Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης

Η Αγορά Εξισορρόπησης διέπεται από τον Κανονισμό (ΕΕ) 2017/2195 και την κείμενη νομοθεσία και ίδιως τους ν. 4001/2011 και 4425/2016. Η Αγορά Εξισορρόπησης περιλαμβάνει την Αγορά Ισχύος Εξισορρόπησης, την Αγορά Ενέργειας Εξισορρόπησης και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων. Ο Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης καθορίζει τους κανόνες και τις διαδικασίες για τη λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης, όπως, μεταξύ άλλων:

 • ορίζει τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τους κανόνες και τις προϋποθέσεις συμμετοχής στην Αγορά Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Αγοράς Εξισορρόπησης, της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς, 
 • ορίζει τους κανόνες επικύρωσης των Προσφορών Ενέργειας και Ισχύος Εξισορρόπησης από τον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
 • περιγράφει τα δεδομένα εισόδου, τη λειτουργία και τα αποτελέσματα της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • περιγράφει τη διεπαφή μεταξύ της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού και της Αγοράς Ενέργειας Εξισορρόπησης,
 • καθορίζει τις κυρώσεις για τους Συμμετέχοντες, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τις διατάξεις του Κανονισμού,
 • ορίζει τη διαδικασία Εκκαθάρισης της Αγοράς Εξισορρόπησης,
 • ορίζει τη διαδικασία ανταλλαγής πληροφοριών με τους λοιπούς εμπλεκόμενους φορείς,
 • εξειδικεύει τις υποχρεώσεις παροχής στοιχείων και πληροφοριών και παρακολούθησης της Αγοράς Εξισορρόπησης, και
 • ορίζει τις διαδικασίες για την προστασία των εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών.

 

α/α ΕΚΔΟΣΗ ΚΑΕ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
1 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v1 1090/2018 5910/31.10.2018  
2 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v2 938/2020 2757/07.07.2020 KAE_v2-v1
3 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v3 1357/2020 4516/14.10.2020 ΚΑΕ_v3-v2
4 Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπησης_v4 1572/2020 5484/11.12.2020 ΚΑΕ_v4-v3