Δεδομένα Διαχείρισης Παγίων

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δεδομένα Εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως τις 30/09/2021.

 

Μήκη Εγκατεστημένων Γραμμών Μεταφοράς (μήκος όδευσης):

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km)

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

400 kV

Σ.Ρ. 400 kV

150 kV

66 kV

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

2.760,48

106,95

8.242,64

39,05

11.149,11

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ

 

 

941,82

72,2

1.014,02

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)

 

 

28,1

2,8

30,90

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

31,45

 

357,60

 

389,05

ΣΥΝΟΛΟ

2.791,92

106,95

9.570,17

114,04

12.583,08

 

Υποσταθμοί Μετασχηματισμού και Ζεύξης οι οποίοι περιέχουν Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΔΜΗΕ

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΜΟΥ

ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Υ/Σ

ΚΥΤ - ΖΕΥΞΗΣ (400KV)

18

4

22

Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ- ΖΕΥΞΗΣ (150KV)

202

4

206

Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΤ - ΟΡΥΧΕΙΩΝ

37

 

37

ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

28

 

28

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

71

 

71

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

364

 

Μετασχηματιστές και Ισχύς Μετασχηματισμού - Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ Μ/Σ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΑΜΣ

400/150/30

62

16,940

ΑΜΣ

150/66

1

50

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

400

1

597

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/66

2

50

Μ/Σ SVC

150/20

2

150

ΣΥΝΟΛΟ   68 17.787

 

Μετασχηματιστές Χρηστών Συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΥΨΩΣΗΣ

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ)

400

21

7.106

ΠΑΡΑΓΩΓOI

150

50

6.029

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

20

2

7

150

98

5.617

ΣΥΝΟΛΟ   171 18.760  

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

412

17.454

ΔΕΔΔΗΕ

66/20

3

75

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

5

212

ΠΑΡΑΓΩΓOI

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ

150

21

966

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

13

650

ΔΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/MT

87

2.531

ΠΕΛΑΤEΣ ΥΤ

ΣΥΝΟΛΟ   541 21.887  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   712 40.647