Ευρωπαϊκό Πλαίσιο

H ενεργειακή πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης έχει θέσει ως προτεραιότητα την επίτευξη μιας ολοκληρωμένης ευρωπαϊκής αγοράς ενέργειας που θα προσφέρει ένα οικονομικά αποδοτικότερο και ανταγωνιστικότερο σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας, ενισχυμένης ασφάλειας και διασυνοριακής αλληλεγγύης με την ενσωμάτωση μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Ο δρόμος προς την ευρωπαϊκή ενεργειακή ολοκλήρωση απαιτεί αφενός την ανάπτυξη των απαραίτητων διασυνδέσεων στοχεύοντας στην χωρίς περιορισμούς ροή ηλεκτρικής ενέργειας από περιοχές με χαμηλές τιμές σε περιοχές με υψηλότερες τιμές, συμβάλλοντας έτσι στη μείωση του κόστους ενέργειας μέσω της σύγκλισης τιμών, και αφετέρου την εναρμόνιση των κανόνων και των πολιτικών των επιμέρους αγορών ενέργειας όλων των κρατών μελών της ΕΕ.

Το Τρίτο Ενεργειακό Πακέτο της ΕΕ, ή αλλιώς το Πακέτο Καθαρής Ενέργειας, το οποίο εγκρίθηκε το 2019, πρότεινε ένα νέο σχεδιασμό της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, με την αναθεώρηση του Κανονισμού (ΕΕ) 2009/714, ο οποίος προσαρμόζεται στη νέα εμπορκή πραγματικότητα, είναι περισσότερο ευέλικτος, βασίζεται σε κανόνες αγοράς και επιδιώκει την ενσωμάτωση μεγαλύτερου μεριδίου ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Το ρυθμιστικό πλαίσιο του νέου σχεδιασμού περιλαμβάνει:

Βάσει του νέου σχεδιασμού θεσπίζονται κανόνες για τη διασφάλιση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας και περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, απαιτήσεις που σχετίζονται με την ανάπτυξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, την ευθύνη εξισορρόπησης, την κατανομή και την ανακατανομή.

Με βάση τον Κανονισμό (ΕΕ) 2009/714,  για την εναρμόνιση, την ολοκλήρωση και την αποτελεσματικότητα της ευρωπαϊκής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας εκδίδονται Κώδικες Δικτύου και κατευθυντήριες γραμμές, που αποτελούν ένα λεπτομερές σύνολο κανόνων για την εναρμόνιση των εθνικών αγορών και κανονισμών ηλεκτρικής ενέργειας. Οι Κώδικες Δικτύου καθορίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο με τη μορφή Κανονισμών και έχουν άμεση ισχύ για όλα τα κράτη μέλη.

Οι Κώδικες δικτύου διαχωρίζονται σε τρεις οικογένειες:

Στους Κώδικες Σύνδεσης περιλαμβάνονται:

  1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/631 (‘RfG’) ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις για τη σύνδεση των ηλεκτροπαραγωγών με το δίκτυο.
  2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1388 (‘DCC’) ο οποίος καθορίζει τους κανόνες για τη σύνεση εγκαταστάσεων ζήτησης και συστημάτων διανομής με το δίκτυο.
  3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1447 (‘HVDC’) ο οποίος καθορίζει τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε σενεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτερίτε τον ιστότοπο του ENTSO-E.

Στους Κώδικες Λειτουργίας περιλαμβάνονται:

  1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/1485 (‘SoGL’) ο οποίος καθορίζει τις κατευθυντήριες γραμμές για τη λειτουργία του συστήματος μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας.
  2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2196 (‘ER’) ο οποίος καθορίζει τις διαδικασίες έκτακτης ανάγκης και αποκατάστασης σχετικά με το σύστημα ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτερίτε τον ιστότοπο του ENTSO-E:

Τις μεθοδολογίες για την εφαρμογή των Κωδικών Λειτουργίας, οι οποίες εγκρίνονται από τον ΑCER, μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω.

 System Operation Guideline (SO GL):

Θέμα

Ημερομηνία Απόφασης

Methodology for Coordinated Operational Security Analysis 14 June 2021
FCR additional properties 21 January 2021
Methodology for Assessing the relevance of assets for Outage Coordination 19 June 2019
Key Organisational Requirements, Roles and Responsibilities (KORRR) relating to Data Exchange 19 December 2018
Common Grid Model Methodology 17 September 2018

Στους Κώδικες Αγοράς περιλαμβάνονται:

  1. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2015/1222 (‘CACM’) ο οποίος θεσπίζει λεπτομερείς κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με τη διαζωνική κατανομή της δυναμικότητας και τη διαχείριση της συμφόρησης στην αγορά επόμενης ημέρας και στην ενδοημερήσια αγορά
  2. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2016/1719 (‘FCA’) ο οποίος καθορίζει αναλυτικούς κανόνες για τη διαζωνική κατανομή δυναμικότητας στις μελλοντικές αγορές
  3. Ο Κανονισμός (ΕΕ) 2017/2195 (‘EBGL’) ο οποίος καθορίζει εναρμονισμένους κανόνες που εφαρμόζονται για την εξισορρόπηση ηλεκτρικής ενέργειας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτερίτε τον ιστότοπο του ENTSO-E.

