Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Η Αγορά Εξισορρόπησης διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 και την κείμενη νομοθεσία και ίδιως τους ν. 4001/2011 και 4425/2016. Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως, μεταξύ άλλων:

 • ορίζει τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Αγοράς Εξισορρόπησης, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, 
 • ορίζει τους κανόνες επικύρωσης των Προσφορών Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
 • περιγράφει τα δεδομένα εισόδου, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • καθορίζει τις κυρώσεις για τους Συμμετέχοντες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού,
 • ορίζει τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς,
 • εξειδικεύει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων και πληροφοριών και παρακολούθησης της Αγοράς Εξισορρόπησης, και
 • ορίζει τις διαδικασίες για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v1 1090/2018 5910/31.10.2018  
2 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v2 938/2020 2757/07.07.2020 KAE_v2-v1
3 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v3 1357/2020 4516/14.10.2020 ΚΑΕ_v3-v2
4 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v4 1572/2020 5484/11.12.2020 ΚΑΕ_v4-v3
5 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v5 54/2021 531/10.02.2021 ΚΑΕ_v5-v4
6 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v6 609/2021 3500/31.07.2021 ΚΑΕ_v6-v5
7 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v7 775/2021 4982/27.10.2021 KAE_v7-v6
8 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v8 854/2021 5418/22.11.2021 ΚΑΕ_v8-v7
9 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v9 98/2022 725/18.02.2022 ΚΑΕ v9-v8
10 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v10 185/2022 985/04.03.2022 KAE_v10-v9
11 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v11

558/2022

585/2022

4335/16.08.2022

3426/04.07.2022

KAE_v11-v10

 

Εφαρμογή (app) του ΑΔΜΗΕ για το ρυθμιστικό πλαίσιο της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας

Η εφαρμογή ΑΔΜΗΕ - Ρυθμιστικό Πλαίσιο διατίθεται στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα. Οι χρήστες μπορούν μέσω κινητού τηλεφώνου ή άλλης φορητής συσκευής να αποκτήσουν εύκολη και άμεση πρόσβαση στα βασικά κείμενα του ρυθμιστικού πλαισίου που αφορούν τις αγορές για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο ΑΔΜΗΕ. Περιλαμβάνονται οι εξής ενότητες:

1. Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, καθώς και οι σχετικές Μεθοδολογίες, Τεχνικές Αποφάσεις και Ειδικές Εγκρίσεις.

2. Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ
Παρατίθενται αναλυτικά τα άρθρα του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), καθώς και τα σχετικά Εγχειρίδια.

Η εφαρμογή διατίθεται δωρεάν για συσκευές Android και iOS, μέσω των παρακάτω συνδέσμων:

https://play.google.com/store/apps/details?id=admie.pvlive.gr 

https://apps.apple.com/gr/app/ipto-regulatory-framework/id1473045105?ls=1