Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει τις ακόλουθες μεθοδολογίες, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

Με τη Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών / Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης καθορίζονται οι ζωνικές και συστημικές ανάγκες Ισχύος Εξισορρόπησης για (α) Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας (ΕΔΣ ή FCR), (β) αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (αΕΑΣ ή aFRR) και (γ) χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (χΕΑΣ ή mFRR), σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΑΕ. 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Ζωνικές / Συστημικές Ανάγκες_v1 1092/2020 3565/28.08.2020

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων που συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης για την εκκαθάριση της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Φορτίο Αναφοράς_v1 798/2020 1924/19.05.2020

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης και της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης_v1 954/2020 3191/03.08.2020  
2 Ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης_v2 1459/2020 4800/31.10.2020 ΕΕΕ_v2-v1
3 Ενεργοποιημένη Ενέργεια Εξισορρόπησης_v3 591/2021 4157/09.09.2021 ΕΕΕ_v3-v2

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής βάσει Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών στοιχείων των Μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ βάσει της μεθοδολογίας αυτής αποστέλλει στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας W+1 το ελάχιστο μεταβλητό κόστος παραγωγής για τις θερμικές Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής για κάθε ημέρα της Εβδομάδας Εκκαθάρισης W.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Μεταβλητό κόστος θερμικών_v1 948/2020 3406/14.08.2020  
2 Μεταβλητό κόστος θερμικών_v2 1393/2020 4623/21.10.2020 ΜΚ θερμικών_v2-v1

 

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ καθορίζεται ο τρόπος εκτίμησης των Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΑΕ. 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Απώλειες ΕΣΜΗΕ_v1 953/2020 2926/17.07.2020

Με τους Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης καθορίζονται για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, η διαδικασία προεπιλογής και οι κανόνες για την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Όροι και Προϋποθέσεις BSPs_v1 1033/2020 3493/24.08.2020

Με τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης καθορίζονται για τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης (BRPs), σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων, οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, ο ορισμός της ευθύνης εξισορρόπησης και οι κανόνες για τον υπολογισμό των Αποκλίσεων.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Όροι και Προϋποθέσεις BRPs_v1 1032/2020 3558/28.08.2020

Στους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αδύνατη σύμφωνα με την παράγραφο 2 του άρθρου 34 του ΚΑΕ.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Κανόνες αναστολής αγοράς_v1 1603/2020 5944/31.12.2020

Στους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που ο υπολογισμός των Τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι αδύνατος σύμφωνα με το άρθρο 85 του ΚΑΕ.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Εκκαθάριση σε αναστολή αγοράς_v1 1008/2020 3227/04.08.2020

Οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής λαμβάνονται υπόψη μόνο στην Αγορά Εξισορρόπησης (Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) και Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης (ΑΕΕ)) και όχι στις προηγούμενες χρονικά αγορές που διαχειρίζεται το ΕΧΕ. Στις περιπτώσεις που η τήρηση του Προγράμματος Αγοράς προϋποθέτει παραβίαση των περιορισμών των τεχνικών χαρακτηριστικών των Μονάδων Παραγωγής το Πρόγραμμα Αγοράς χαρακτηρίζεται μη Εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πρόγραμμα ΔΕΠ ή/και το Πρόγραμμα ΑΕΕ θα διαφέρει υποχρεωτικά από το Πρόγραμμα Αγοράς και η μεταβολή αυτή θα θεωρείται Απόκλιση και όχι Ενέργεια Εξισορρόπησης.

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του μη Εφικτού Προγράμματος Αγοράς υπολογίζονται οι Περίοδοι Κατανομής κατά τις οποίες, λόγω μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που εγχέουν/απορροφούν οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του αντίστοιχου Προγράμματος Αγοράς καθορίζεται ως Απόκλιση.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Μη εφικτό ΠΑ_v1 1363/2020 4596/19.10.2020  
2 Μη εφικτό ΠΑ_v2 1458/2020 4800/31.10.2020 Μη εφικτό ΠΑ_v2-v1

 

Εδώ θα βρείτε ορισμένα παραδείγματα εφικτού και μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς.

