Μεθοδολογίες και Τεχνικές Αποφάσεις

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ καταρτίζει τις ακόλουθες μεθοδολογίες, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ. 

Με τη Μεθοδολογία Καθορισμού Ζωνικών / Συστημικών Αναγκών Ισχύος Εξισορρόπησης καθορίζονται οι ζωνικές και συστημικές ανάγκες για Ισχύ Εξισορρόπησης για (α) Εφεδρεία Διατήρησης της Συχνότητας (ΕΔΣ ή FCR), (β) αυτόματη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (αΕΑΣ ή aFRR) και (γ) χειροκίνητη Εφεδρεία Αποκατάστασης της Συχνότητας (χΕΑΣ ή mFRR), σύμφωνα με το άρθρο 41 του ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 1092/2020 Aπόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3565/28.08.2020).

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Φορτίου Αναφοράς Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του Φορτίου Αναφοράς των Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Φορτίων που συμμετέχουν στην Αγορά Εξισορρόπησης για την εκκαθάριση της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 798/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 1924/19.05.2020).

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού της Ενεργοποιημένης Ενέργειας Εξισορρόπησης και της Προσαρμοσμένης Εντολής Κατανομής των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 84 του ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 954/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3191/03.08.2020).

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Μεταβλητού Κόστους Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού του μεταβλητού κόστους των Κατανεμόμενων θερμικών Μονάδων Παραγωγής βάσει Δηλώσεων Τεχνοοικονομικών στοιχείων των Μονάδων, σύμφωνα με το άρθρο 44 του ΚΑΕ. Ο ΑΔΜΗΕ βάσει της μεθοδολογίας αυτής αποστέλλει στη ΡΑΕ μέχρι το τέλος της εβδομάδας W+1 το ελάχιστο μεταβλητό κόστος παραγωγής για τις θερμικές Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής για κάθε ημέρα της Εβδομάδας Εκκαθάρισης W.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Μεταβλητό κόστος θερμικών_v1 948/2020 3406/14.08.2020
2 Μεταβλητό κόστος θερμικών_v2 1393/2020  

 

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού Απωλειών ΕΣΜΗΕ καθορίζεται ο τρόπος εκτίμησης των Απωλειών ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το άρθρο 83 του ΚΑΕ. 

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 953/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 2926/17.07.2020).

Με τους Όρους και Προϋποθέσεις Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης καθορίζονται για τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, η διαδικασία προεπιλογής και οι κανόνες για την παροχή Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 1033/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3493/24.08.2020).

Μες τους Όρους και Προϋποθέσεις Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης καθορίζονται για τα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 18 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’), μεταξύ άλλων οι απαιτήσεις για την απόκτηση της ιδιότητας τους, ο ορισμός της ευθύνης εξισορρόπησης και οι κανόνες για τον υπολογισμό των Αποκλίσεων.

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 1032/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3558/28.08.2020).

Στους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς, σύμφωνα με το άρθρο 36 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης είναι αδύνατη σύμφωνα με το άρθρο 34 του ΚΑΕ.

Στους Κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της αγοράς καθορίζονται οι κανόνες εκκαθάρισης σε περίπτωση αναστολής των δραστηριοτήτων της Αγοράς Εξισορρόπησης, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Κανονισμού (ΕΕ) 2017/2196, σε περιπτώσεις που ο υπολογισμός των Τιμών Ενέργειας Εξισορρόπησης είναι αδύνατος σύμφωνα με το άρθρο 85 του ΚΑΕ.

Η μεθοδολογία έχει εγκριθεί με την 1008/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 3227/04.08.2020). 

Οι τεχνικοί περιορισμοί των Μονάδων Παραγωγής λαμβάνονται υπόψη μόνο στην Αγορά Εξισορρόπησης (Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού (ΔΕΠ) και Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης (ΑΕΕ)) και όχι στις προηγούμενες χρονικά αγορές που διαχειρίζεται το ΕΧΕ. Στις περιπτώσεις που η τήρηση του Προγράμματος Αγοράς προϋποθέτει παραβίαση των περιορισμών των τεχνικών χαρακτηριστικών των Μονάδων Παραγωγής το Πρόγραμμα Αγοράς χαρακτηρίζεται μη Εφικτό. Στις περιπτώσεις αυτές, το Πρόγραμμα ΔΕΠ ή/και το Πρόγραμμα ΑΕΕ θα διαφέρει υποχρεωτικά από το Πρόγραμμα Αγοράς και η μεταβολή αυτή θα θεωρείται Απόκλιση και όχι Ενέργεια Εξισορρόπησης.

