Εκθέσεις Απόδοσης

Στα πλαίσια των υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ, όπως αυτές καθορίζονται από το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας (Ν. 4001/2011 άρθρο 94 παρ.2) είναι η παρακολούθηση της απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς με στόχο τη διατήρηση της διαθεσιμότητας των καταχωρημένων παγίων, της ασφάλειας του Συστήματος και της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχονται.

Η παρακολούθηση της απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς είναι καθιερωμένη πρακτική των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς (TSOs) σε πολλές χώρες και συνίσταται στη δημοσίευση συγκεκριμένων εκθέσεων που περιγράφουν τη συμπεριφορά του Συστήματος για συγκεκριμένη χρονική περίοδο ως προς την ασφάλεια, διαθεσιμότητα και ποιότητα υπηρεσιών στους Χρήστες. Στις εκθέσεις αυτές παρουσιάζονται στατιστικούς δείκτες απόδοσης του Συστήματος Μεταφοράς, όπως η έκθεση απόδοσης των Eirgrid Red Electrica Espana(https://www.ree.es/en/datos/transmission), National grid (https://www.nationalgrideso.com/insights/transmission-performance-reports) και άλλες.

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί και επεξεργάζεται συστηματικά τα δεδομένα μη διαθεσιμότητας του Συστήματος Μεταφοράς με στόχο τη συνεχή βελτίωση της απόδοσης και την υψηλή αξιοπιστία τροφοδότησης των καταναλωτών με ηλεκτρική ενέργεια. Αναλύονται τα γεγονότα που εμφανίζονται στο ΕΣΜΗΕ και υπολογίζονται ένα σύνολο στατιστικών δεικτών, όπως αυτό έχει περιγραφεί από τη ΡΑΕ σε ρυθμιστικές οδηγίες.(http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/network/transport/operations.csp). Σύμφωνα με αυτές ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει τις σχετικές εκθέσεις απόδοσης λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς παρουσιάζοντας συγκεκριμένους στατιστικούς δείκτες απόδοσης.

 

1 - 15 από 15 αποτελέσματα