Δεδομένα Διαχείρισης Παγίων

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δεδομένα Εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως τις 30/06/2022.

 

Μήκη Εγκατεστημένων Γραμμών Μεταφοράς (μήκος όδευσης):

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km)

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

400 kV

Σ.Ρ. 400 kV

150 kV

66 kV

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

2.761,53

106,95

8.834,49

37,54

11.740,51

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ

 

 

941,82

72,2

1.014,02

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)

 

 

28,1

2,8

30,90

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

31,45

 

373,27

 

404,71

ΣΥΝΟΛΟ

2.792,98

106,95

10.177,68

112,54

13.190,15

 

Υποσταθμοί Μετασχηματισμού και Ζεύξης οι οποίοι περιέχουν Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΔΜΗΕ

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΜΟΥ

ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Υ/Σ

ΚΥΤ - ΖΕΥΞΗΣ (400KV)

18

4

22

Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ- ΖΕΥΞΗΣ (150/20KV & 66/20KV)

218

4

222

Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΤ - ΟΡΥΧΕΙΩΝ

38

 

38

ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

30

1

31

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

80

 

80

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ AC/DC

1

 

1

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

394

 

Μετασχηματιστές και Ισχύς Μετασχηματισμού - Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ Μ/Σ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΑΜΣ

400/150/30

62

16.940

ΑΜΣ

150/66

1

50

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

400

1

597

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/66

2

50

Μ/Σ SVC

150/20

3

168

ΣΥΝΟΛΟ   69 17.805

 

Μετασχηματιστές Χρηστών Συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΥΨΩΣΗΣ

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ)

400

18

7.106

ΠΑΡΑΓΩΓOI

150

79

7.215

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

20

2

7

150

110

6.347

ΣΥΝΟΛΟ   209 20.676  

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

451

18.967

ΔΕΔΔΗΕ

66/20

3

75

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

5

212

ΠΑΡΑΓΩΓOI

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ

150

21

966

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

13

650

ΔΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/MT

92

2.672

ΠΕΛΑΤEΣ ΥΤ

ΣΥΝΟΛΟ   585 23.542  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   794 44.217