Με τη Μεθοδολογία Υπολογισμού του μη Εφικτού Προγράμματος Αγοράς υπολογίζονται οι Περίοδοι Κατανομής κατά τις οποίες, λόγω μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς, η διαφορά μεταξύ της ενέργειας που εγχέουν/απορροφούν οι Οντότητες Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και του αντίστοιχου Προγράμματος Αγοράς καθορίζεται ως Απόκλιση.

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β'
1 Μη Εφικτό ΠΑ_v1 1363/2020  

 

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκδίδει τις ακόλουθες Τεχνικές Αποφάσεις, με τις οποίες ρυθμίζονται τεχνικά θέματα λεπτομερειακού χαρακτήρα που δεν έχουν ρυθμιστικό περιεχόμενο. Σε περίπτωση αντιφάσεων μεταξύ των διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης και των αντίστοιχων Τεχνικών Αποφάσεων, οι διατάξεις του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης υπερισχύουν.

Στην Τεχνική Απόφαση "Διαδικασίες εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ" γίνεται λεπτομερής περιγραφή των διαδικασιών αίτησης, υποβολής και εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ_v1  
2 Εγγραφή στο Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ_v2 Εγγραφή στο Μητρώο_v2-v1

 

Με την Τεχνική Απόφαση Εντολές Κατανομής γίνεται λεπτομερής περιγραφή της διαδικασίας έκδοσης και αποστολής Εντολών Κατανομής.

Με την Τεχνική Απόφαση Χειροκίνητης ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας χειροκίνητης ΕΑΣ (mFRR). Συμπληρωματική πληροφορία υπάρχει στο Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ.

Με την Τεχνική Απόφαση Αυτόματη ΕΑΣ γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της διαδικασίας αυτόματης ΕΑΣ (aFRR). Συμπληρωματική πληροφορία υπάρχει στο Τεχνικό Εγχειρίδιο αυτόματης και χειροκίνητης ΕΑΣ.

Με την Τεχνική Απόφαση Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης γίνεται λεπτομερής περιγραφή και παραδείγματα υπολογισμών σχετικά με την Εκκαθάριση της Αγοράς Εξισορρόπησης.

Με την Τεχνική Απόφαση Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού γίνεται λεπτομερής περιγραφή σχετικά με την εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού.

Η αναρτημένη Τεχνική Απόφαση αποτελεί το σχέδιο προς Διαβούλευση του ΑΔΜΗΕ.

Με την Τεχνική Απόφαση Τεχνικά όρια τιμών υποβολής προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης στην Αγορά Εξισορρόπησης ορίζονται τα Ανώτατα και Κατώτατα Όρια Τιμών Προσφοράς και τιμών εκκαθάρισης Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης που επιβάλλονται για τεχνικούς λόγους.

 

Α. Τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ενέργεια Εξισορρόπησης

Χρονική Περίοδος

Ενέργεια Εξισορρόπησης €/MWh

ελάχιστο

μέγιστο

1η Περίοδος

-4.240

+4.240

2η Περίοδος

-9.999

+9.999

3η Περίοδος

-99.999

+99.999

1η Περίοδος: Από την έναρξη των νέων Αγορών μέχρι και την εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID).

2η Περίοδος: Από την εφαρμογή των Συμπληρωτικών Περιφερειακών Ενδοημερήσιων Συναλλαγών (CRIDAs) και/ή των Συνεχών Συναλλαγών (XBID) και μέχρι την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO.

3η Περίοδος:  Από την ένταξη του ΑΔΜΗΕ σε μια από τις ευρωπαϊκές πλατφόρμες MARI ή PICASSO.

 

Β. Τεχνικά όρια στις τιμές υποβολής προσφορών και στις τιμές εκκαθάρισης για την Ισχύ Εξισορρόπησης

Χρονική Περίοδος

Ισχύς Εξισορρόπησης €/MW - ώρα

ελάχιστο

μέγιστο

1η Περίοδος

0

+3.000

2η Περίοδος

0

+9.999

1η Περίοδος:   Από την έναρξη των νέων Αγορών μέχρι και την εφαρμογή των Συνεχών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά (XBID).

2η Περίοδος:   Από την εφαρμογή των Συνεχών Συναλλαγών στην Ενδοημερήσια Αγορά (XBID).

