ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Σύνδεση των Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011 ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ):

 • Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.
 • Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).
 • Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του συστήματος κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο σύστημα.
 • Παρέχει τις πάσης φύσης υπηρεσίες του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών των χρηστών του συστήματος.
 • Καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Αυτές οι διαδικασίες υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.
 • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής εξαιτίας πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, όπως συμφόρηση στα απομακρυσμένα σημεία αυτού και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.
 • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα νέο σημείο σύνδεσης με το αιτιολογικό ότι θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόμενες με την απαραίτητη αύξηση δυναμικού των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ στην εγγύτητα του σημείου σύνδεσης.
 • Καθορίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατό να αρνείται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την πρόσβαση εξαιτίας της έλλειψης χωρητικότητας. Αυτά τα κριτήρια εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) είναι υπεύθυνος για την Σύνδεση Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες στο ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο που εξασφαλίζει την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση των Χρηστών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει μία ενιαία διαδικασία, κοινή και δημόσια διαθέσιμη για όλους τους Χρήστες.

          -   ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

         -    ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1_2007_Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς

          -   ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2_2007_Έγκριση Τιμολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς

Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε αδειοδοτούμενους σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ισχύος από 8 MW και άνω, υποβάλλονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα, με συνυποβολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 4 της ΥΑ 133102007 (ΦΕΚ Β 115311.07.2007)

Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4152/2013 και ν.4342/2015. 

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και για αυτούς που έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστημα.

Στους Πίνακες περιλαμβάνονται μόνο οι μονάδες που υποχρεούνται να λαμβάνουν Άδεια Παραγωγής σύμφωνα με τον ν.3851/2010 και είναι αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ.

Τονίζεται ότι στους σταθμούς με Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης περιλαμβάνονται και σταθμοί για τους οποίους η ημερομηνία λήξης της Προσφοράς Σύνδεσης έχει παρέλθει αλλά έχει εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια Εγκατάστασης έχει ανακληθεί ή έχει εκπνεύσει η χρονική περίοδος ισχύος της νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης δεν είναι πλέον σε ισχύ. Σε περίπτωση που ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής για έναν σταθμό, νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει.

Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επικαιροποίηση και ενημέρωση ανά τακτά διαστήματα και δεν υποκαθιστούν τις εκδοθείσες από τον ΑΔΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης.

 • Απρίλιος 2020 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

             Aprilios_2020_me_pr_synd_kai_se_leit

 • Οκτώβριος 2020 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

             Octobrios_2020_me_pr_synd_kai_se_leit

* Οι σταθμοί σε λειτουργία εμφανίζονται με "+" στην τελευταία στήλη. Οι σταθμοί με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εμφανίζονται με "2" στην τελευταία στήλη. Οι σταθμοί με Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης εμφανίζονται με "1" στην τελευταία στήλη.

Κοινή Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ - ΔΕΔΔΗΕ για την έκδοση επικαιροποιημένης ενιαίας λίστας εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου

08.03.2019

Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου ενημερώνουν ότι έχει αναρτηθεί στους ιστοτόπους τους Επικαιροποιημένη ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (δίκτυο κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου). Η κατάρτισή της βασίζεται στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπόκειται στη βασική αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτημάτων (ημερομηνία αιτήματος έκδοσης οριστικής προσφοράς ή ημερομηνία υποβολής αρχικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για τα έργα που λαμβάνουν εξαρχής οριστική προσφορά), ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν προτεραιότητα εξέτασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων, με διακριτή αναφορά των σχετικών κατά περίπτωση νομοθετημάτων. Δεδομένης της ανάγκης αναθεώρησης του αρχικώς θεωρηθέντος ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στην Πελοπόννησο με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, η οποία και θα καθορίσει τυχόν περιθώριο ισχύος προς διάθεση στα αιτήματα της ενιαίας λίστας στο μεσοδιάστημα μέχρι την επέκταση του δικτύου των 400 kV στην Πελοπόννησο, οπότε και θα προκύψει νέο ουσιώδες περιθώριο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, η χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης επί του παρόντος τελεί υπό αναστολή. Σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε περιθώριο ισχύος θα διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ στους σταθμούς ΑΠΕ με βάση την σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την ενιαία λίστα.

28.08.2020

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος ≤ 1MW):

 1. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ μέχρι και τις 09.08.2020 καθώς και για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που θα υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά τις 10.08.2020, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια μονάδα υποδοχής του ΑΔΜΗΕ τα εξής:
 • Για σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γεωργική (αγροτική) γη, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α’ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν.4447/2016 (Α’ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.
 • Για σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη άλλης μορφής πλην γεωργικής (αγροτικής), Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαθίσταται σε γη άλλης μορφής πλην γεωργικής (αγροτικής) (π.χ. δασικής, χορτολιβαδικής, κ.ά.).
 1. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ μέχρι και τις 09.08.2020, τα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της παραγράφου 1 πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος την εν λόγω Υ.Α. (ήτοι ως και τις 09.09.2020), προκειμένου να θεωρηθούν πλήρεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα θεωρείται πλήρης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εγγράφων ή υπεύθυνης δήλωσης του μηχανικού της παραγράφου 1.
 1. Τέλος, για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που θα υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά τις 10.08.2020, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης, τα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού της παραγράφου 1, διαφορετικά ο φάκελος της αίτησης θα θεωρείται ελλιπής και θα επιστρέφεται.