Μελέτες

Eπάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος

Σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011 και του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ εκπονεί ειδική μελέτη σχετικά με την επάρκεια ηλεκτρικής ισχύος και τα επαρκή περιθώρια εφεδρείας ισχύος, λαμβάνοντας υπόψη κάθε φορά το εγκεκριμένο δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ, καθώς και το μακροχρόνιο ενεργειακό σχεδιασμό της χώρας.

Επίσης στο πλαίσιο σχεδιασμού των έργων ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ εκπονούνται ειδικές μελέτες ανάλυσης δικτύου καθώς επίσης μελέτες λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ σε βραχυπρόθεσμο και μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα.

Μελέτη Επάρκειας Ισχύος για την περίοδο 2020-2030