Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει τις ακόλουθες μεθοδολογίες / παραμέτρους / ειδικές εγκρίσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

 

Με τη Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών / Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης καθορίζονται οι ζωνικές και συστημικές ανάγκες για Ισχύ Εξισορρόπησης για (α) Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας (ΕΔΣ ή FCR), (β) αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (αΕΑΣ ή aFRR) και (γ) χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (χΕΑΣ ή mFRR), σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΑΕ. 

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων που συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης για την εκκαθάριση της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 798/2020 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1924/19.05.2020).

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης και της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής βάσει Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών στοιχείων των Μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΑΕ. 

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ καθορίζεται ο τρόπος εκτίμησης των Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΑΕ. 

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Με τους Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης καθορίζονται για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, η διαδικασία προεπιλογής και οι κανόνες για την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Μες τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης καθορίζονται για τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, ο ορισμός της ευθύνης εξισορρόπησης και οι κανόνες για τον υπολογισμό των Αποκλίσεων.

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Στους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αδύνατη σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΑΕ.

Στους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που ο υπολογισμός των Τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι αδύνατος σύμφωνα με το άρθρο 85 του ΚΑΕ.

Η αναρτημένη μεθοδολογία αποτελεί την εισήγηση του ΑΔΜΗΕ όπως έχει αποσταλεί στη ΡΑΕ για έγκριση. 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει τις ακόλουθες Τεχνικές Αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν έχουν ρυθμιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και των αντίστοιχων Τεχνικών Αποφάσεων, οι διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης υπερισχύουν.

Με την Τεχνική Απόφαση Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ γίνεται λεπτομερής περιγραφή διαδικασιών αίτησης, υποβολής και εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Με την Τεχνική Απόφαση Εντολές Κατανομής γίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής Εντολών Κατανομής.

Με την Τεχνική Απόφαση Χειροκίνητη ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας χειροκίνητης ΕΑΣ (mFRR).

Με την Τεχνική Απόφαση Αυτόματη ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης ΕΑΣ (aFRR).

Με την Τεχνική Απόφαση Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης γίνεται λεπτομερής περιγραφή και παραδείγματα υπολογισμών σχετικά με την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Με την Τεχνική Απόφαση Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

Η αναρτημένη Τεχνική Απόφαση αποτελεί το σχέδιο προς Διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ.

Με την Τεχνική Απόφαση Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης ορίζονται τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Τιμών Προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης που επιβάλλονται για τεχνικούς λόγους.