Μητρώο Διαχειριστή ΕΣΜΗΕ

Το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ αποτελείται από τα ακόλουθα επιμέρους Μητρώα:

  • Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης (BSPs),
  • Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης (BSPs),
  • Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης,
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ, 
  • Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου.

Σύμφωνα με τις μεταβατικές διατάξεις για το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ (Άρθρο 120 ΚΑΕ), κατά την έναρξη λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης εγγράφονται προσωρινά οι κάτωθι:

  • οι ήδη εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων που προβλέπεται στις υπ’ αριθμ. 56/2012 και 57/2012 αποφάσεις της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104/Β’/31.01.2012 και ΦΕΚ 103/Β’/31.01.2012) θεωρείται ότι έχουν εγγραφεί προσωρινά στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και στο Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξισορρόπησης.
  • οι Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Μονάδων της υπ' αριθμ. 57/2012 απόφασης της ΡΑΕ, εγγράφονται αυτόματα στο Μητρώο Μονάδων Αγοράς Εξισορρόπησης. 

Για την οριστική εγγραφή τους, οι συμμετέχοντες ακολουθούν τη διαδικασία που ορίζεται στην Τεχνική Απόφαση «Διαδικασίες Εγγραφής στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ» και περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα Διαδικασία Εγγραφής. Σε περίπτωση που μέχρι την 31η Ιανουαρίου 2021 δεν έχει εκδοθεί βεβαίωση εγγραφής, ο προσωρινώς εγγεγραμμένος διαγράφεται αυτοδικαίως από το Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Εξισορρόπησης ή/και η Σύμβαση Συμβαλλόμενου Μέρους με Ευθύνη Εξισορρόπησης και η Σύμβαση Συναλλαγών του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ λύεται, από την επομένη της ημέρας εκπνοής της προθεσμίας, με όλες τις συνέπειες που απορρέουν από την λύση αυτή.

 