Τις μεθοδολογίες για την εφαρμογή των Κωδικών Αγοράς, οι οποίες εγκρίνονται από τον ΑCER, μπορείτε να τις βρείτε παρακάτω

 Capacity Allocation & Congestion Management (CACM):

Θέμα

Ημερομηνία Απόφασης

Capacity Calculation  
CCR Amendment 07 May 2021
CCR Amendment 01 April 2019
GRIT - Common Capacity Calculation Methodology for The Day-Ahead and Intraday Timeframe 12 July 2018
Common Grid Model Methodology 8 May 2017
Generation and Load Data Provision Methodology 23 October 2017
Determination of Capacity Calculation Regions (CCRs) 17 November 2016
Market Coupling Development  
Congestion Income Distribution Methodology (CIDM) 17 December 2021
GRIT Fallback 03 December 2020
Complementary Regional Intraday Auctions for Greece Italy Capacity Calculation Region  18 February 2019
Scheduled Exchanges - Intra-day 08 February 2019
Scheduled Exchanges - Day-ahead 08 February 2019
Intraday cross-zonal capacity pricing methodology 24 January 2019
Intraday Cross-Zonal Gate Opening and Gate Closure Times 24 April 2018
Day Ahead Firmness Deadline 15 May 2017
GRIT Fallback 10 April 2017
Congestion Income Distribution Methodology 14 December 2017
Redispatching and countertrading  
GRIT - Coordinated Redispatching and Countertrading Methodology (art 35 CACM) 11 January 2019
GRIT - Coordinated Redispatching and Countertrading Cost sharing Methodology (art 74 CACM) 17 March 2018
Maximum & Minimum prices – Day-ahead 14 November 2017
Maximum & Minimum prices – Intraday     14 November 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Forward Capacity Allocation (FCA):

Θέμα

Ημερομηνία Απόφασης

Forward calculation of capacities between bidding zones  
GRIT - Proposal for Splitting Long-Term Cross-Zonal Capacity 27 January 2020
GRIT – Common Capacity Calculation Methodology 27 January 2020
Common Grid Model Methodology 11 June 2018
Generation and Load Data Provision Methodology 23 October 2018
Forward allocation of cross-zonal capacities  
Congestion Income Distribution (CID) 18 July 2022
Harmonised Allocation Rules – Amendment 29 November 2021
Methodology for Sharing Costs Incurred to Ensure Firmness and Remuneration of Long-Term Transmission Rights 23 October 2020
Harmonised Allocation Rules – Amendment 29 October 2019
GRIT - Specific Annex for Harmonised Allocation Rules 29 November of 2018
GRIT - Design of Long Term Transmission Rights 11 October 2017
Harmonised Allocation Rules for Long-Term Transmission Right 2 October 2017
Single Allocation Platform  
Single Allocation Platform and the Methodology for Sharing Costs of Establishing, Developing and Operating the Single Allocation Platform 18 July 2022
Single Allocation Platform Proposal 18 September 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Electricity Balancing (EB):

Θέμα

Ημερομηνία Απόφασης

Balancing capacity exchanges  
Methodology for a list of standard products for balancing capacity 17 June 2020
Common and Harmonised Rules and Processes for the Exchange and Procurement of Balancing Capacity for Frequency Containment Reserves (FCR) 26 April 2018
Exemption from the Obligation to Allow Balancing Service Providers to Transfer their Obligations to Provide FCR 28 December 2018
Exemption from the Requirement to Carry out the Procurement of Upward and Downward Balancing Capacity of aFRR Separately 18 December 2018
Capacity calculation and allocation  
Methodology for a Co-Optimised Allocation Process of Cross-Zonal Capacity 17 June 2020
GRIT - Methodology for a Market‐Based Allocation 
Process of Cross Zonal Capacity for the Exchange of Balancing Capacity or Sharing of Reserves
18 December 2019
GRIT - Methodology for an Allocation Process of Cross 
Zonal Capacity for the Exchange of Balancing Capacity or Sharing of Reserves Based on Economic Efficiency Analysis
18 December 2019
Balancing Energy Platforms  
Implementation Framework for a European Platform for the Exchange of Balancing Energy from Frequency Restoration Reserves with Manual Activation (mFRR) 24 January 2020
Implementation Framework for a EuropeanPplatform for the Exchange of Balancing Energy from Frequency Restoration Reserves with Automatic Activation (aFRR) 24 January 2020
Implementation Framework for a European Platform for the Imbalance Netting Process (INP) 24 June 2020
Methodology for Classifying the Activation Purposes of Balancing Energy Bids 15 July 2020
Methodology to Determine Prices for the Balancing Energy that Results from the Activation of Balancing Energy Bids for the Frequency Restoration Process 25 February 2022
Harmonisation of Imbalance Settlement  
Harmonisation of the Main Features of Imbalance Settlement 15 July 2020
Settlement Rules Between TSOs  
Common Settlement Rules Applicable to All Intended Exchanges of Energy as a Result of the Reserve Replacement Process, the Frequency Restoration Process With Manual and Automatic Activation and the Imbalance Netting Process 15 July 2020
All Asynchronously Connected TSOs’ Proposal for Common Settlement Rules for all Intended Exchanges of Energy Between Synchronous Areas as a Result of the Frequency Containment Process and of Ramping Restrictions 22 May 2020
All Asynchronously Connected TSOs’Proposal for Common Settlement Rules for All Unintended Exchanges of Energy Between Synchronous Areas 4 December 2019