Δεδομένα Διαχείρισης Παγίων

Παρακάτω αναφέρονται τα βασικά δεδομένα Εξοπλισμού του Συστήματος Μεταφοράς όπως αυτά διαμορφώθηκαν έως τις 30/06/2023.

 

Μήκη Εγκατεστημένων Γραμμών Μεταφοράς (μήκος όδευσης):

ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ (km)

ΤΥΠΟΣ ΓΡΑΜΜΩΝ

400 kV

Σ.Ρ. 400 kV

150 kV

66 kV

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΝΑΕΡΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

3.027,84

106,95

8.863,56

37,54

12.035,90

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ

6

 

1.040,59

72,2

1.118,79

ΥΠΟΒΡΥΧΙΕΣ ΚΑΛ. ΓΡΑΜΜΕΣ (Υ/Γ τμήμα)

13,4

 

30,87

2,8

47,06

ΥΠΟΓΕΙΕΣ ΓΡΑΜΜΕΣ

31,45

 

378,21

 

409,65

ΣΥΝΟΛΟ

3.078,69

106,95

10.313,23

112,54

13.611,41

 

Υποσταθμοί Μετασχηματισμού και Ζεύξης οι οποίοι περιέχουν Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΥΠΟΣΤΑΘΜΟΙ ΜΕ ΠΑΓΙΑ ΑΔΜΗΕ

ΤΥΠΟΣ

ΜΕΤΑΣΧ/ΣΜΟΥ

ΖΕΥΞΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ Υ/Σ

ΚΥΤ - ΖΕΥΞΗΣ (400KV)

19

3

22

Υ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ- ΖΕΥΞΗΣ (150/20KV & 66/20KV)

219

4

223

Υ/Σ ΠΕΛΑΤΩΝ ΥΤ - ΟΡΥΧΕΙΩΝ

39

 

39

ΑΝΥΨΩΣΗΣ (ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ)

31

1

32

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

89

 

89

ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ AC/DC

1

 

1

ΣΥΝΟΛΟ

 

 

406

 

Μετασχηματιστές και Ισχύς Μετασχηματισμού - Πάγια ΑΔΜΗΕ:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ Μ/Σ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΑΜΣ

400/150/30

64

17.530

ΑΜΣ

150/66

1

50

Μ/Σ ΣΤΑΘΜΟΥ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ

400

1

597

Μ/Σ ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/66

2

50

Μ/Σ SVC

150/20

3

218

ΣΥΝΟΛΟ   71 18.445

 

Μετασχηματιστές Χρηστών Συνδεδεμένων με το Σύστημα Μεταφοράς:

ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΤΕΣ

ΤΥΠΟΣ

ΤΑΣΗ (kV)

ΠΛΗΘΟΣ Μ/Σ

ΙΣΧΥΣ MVA

ΧΡΗΣΤΗΣ

ΑΝΥΨΩΣΗΣ

(ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΥΗΣ)

400

23

8.926

ΠΑΡΑΓΩΓOI

150

79

7.215

ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΑΠΕ

20

2

7

150

123

7.390

ΣΥΝΟΛΟ   227 23.539  

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

454

19.117

ΔΕΔΔΗΕ

66/20

2

50

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

5

212

ΠΑΡΑΓΩΓOI

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΙ

150

22

1.090

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/20

13

650

ΔΕΗ / ΟΡΥΧΕΙΑ

ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΥ

150/MT

90

2.622

ΠΕΛΑΤEΣ ΥΤ

ΣΥΝΟΛΟ   586 23.742  
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ   813 47.280