Για την λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εφαρμόζει επιπλέον τις ακόλουθες μεθοδολογίες.

Σε εφαρμογή της Απόφασης ΡΑΕ αρίθμ. 14/2014 (ΦΕΚ Β 270/07.02.2014) για τον υπολογισμό του ανταλλάγματος για την κάλυψη των δαπανών παροχής ΥΚΩ στα ΜΔΝ, η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς (ΜΤΑ) υπολογίζεται, σύμφωνα με την Επιστολή ΡΑΕ/Ο-85181/02.12.2020, για κάθε μήνα ως το άθροισμα του κόστους (€) των κατωτέρω συναλλαγών που αντιστοιχεί στους Εκπροσώπους Φορτίου για την εγχώρια κατανάλωση (εξαιρούνται οι εξαγωγές), δια της συνολικής μετρούμενης ποσότητας ενέργειας (MWh), ανηγμένη στην υψηλή τάση, που αντιστοιχεί στην κατανάλωση στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα:

  1. Εκκαθαρίσεις Αγοράς Επόμενης Ημέρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις ποσότητες που δηλώθηκαν και αντιστοιχούν σε συναλλαγές επί Ενεργειακών Χρηματοπιστωτικών Μέσων που συνάπτονται είτε εντός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς, είτε διμερώς εκτός της Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς και οι οποίες υπόκεινται σε Φυσικό Διακανονισμό στην Αγορά Επόμενης Ημέρας. Η εκκαθάριση γίνεται με τις Τιμές Εκκαθάρισης Αγοράς.
  2. Εκκαθαρίσεις Ενδοημερήσιας Αγοράς,
  3. Εκκαθαρίσεις Αποκλίσεων στην Αγορά Εξισορρόπησης,
  4. Εκκαθαρίσεις Λογαριασμών Προσαυξήσεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης (ΛΠ-1, ΛΠ-2, ΛΠ-3),
  5. Χρεώσεις Εκπροσώπων Φορτίου με βάση τον νέο Μεταβατικό Μηχανισμό Αποζημίωσης Ευελιξίας (Λ-Η σύμφωνα με την υποενότητα 12.13 του Κώδικα Διαχερίρισης ΕΣΜΗΕ), ή με βάση άλλο Μηχανισμό Ισχύος που δύναται να τον αντικαταστήσει στο μέλλον, και 
  6. Οποιαδήποτε άλλη χρέωση προκύπτει από μηχανισμό αγοράς που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία να επιβάλλεται αποκλειστικά στους Εκπροσώπους Φορτίου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. 

Για κάθε μήνα λαμβάνονται υπόψη οι ώρες που αντιστοιχούν στην σχετική εκκαθάριση.

Η Μεσοσταθμική Τιμή Αγοράς δημοσιεύεται κάθε μήνα στα Ενημερωτικά Δελτία στο site του ΑΔΜΗΕ.

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει τις ακόλουθες Τεχνικές Αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν έχουν ρυθμιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και των αντίστοιχων Τεχνικών Αποφάσεων, οι διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης υπερισχύουν.

Στην Τεχνική Απόφαση "Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ" γίνεται λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών αίτησης, υποβολής και εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ_v1  
2 Εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ_v2 Εγγραφή στο Μητρώο_v2-v1

 

Με την Τεχνική Απόφαση Εντολές Κατανομής γίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής Εντολών Κατανομής.

Με την Τεχνική Απόφαση Χειροκίνητης ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας χειροκίνητης ΕΑΣ (mFRR). Συμπληρωματική πληροφορία υπάρχει στο Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ.

Με την Τεχνική Απόφαση Αυτόματη ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης ΕΑΣ (aFRR). Συμπληρωματική πληροφορία υπάρχει στο Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ.