Για την αποτελεσματική εφαρμογή του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, εφαρμόζονται οι ακόλουθες παραμέτροι / ειδικές εγκρίσεις, οι οποίες εγκρίνονται από τη ΡΑΕ έπειτα από πρόταση του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1415/2020 καθορίζεται το τέλος εγγραφής που πρέπει να καταβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι για την εγγραφή τους στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με τη διαδικασία που ορίζεται στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής

 

Τέλος εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ
Εφάπαξ χρέωση για Πάροχο Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
ή/και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης*
2.000 € + ΦΠΑ
Εφάπαξ χρέωση για Οντότητα Υπηρεσιών Εξισορρόπησης 2.500 € + ΦΠΑ

(*) Το τέλος εγγραφής καταβάλλεται μία μόνο φορά από το ενδιαφερόμενο μέρος, σε περίπτωση που αυτό φέρει και τις δύο ιδιότητες, δηλαδή Πάροχος Υπηρεσιών Εξισορρόπησης και Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης.

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1225/2020 (ΦΕΚ Β 4067/22.09.20) καθορίζεται η αριθμητική τιμή του ορίου ανοχής για τον υπολογισμό της Επιβεβλημένης Ενέργειας ανά κατηγορία Οντότητας Υπηρεσίας Εξισορρόπησης σε 2%.

Με την 1226/2020 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 4033/21.09.2020) καθορίζεται η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης στις περιπτώσεις που για μία Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων εγχύθηκε ενέργεια από Συμβεβλημένες Μονάδες ή Συμπληρωματική Ενέργεια από Έκτακτες Εισαγωγές και στις περιπτώσεις που έγινε Περικοπή Φορτίου έτσι ώστε η προσαυξημένη τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ να είναι τουλάχιστον ίση με 2.100 €/MWh για τη συγκεκριμένη Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων. 

Στην περίπτωση που η τιμή ανοδικής Ενέργειας Εξισορρόπησης χΕΑΣ λάβει τιμή μεγαλύτερη από 2.100€/MWh, αν αυτό προκύψει από τον υπολογισμό της βάσει των Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και των σχετικών διατάξεων του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, η τιμή της Προσαύξησης Ελλείμματος Ενέργειας Εξισορρόπησης ισούται με το μηδέν (0).

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1328/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των Χρεώσεων μη Συμμόρφωσης για μη υποβολή Προσφορών Ενέργειας Εξισορρόπησης και Προσφορών Ισχύος Εξισορρόπησης σύμφωνα με τα άρθρα 96 και 98 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBEO 0 €/MWh
UNCBRO 0 €/MWh

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1359/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντική απόκλιση στα Καταχωρημένα Χαρακτηριστικά σύμφωνα με το άρθρο 97 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCDCe,char 6 €/MW
DCTOL για Μέγιστη Διαθέσιμη Ισχύ 3%
DCTOL για Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή 6%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1360/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης περί σημαντικής απόκλισης από τις Εντολές Κατανομής σύμφωνα με το άρθρο 99 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCNPBE 2 €/MWh
ANPBE 1
TOLBE 3%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1361/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της ζήτησης σύμφωνα με το άρθρο 100 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBALADEV 40 €/MWh
TOLADEV 3,3%
UNCBALRMSDEV 160 €/MWh
TOLRMSDEV 3,3%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1362/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόρφωσης για σημαντικές συστηματικές αποκλίσεις της παραγωγής των Χαρτοφυλακίων Μονάδων ΑΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 101 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης:

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCBALRADEV 10 €/MWh
TOLADEV 20%
UNCBALRRMSDEV 210 €/MWh
TOLRMSDEV 20%

 

Με την Απόφαση ΡΑΕ 1363/2020 καθορίζονται οι αριθμητικές τιμές των παραμέτρων της Χρέωσης μη Συμμόφωσης περί συστηματικής πρόκλησης μη εφικτού Προγράμματος Αγοράς σύμφωνα με το άρθρο 102 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
UNCNAMSr 0 €/MWh
ANAMS 0
TOLr,e 0%

Με την απόφαση ΡΑΕ καθορίζεται το ύψος της Ανώτατης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα και της Ελάχιστης Στάθμης Ασφαλείας Ταμιευτήρα για κάθε Κατανεμόμενη υδροηλεκτρική Μονάδα Παραγωγής.