Προσωρινώς εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ

Παρόχων ΥΕ: Μητρώο Παρόχων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης
Συμβαλλόμενων Μερών με ΕΕ: Μητρώο Συμβαλλόμενων Μερών με Ευθύνη Εξιοσρρόπησης
Κατανεμόμενων Μονάδων: Μητρώο Μονάδων Παραγωγής Αγοράς Εξισορρόπησης
Κατανεμόμενων ΑΠΕ: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενων Μονάδων ΑΠΕ
Κατανεμόμενου Φορτίου: Μητρώο Χαρτοφυλακίων Κατανεμόμενου Φορτίου
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ EIC
1 ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ 29XTHESSALPOWERA
2 MYTILINEOS GROUP OF COMPANIES SOCIETE ANONYME 29XMYTILINEOSSA2
3 PUBLIC POWER CORPORATION S,A (PPC S.A.) 11XPPCDDE9-----D
4 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29XHERONTHERMELC
5 ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 29XHERONIIVIOT-R
6 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 29XKPOWER2010A-L
7 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 29X1000100010018
8 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. 29X1000100010026
α/α ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ EIC
1 ALPIQ ENERGY SE 27XALPIQ-ENERGYS
2 AXPO ENERGY ROMANIA S.A. 30XROEGL-------B
3 AYEN ENERGIJA d.o.o 23X--140706-AE-8
4 CEZ S.A. 11XCEZ-CZ------1
5 DANSKE COMMODITIES A/S 11XDANSKECOM---P
6 DAPEEP 29XLAGIE-GR----K
7 DUFERCO ENERGIA S.P.A. 26X00000009701-T
8 DUFERCO HELLAS S.A. 29X10001000100CN
9 ELEKTRICNI FINANCNI TIM d.o.o. 28XEFT-SI000000L
10 ELPEDISON ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤ 29XTHESSALPOWERA
11 ENEL GREEN POWER HELLAS ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Α.Ε. 29XEGPHSUPPLY--F
12 EUNICE TRADING Α.Ε 29XEUNICETRADINE
13 EVN Trading South East Europe EAD 32X-EVN-TSEE---K
14 FORENA ENERGY SOCIETE ANONYME 29X10001000100AR
15 GEN - I ATHENS Μ.Ε.Π.Ε (SMLLC) 29XGEN-I-ATHENSC
16 GREEK ENVIRONMENTAL & ENERGY NETWORK A.E. 29XGRENVENERNET8
17 HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE D.O.O 11XHSE-SLOVENIAG
18 INACCESS NETWORKS SA 29XINACCESSNETWJ
19 INTERENERGO d.o.o. 28X-INTERENERGO8
20 KEN ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΑΝΩ 29XKENENERGYSA-4
21 LE TRADING a.s. 24X-LE-TRADING-N
22 MYTILINEOS GROUP OF COMPANIES SOCIETE ANONYME 29XMYTILINEOSSA2
23 NATURAL GAS - HELLENIC ENERGY COMPANY 23X--160920-A--2
24 NRG TRADING HOUSE S.A. 29XNRGTRADING--S
25 OPTIMUS ENERGY SOCIETE ANONYME 29X100010001006Z
26 PROTERGIA ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29XPROTERGIA---7
27 PROTERGIA-ENERGY 29X100010001009T
28 PUBLIC POWER CORPORATION S,A (PPC S.A.) 11XPPCDDE9-----D
29 RENOPTIPOWER ENERGY SOCIETE ANONYME 29X10001000100BP
30 SENTRADE Α.Ε. 29XSTRENERGTRADA
31 SOLAR ENERGY 29X1000100010034
32 STATKRAFT MARKETS GMBH 11XSTATKRAFT001N
33 VOLTERRA Α.Ε. 29XVOLTERRA--SAQ
34 VOLTON ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29XVOLTONAE----O
35 WATT AND VOLT A.E. 29XBLACKPEARL--T
36 WOOTIS 29X10001000100DL
37 ΒΙΕΝΕΡ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡ 29XVIENERENERGYC
38 ΒΙΟΛΑΡ Α.Ε. 29XVIOLARSA----O
39 ΕΛΙΝΟΙΛ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΤΡΕΛΑΙΩΝ Α.Ε 29X1000100010042
40 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ Α.Ε 29XHELLENICPOST1
41 ΖΕΝΙΘ GAS & LIGHT 23X--170309-TT-J
42 ΗΛΕΚΤΡΟΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Α.Ε. 29XSOUSAKIPOWERE
43 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29XHERONTHERMELC
44 ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε. 29XHERONIIVIOT-R
45 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε. 29XKPOWER2010A-L
46 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ B. ΜΑΡΚΟΥ A.B.E.E 29XKVMARKOUSA--O
47 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε. 29X1000100010018
48 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε. 29X1000100010026
49 ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ ΑΕ 29XMOTOROILCREFC
50 ΟΤΕ ΑΚΙΝΗΤΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 29XOTEESTATESA-W
51 ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙ 29X1000100010050
52 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ 29XTERNAENEWIND4
α/α  ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΘΑΡΗ ΙΣΧΥΣ (MW)  ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
1 ELPEDISON_ΘΙΣΒΗ 410 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 400.182 ELPEDISON ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.
3 PROTERGIA_CC 432.7 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
4 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ι 274 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
5 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ II 274 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
6 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ III 283 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
7 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ IV 283 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
8 ΑΗΣ ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ V 342 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
9 ΑΗΣ ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 5 417 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
10 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ I 273 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
11 ΑΗΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ II 273 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
12 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ I 271.1 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
13 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ II 270.8 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
14 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ III 280 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
15 ΑΗΣ ΚΑΡΔΙΑΣ IV 280 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
16 ΑΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ I 476.3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
17 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ IV 550.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
18 ΑΗΣ ΛΑΥΡΙΟΥ V 377.66 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
19 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ III 255 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
20 ΑΗΣ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ IV 256 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ Α.Ε.
21 ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗ V 811 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
22 ΑΗΣ ΜΕΛΙΤΗΣ I 289 ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ ΜΕΛΙΤΗΣ Α.Ε.
23 ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΝ Α.Ε. - ΚΑΤΑΝΕΜΟΜΕΝΗ ΣΗΘΥΑ 334 ΜΥΤΙΛΗΝΑΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ-ΟΜΙΛΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
24 ΥΗΣ ΑΓΡΑ 50 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
25 ΥΗΣ ΑΣΩΜΑΤΩΝ 108 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
26 ΥΗΣ ΕΔΕΣΣΑΙΟΥ 19 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
27 ΥΗΣ ΘHΣΑΥΡΟΥ 384 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
28 ΥΗΣ ΙΛΑΡΙΩΝΑ 153 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
29 ΥΗΣ ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ 320 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
30 ΥΗΣ ΚΡΕΜΑΣΤΩΝ 437.2 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
31 ΥΗΣ ΛΑΔΩΝΑ 70 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
32 ΥΗΣ Ν. ΠΛΑΣΤΗΡΑ 129.9 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
33 ΥΗΣ ΠΗΓΩΝ ΑΩΟΥ 210 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
34 ΥΗΣ ΠΛΑΤΑΝΟΒΡΥΣΗΣ 116 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
35 ΥΗΣ ΠΟΛΥΦΥΤΟΥ 375 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
36 ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ I 300 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
37 ΥΗΣ ΠΟΥΡΝΑΡΙΟΥ II 33.6 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
38 ΥΗΣ ΣΤΡΑΤΟΥ I 150 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
39 ΥΗΣ ΣΦΗΚΙΑΣ 315 ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε.
40 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Ι 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
41 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙ 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
42 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΙΙI 49.254 ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.
43 ΗΡΩΝ II ΒΟΙΩΤΙΑΣ 422.142 ΗΡΩΝ ΙΙ ΒΟΙΩΤΙΑΣ Α.Ε.
44 KORINTHOS_POWER 433.46 ΚΟΡΙΝΘΟΣ POWER Α.Ε.
   ΣΥΝΟΛΟ 11 976