Έλεγχος Συστήματος

Η λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς θα πρέπει να γίνεται με ασφάλεια και αξιοπιστία, ώστε να αποφεύγονται υπερφορτίσεις και οι διακοπές τροφοδότησης ενώ οι πιθανές διαταραχές θα πρέπει να αντιμετωπίζονται με τον πλέον ασφαλή τρόπο με σκοπό την επαναφορά της κατάστασης του συστήματος σε κανονική λειτουργία ενώ παράλληλα να διασφαλίζεται η εύρυθμη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Για την επίτευξη του στόχου αυτού χρειάζεται ακριβής συντονισμός και χρήση όλων των κατάλληλων μέσων και εργαλείων σε όλα τα επίπεδα από το σχεδιασμό μέχρι την λειτουργία πραγματικού χρόνου. Για αυτό το λόγο έχουν θεσμοθετηθεί κανόνες που εφαρμόζονται κάθε χρονική στιγμή.

Σε κάθε χρονική στιγμή το δίκτυο μεταφοράς χρειάζεται να λειτουργεί με τέτοιο τρόπο ώστε η διακοπή μιας ηλεκτρικής σύνδεσης όπως μια γραμμή μεταφοράς μεταξύ δυο κόμβων να μην οδηγεί σε διακοπή της ηλεκτρικής τροφοδότησης.

Αυτό μπορεί να εξασφαλιστεί μέσω συντονισμένου τρόπου λειτουργίας ή διαφορετικού λειτουργικού συνδυασμού μεταξύ των πολλών στοιχείων του συστήματος. Σημαντικά στοιχεία του δικτύου είναι για παράδειγμα γραμμές μεταφοράς, καλώδια ή μετασχηματιστές. Η διαχείριση του συστήματος για παράδειγμα θα πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε η ροή φορτίου παραμένει εντός των ορίων ασφάλειας παρά τη διακοπή μιας σύνδεσης.

Εάν τα μέτρα αυτά δεν επαρκούν για την ασφαλή λειτουργία, ο έλεγχος του συστήματος μπορεί επίσης να επηρεάσει άμεσα τη ροή φορτίου μέσω της μείωσης της παραγωγής από εργοστάσια παραγωγής ή από μονάδες έγχυσης ενέργειας σε μια περιοχή του συστήματος και να αυξήσει την παραγωγή σε άλλες περιοχές.

Ένα σημαντικό στοιχείο που διασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία είναι η γρήγορη εφαρμογή της γνώσης και των δεξιοτήτων του εξειδικευμένου προσωπικού σε διαφορετικές καταστάσεις του δικτύου. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η επάρκεια των παραπάνω δεξιοτήτων χρειάζεται μια μόνιμη διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης του προσωπικού. Η διαδικασία της εκπαίδευσης και της κατάρτισης εστιάζει σε όλα τα θέματα που άπτονται της δυναμικότητας του δικτύου από την ένταξη νέων στοιχείων και τη συμπεριφορά τους μέχρι το νέο νομικό καθεστώς, από την εφαρμογή και χρήση νέων εργαλείων και συστημάτων ελέγχου έως την ανάλυση και αξιολόγηση διαταραχών και κρίσιμων καταστάσεων του συστήματος.

Ο έλεγχος των τεχνικών αστοχιών των στοιχείων του δικτύου, τα οποία δυστυχώς δεν μπορούν να αποφευχθούν πάντα, όπως και οι επιδράσεις που μπορεί να παρατηρηθούν στην περιοχή του δικτύου λόγω των αστοχιών αυτών, είναι επίσης μέρος του ελέγχου συστήματος. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να έχουν προκαθοριστεί τα κατάλληλα εργαλεία καθώς και οι ρυθμίσεις τους προκειμένου τα αντίστοιχα συστήματα προστασίας και αυτοματισμών να αποσυνδέουν από το δίκτυο, με την απαραίτητη επιλεκτικότητα, γρήγορα και με ασφάλεια τα στοιχεία του δικτύου που αστοχούν.

Η διαχείριση του συστήματος θα πρέπει επίσης να εξασφαλίσει την επαναφορά της τροφοδότησης μετά από γενικευμένη διακοπή, γρήγορα με ασφάλεια και κυρίως σε αρμονική συνεργασία με τους πολλούς συμμετέχοντες στο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας. Οι διαδικασίες αποκατάστασης θα πρέπει να έχουν μελετηθεί, σχεδιαστεί και ενταχθεί στην κατάρτιση του εξειδικευμένου προσωπικού.

Μια ακόμα προϋπόθεση για την ασφαλή συνεργασία με σκοπό την τροφοδότηση της ηλεκτρικής ενέργειας στα διαφορετικά διασυνδεδεμένα δίκτυα είναι οι ξεκάθαρες ρυθμίσεις που υπαγορεύονται από συμφωνίες που συνάπτει ο ΑΔΜΗΕ με τους χρήστες και τους συμμετέχοντες που συνδέονται με κάποιο τρόπο στο ΕΣΜΗΕ (μονάδες παραγωγής, Διαχειριστής Δικτύου, Πελάτες, Γειτονικοί Διαχειριστές κλπ). Ειδικά οι συμφωνίες με τους γειτονικούς διαχειριστές και κυρίως τα αναλυτικά παραρτήματα που περιέχουν τεχνικές προδιαγραφές και οδηγίες λειτουργίας είναι πάντα ενημερωμένα με τα τελευταία στοιχεία και εναρμονισμένα με την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία.

Ένα ακόμα ζητούμενο από τον έλεγχο του συστήματος είναι η συνεχής αξιολόγηση και ανάλυση της κατάστασης του συστήματος με όρους ελέγχου τάσης και ζήτησης αέργου ισχύος. Οι παραπάνω αναλύσεις και αξιολογήσεις μπορούν να στοιχειοθετήσουν οδηγίες λειτουργίες, να προσδιορίσουν τις προϋποθέσεις για τη διαχείριση στοιχείων τάσης και ελέγχου αέργου ισχύος ή ακόμα και να κατευθύνουν το σχεδιασμό του συστήματος.