Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως, μεταξύ άλλων:

 • ορίζει τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Αγοράς Εξισορρόπησης, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, 
 • ορίζει τους κανόνες επικύρωσης των Προσφορών Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
 • περιγράφει τα δεδομένα εισόδου, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • καθορίζει τις κυρώσεις για τους Συμμετέχοντες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού,
 • ορίζει τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς,
 • εξειδικεύει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων και πληροφοριών και παρακολούθησης της Αγοράς Εξισορρόπησης, και
 • ορίζει τις διαδικασίες για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v13

861/2022

94/2023

6065/28.11.2022

5147/22.08.2023

5247/31.08.2023

ΚΑΕ_v13-v12

Εφαρμογή (app) του ΑΔΜΗΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η εφαρμογή ΑΔΜΗΕ - Ρυθμιστικό Πλαίσιο διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Οι χρήστες μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής να αποκτήσουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα βασικά κείμενα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τις αγορές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο ΑΔΜΗΕ. Περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

1. Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και οι σχετικές Μεθοδολογίες, Τεχνικές Αποφάσεις και Ειδικές Εγκρίσεις.

2. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), καθώς και τα σχετικά Εγχειρίδια.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://play.google.com/store/apps/details?id=admie.pvlive.gr 

https://apps.apple.com/gr/app/ipto-regulatory-framework/id1473045105?ls=1