πρέπει να συμπληρώσει τη σχετική αίτηση που ακολουθεί και να τη στείλει στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ με email, fax ή ταχυδρομικώς.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επικοινωνείτε με το Γραφείο Χορήγησης Κωδικών EIC στην ηλεκτρονική διεύθυνση eic_office@admie.gr ή στο τηλέφωνο 210-9466801, ή στο fax 210-4637111.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση EIC μπορείτε να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα του ENTSO-E :

https://www.entsoe.eu/data/energy-identification-codes-eic/

 

Δήλωση αποποίησης ευθύνης του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για τους δημοσιευμένους αριθμούς ΑΦΜ με κωδικούς EIC Συμμετεχόντων :

O σκοπός αυτής της ιστοσελίδας είναι να επιτρέψει σε άτομα και συμμετέχοντες που εμπλέκονται στην αγορά ενέργειας να λάβουν απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τον Ενεργειακό Κωδικό Αναγνώρισης (Energy Identification Code EIC) για να διεξάγουν ηλεκτρονική ανταλλαγή δεδομένων (Electronic Data Interchange - EDI).

Σε καμία περίπτωση ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν φέρει ευθύνη για ζημιές οποιουδήποτε είδους, συμπεριλαμβανομένων και μη περιορισμένων σε άμεσες, έμμεσες, γενικές, ειδικές, παρεπόμενες ζημιές ή αποθετική ζημία που προκύπτουν από οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που λαμβάνονται χρησιμοποιώντας αυτό τον ιστότοπο.

Ιδίως, οι αριθμοί ΑΦΜ παρέχονται μόνο για πληροφοριακούς σκοπούς και είναι στην ευθύνη του συμμετέχοντα να αξιολογήσει την εγκυρότητα τους χρησιμοποιώντας π.χ. τον ιστότοπο του Συστήματος ανταλλαγής πληροφοριών για το φόρο προστιθέμενης αξίας.

Επιπρόσθετα, ο στόχος μας είναι η ελαχιστοποίηση της διακοπής που οφείλεται σε τεχνικά σφάλματα. Εντούτοις, κάποια δεδομένα ή πληροφορίες σε αυτή την σελίδα μπορεί να έχουν δημιουργηθεί ή δομηθεί σε αρχεία ή μορφές που δεν είναι ελεύθερες σφαλμάτων και δεν μπορούμε να εγγυηθούμε ότι η υπηρεσία δεν θα διακοπεί ή δεν θα επηρεαστεί από τέτοιου είδους προβλήματα. Ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ δεν αποδέχεται καμία ευθύνη σε σχέση με τέτοιου είδους προβλήματα που προκύπτουν σαν αποτέλεσμα χρήσης αυτού του ιστοτόπου ή οποιωνδήποτε άλλων συνδεδεμένων εξωτερικών ιστοτόπων.