Δεδομένα Διαχείρισης Παγίων

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δεδομένα Εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως τις 31/12/2019.

 

Μήκη Γραμμών Μεταφοράς (μήκος όδευσης):

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km)

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

400 kV

Σ.Ρ. 400 kV

150 kV

66 kV

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

2.756,41

106,95

8.190,15

39,05

11.092,56

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ

 

 

481,16

74,00

555,16

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)

 

 

20,50

1,27

21,77

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

31,35

 

267,23

 

298,57

ΣΥΝΟΛΟ

2.787,76

106,95

8.959,03

114,32

11.968,06

 

Υποσταθμοί Μετασχηματισμού και Ζεύξης οι οποίοι περιέχουν Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΔΜΗΕ

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΜΟΥ

ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Υ/Σ

ΚΥΤ - ΖΕΥΞΗΣ (400KV)

19

2

21

Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ- ΖΕΥΞΗΣ (150KV)

201

2

203

Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΤ - ΟΡΥΧΕΙΩΝ

38

 

38

ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

33

 

33

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

61

 

61

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

356

 

Μετασχηματιστές και Ισχύς Μετασχηματισμού - Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ Μ/Σ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΑΜΣ

400/150/30

59

16.070

ΑΜΣ

150/66

1

50

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

400

1

597

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/66

2

50

Μ/Σ SVC

150/20

1

100

ΣΥΝΟΛΟ   64 16.867

 

Μετασχηματιστές Χρηστών Συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΥΨΩΣΗΣ

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ)

400

25

8.521

ΠΑΡΑΓΩΓOI

150

66

7.903

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

20

2

7

150

78

4.228

ΣΥΝΟΛΟ   171 20.660  

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

409

17.304

ΔΕΔΔΗΕ

66/20

3

75

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

5

212

ΠΑΡΑΓΩΓOI

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ

150

21

966

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

13

650

ΔΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/MT

92

2.766

ΠΕΛΑΤEΣ ΥΤ

ΣΥΝΟΛΟ   543 21.972  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   714 42.362