Με την Τεχνική Απόφαση Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης γίνεται λεπτομερής περιγραφή και παραδείγματα υπολογισμών σχετικά με την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Με την Τεχνική Απόφαση Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού_v1  
2 Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού_v2 ΤΑ ΔΕΠ_v2-v1

Με την Τεχνική Απόφαση Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης ορίζονται τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Τιμών Προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης που επιβάλλονται για τεχνικούς λόγους.

 

Α. Τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ενέργεια Εξισορρόπησης

Χρονική Περίοδος

Ενέργεια Εξισορρόπησης €/MWh

ελάχιστο

μέγιστο

1η Περίοδος

-4.240

+4.240

2η Περίοδος

-9.999

+9.999

3η Περίοδος

-99.999

+99.999

1η Περίοδος: Από την έναρξη των νέων Αγορών μέχρι και την εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID).

2η Περίοδος: Από την εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID) και μέχρι την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO.

3η Περίοδος:  Από την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO.

 

Β. Τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ισχύ Εξισορρόπησης

Χρονική Περίοδος

Ισχύς Εξισορρόπησης €/MW - ώρα

ελάχιστο

μέγιστο

1η Περίοδος

0

+3.000

2η Περίοδος

0

+9.999

1η Περίοδος:   Από την έναρξη των νέων Αγορών μέχρι και την εφαρμογή των Συνεχών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά (XBID).

2η Περίοδος:   Από την εφαρμογή των Συνεχών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά (XBID).

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παραμέτροι / ειδικές εγκρίσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ έπειτα από πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1415/2020 (ΦΕΚ Β' 4768/29.10.2020) καθορίζεται το τέλος εγγραφής που πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής

Τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
Εφάπαξ χρέωση για Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ή/και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης*
2.000 € + ΦΠΑ
Εφάπαξ χρέωση για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 2.500 € + ΦΠΑ

(*) Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μία μόνο φορά από το ενδιαφερόμενο μέρος, σε περίπτωση που αυτό φέρει και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1225/2020 (ΦΕΚ Β' 4067/22.09.20) καθορίζεται η αριθμητική τιμή του ορίου ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας ανά κατηγορία Οντότητας Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σε 2%.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1226/2020 (ΦΕΚ Β' 4033/21.09.2020) καθορίζεται η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης στις περιπτώσεις που για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και στις περιπτώσεις που έγινε Περικοπή Φορτίου έτσι ώστε η προσαυξημένη τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ να είναι τουλάχιστον ίση με 2.100 €/MWh για τη συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

Στην περίπτωση που η τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ λάβει τιμή μεγαλύτερη από 2.100€/MWh, αν αυτό προκύψει από τον υπολογισμό της βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1358/2020 (ΦΕΚ Β' 4637/21.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για μη υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 98 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBEO 0 €/MWh
UNCBRO 0 €/MWh

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1359/2020 (ΦΕΚ Β' 4637/21.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCDCe,char 6 €/MW
DCTOL για Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύ 3%
DCTOL για Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή 6%
ADC 

  N/x, όπου N ο μέχρι και την υπόψη Ημέρα Κατανομής συνολικός αριθμός των Ημερών Κατανομής κατά τον τρέχοντα μήνα για τις οποίες διαπιστώθηκε σημαντικές αποκλίσεις στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά

x 2
NDC 0

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1360/2020 (ΦΕΚ Β' 4638/21.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCNPBE 2 €/MWh
ANPBE 1
TOLBE 3%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1361/2020 (ΦΕΚ Β' 4643/21.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBALADEV 40 €/MWh
TOLADEV 3,3%
UNCBALRMSDEV 160 €/MWh
TOLRMSDEV 3,3%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1362/2020 (ΦΕΚ Β' 4643/21.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBALRADEV 10 €/MWh
TOLADEV 20%
UNCBALRRMSDEV 210 €/MWh
TOLRMSDEV 20%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1363/2020 (ΦΕΚ Β' 4596/19.10.2020) καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCNAMSr 0 €/MWh
ANAMS 0
TOLr,e 0%

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1392/2020 (ΦΕΚ Β' 4703/23.10.2020) καθορίζεται το ύψος της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής.