ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ

Αιτήσεις για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης σε αδειοδοτούμενους σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ ισχύος από 8 MW και άνω, υποβάλλονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚHΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟY ΑΝAΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤHΜΑΤΟΣ Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα, με συνυποβολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 4 της ΥΑ 133102007 (ΦΕΚ Β 115311.07.2007)

Εντός δύο (2) μηνών από την έκδοση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλλει εγγυητική επιστολή τραπέζης ή άλλου πιστωτικού ιδρύματος σύμφωνα με τις διατάξεις των ν.4152/2013 και ν.4342/2015. 

Αιτήσεις για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ και ΣΥΘΗΑ, υποβάλλονται στη ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Δυρραχίου 87 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα, με συνυποβολή όλων των προβλεπόμενων εγγράφων και δικαιολογητικών του άρθρου 6.6.2 της «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ»

Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης Αιολικού Παραγωγού με συνοδά Έργα Επέκτασης του Συστήματος Υ/Σ Υ.Τ./Μ.Τ. και Γ.Μ. 150kV

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στοιχεία για Σταθμούς Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) και Σταθμούς Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής ενέργειας & και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (ΣΗΘΥΑ), οι οποίοι βρίσκονται σε λειτουργία καθώς και για αυτούς που έχουν εκδοθεί Προσφορές Σύνδεσης στο Σύστημα.

Στους Πίνακες περιλαμβάνονται τα έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ.

Τονίζεται ότι στους σταθμούς με Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης περιλαμβάνονται και σταθμοί για τους οποίους η ημερομηνία λήξης της Προσφοράς Σύνδεσης έχει παρέλθει αλλά έχει εκδοθεί Άδεια Εγκατάστασης σύμφωνα με τα αρχεία που τηρεί ο ΑΔΜΗΕ. Σε περίπτωση που η εν λόγω Άδεια Εγκατάστασης έχει ανακληθεί ή έχει εκπνεύσει η χρονική περίοδος ισχύος της νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης δεν είναι πλέον σε ισχύ. Σε περίπτωση που ανακληθεί η Άδεια Παραγωγής για έναν σταθμό, νοείται ότι και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει.

Τα στοιχεία αυτά υπόκεινται σε επικαιροποίηση και ενημέρωση ανά τακτά διαστήματα και δεν υποκαθιστούν τις εκδοθείσες από τον ΑΔΜΗΕ Προσφορές Σύνδεσης.

 • Απρίλιος 2020 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

             Aprilios_2020_me_pr_synd_kai_se_leit

 • Οκτώβριος 2020 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

             Octobrios_2020_me_pr_synd_kai_se_leit

 • Απρίλιος 2021 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

            Aprilios_2021_me_pr_synd_kai_se_leit_V3.xls

 • Οκτώβριος 2021 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

            Oktobrios_2021_me_pr_synd_kai_se_leit.xls

 • Απρίλιος 2022 - Προσφορές Σύνδεσης/Σταθμοί σε λειτουργία - Ενοποιημένος Πίνακας - Έργα αρμοδιότητας ΑΔΜΗΕ*

            Aprilios_2022_me_pr_synd_kai_se_leit_v2.xls

* Οι σταθμοί σε λειτουργία εμφανίζονται με "+" στην τελευταία στήλη. Οι σταθμοί με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης εμφανίζονται με "2" στην τελευταία στήλη. Οι σταθμοί με Μη Δεσμευτική Προσφορά Σύνδεσης εμφανίζονται με "1" στην τελευταία στήλη. Με "*" εμφανίζονται τα έργα για τα οποία εκκρεμεί η έκδοση παράτασης Άδειας Εγκατάστασης ώστε να εξακολουθεί να ισχύει η εκδοθείσα Οριστική Προσφορά Σύνδεσης

08.03.2019

Οι Διαχειριστές Συστήματος και Δικτύου ενημερώνουν ότι έχει αναρτηθεί στους ιστοτόπους τους Επικαιροποιημένη ενιαία λίστα ΑΔΜΗΕ και ΔΕΔΔΗΕ εκκρεμών αιτημάτων χορήγησης οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε σταθμούς ΑΠΕ στο κορεσμένο δίκτυο της Πελοποννήσου (δίκτυο κατάντη του ΚΥΤ Κουμουνδούρου). Η κατάρτισή της βασίζεται στις προβλέψεις της κείμενης νομοθεσίας και τις σχετικές κατευθύνσεις της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας και υπόκειται στη βασική αρχή της χρονικής προτεραιότητας των αιτημάτων (ημερομηνία αιτήματος έκδοσης οριστικής προσφοράς ή ημερομηνία υποβολής αρχικού αιτήματος με πλήρη φάκελο για τα έργα που λαμβάνουν εξαρχής οριστική προσφορά), ενώ έχουν ληφθεί υπόψη και οι νομοθετικές διατάξεις που παρέχουν προτεραιότητα εξέτασης σε συγκεκριμένες κατηγορίες αιτημάτων, με διακριτή αναφορά των σχετικών κατά περίπτωση νομοθετημάτων. Δεδομένης της ανάγκης αναθεώρησης του αρχικώς θεωρηθέντος ορίου ασφαλούς απορρόφησης ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ στην Πελοπόννησο με βάση τις τρέχουσες συνθήκες, η οποία και θα καθορίσει τυχόν περιθώριο ισχύος προς διάθεση στα αιτήματα της ενιαίας λίστας στο μεσοδιάστημα μέχρι την επέκταση του δικτύου των 400 kV στην Πελοπόννησο, οπότε και θα προκύψει νέο ουσιώδες περιθώριο για απορρόφηση ισχύος από σταθμούς ΑΠΕ, η χορήγηση οριστικών προσφορών σύνδεσης επί του παρόντος τελεί υπό αναστολή. Σε κάθε περίπτωση το εκάστοτε περιθώριο ισχύος θα διατεθεί από τον ΑΔΜΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ στους σταθμούς ΑΠΕ με βάση την σειρά προτεραιότητας που προκύπτει από την ενιαία λίστα.

28.08.2020

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα, σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020) για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς που απαλλάσσονται της αδειοδότησης (ισχύος ≤ 1MW):

 1. Για τις εκκρεμείς αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ μέχρι και τις 09.08.2020 καθώς και για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που θα υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά τις 10.08.2020, οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να υποβάλλουν στην αρμόδια μονάδα υποδοχής του ΑΔΜΗΕ τα εξής:

 • Για σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γεωργική (αγροτική) γη, έγγραφο της αρμόδιας Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής και σχετικό πρακτικό της Περιφερειακής επιτροπής Χωροταξίας και Περιβάλλοντος από τα οποία να προκύπτει ο χαρακτηρισμός της γης (υψηλής ή μη παραγωγικότητας) ή Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού, η οποία δύναται να περιλαμβάνεται επί του τοπογραφικού διαγράμματος που συνοδεύει την αίτηση, ότι το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή της Αττικής ή περιοχή της Επικράτειας που έχουν καθοριστεί χρήσεις γης εγκεκριμένα Γενικά Πολεοδομικά Σχέδια (Γ.Π.Σ.) ή Σχέδια Χωρικής Οικιστικής Οργάνωσης Ανοιχτής Πόλης (Σ.Χ.Ο.Ο.Α.Π.) του ν.2508/1997 (Α’ 124), σε Ζώνες Οικιστικού Ελέγχου (Ζ.Ο.Ε.) του άρθρου 29 του ν.1337/1983 (Α’ 33) και σε Τοπικά Χωρικά Σχέδια του ν.4447/2016 (Α’ 241), με αναφορά στο αν το αγροτεμάχιο βρίσκεται σε περιοχή που έχει καθοριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας ή όχι.

 • Για σταθμούς που πρόκειται να εγκατασταθούν σε γη άλλης μορφής πλην γεωργικής (αγροτικής), Υπεύθυνη Δήλωση μηχανικού στην οποία θα δηλώνεται ότι ο φωτοβολταϊκός σταθμός εγκαθίσταται σε γη άλλης μορφής πλην γεωργικής (αγροτικής) (π.χ. δασικής, χορτολιβαδικής, κ.ά.).

 1. Διευκρινίζεται ότι αναφορικά με τις εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από φωτοβολταϊκούς σταθμούς επί εδάφους που έχουν υποβληθεί στον ΑΔΜΗΕ μέχρι και τις 09.08.2020, τα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση του μηχανικού της παραγράφου 1 πρέπει να υποβληθούν εντός προθεσμίας ενός (1) μηνός από την έναρξη ισχύος την εν λόγω Υ.Α. (ήτοι ως και τις 09.09.2020), προκειμένου να θεωρηθούν πλήρεις για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση θα θεωρείται πλήρης για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κατά τη χρονική σειρά υποβολής των εγγράφων ή υπεύθυνης δήλωσης του μηχανικού της παραγράφου 1.

 1. Τέλος, για τις νέες αιτήσεις σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών επί εδάφους που θα υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά τις 10.08.2020, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει απαραίτητα να συνυποβάλλουν με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά έγγραφα και στοιχεία αίτησης, τα έγγραφα ή υπεύθυνη δήλωση μηχανικού της παραγράφου 1, διαφορετικά ο φάκελος της αίτησης θα θεωρείται ελλιπής και θα επιστρέφεται.

                                

21.01.2021

 

Ανακοίνωση για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) σε εφαρμογή του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/ Α/09.12.2020) και της διευκρινιστικής εγκυκλίου με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020

 

Σύμφωνα με την παράγραφο 2 του Άρθρου 160 του ν. 4759/2020, Ε. Κοιν.  η οποία έχει ως σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, που έχει ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης και έχει υπογράψει Σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης, δεν δύναται να είναι μέλος σε άλλη Ε. Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια και έχει τον παραπάνω σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 2 του ν. 4513/2018.

Ε.Κοιν. που έχουν συσταθεί με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, όφειλαν μέχρι την 31.12.2020 αμελλητί να τροποποιήσουν τη σύνθεση των μελών τους, ώστε τα μέλη τους να μην αποτελούν μέλη και άλλης Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στη ίδια Περιφέρεια με τον ίδιο σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας, ακόμη και σε περίπτωση αντίθετης πρόβλεψης του καταστατικού τους, προκειμένου να μπορούν να ενταχθούν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με σύναψη σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης εκτός ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών του άρθρου 7 του ν.4414/2016 (εκτός των περιπτώσεων Ε.Κοιν. που συμμετέχουν Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.) Α’ ή Β΄ βαθμού ή έχουν περισσότερα από εξήντα (60) μέλη, εκ των οποίων τουλάχιστον τα πενήντα (50) είναι φυσικά πρόσωπα, επίσης εξαρούνται οι σταθμοί της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας οι οποίοι οφείλουν μέχρι την 31.12.2021 να προβούν στις ως άνω τροποποιήσεις).

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και συγκεκριμένα όσον αφορά τις Ε. Κοιν. (εκτός των σταθμών που εφαρμόζουν ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018) που έχουν υποβάλλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 01.01.2021, για τον έλεγχο του αιτήματος και την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Κοιν ή σε περίπτωση κοινού αιτήματος βάσει του Άρθρου 135 του ν. 4685/2020, ο κάθε εκπρόσωπος της ομάδας των παραγωγών του κοινού αιτήματος, οφείλει να αποστείλει στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_koin_metoxoi@admie.gr κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία Α ή Β παρακάτω, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος.

 

Α) Σε περίπτωση πλήρωσης του ως άνω κριτηρίου :

Υπεύθυνη Δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Ε. Κοιν. με την εξής διατύπωση:

«Ο/Η …………………………………… με την ιδιότητα του νόμιμου εκπροσώπου της Ενεργειακής Κοινότητας ………………………………………., βεβαιώνω ότι τα μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας δεν συμμετείχαν κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο διαχειριστή ΑΔΜΗΕ της αίτησης με Αρ.Πρωτ. ΑΔΜΗΕ ………….. για χορήγηση οριστικής προσφοράς Σύνδεσης ως και σήμερα (ημερομηνία υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη προυφιστάμενη Ενεργειακή Κοινότητα που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό»

 

Β) Σε περίπτωση μη πλήρωσης του ως άνω κριτηρίου:

- Την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της Ε.Κοιν. προκειμένου τα μέλη της να μην αποτελούν μέλη σε προυφιστάμενη Ε.Κοιν. (δηλαδή σε Ε.Κοιν. που έχει συσταθεί προγενέστερα από τη εξεταζόμενη Ε.Κοιν.) που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από Σταθμό Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό, καθώς και τη σχετική πράξη τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της.

- Τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία της Ε.Κοιν. (κωδικοποιημένο καταστατικό, Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ, πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης).

Τα προαναφερθέντα έγγραφα θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα ή ψηφιακά βεβαιωμένα ως προς τη γνησιότητά τους.

‘Οσον αφορά τα αιτήματα  χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από Ε.Κοιν που υποβάλλονται στον ΑΔΜΗΕ μετά την 01.01.2021 μαζί με τα υπόλοιπα δικαιολογητικά της αίτησης, προκειμένου η αίτηση να θεωρηθεί πλήρης, θα πρέπει να υποβάλλεται και υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου της Ε.Κοιν. με την οποία θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σε άλλη προυφιστάμενη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από  Σταθμό Ανανεώσιμων Πηγών ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α) ή Υβριδικό Σταθμό.

08.02.2021

 

2η Ανακοίνωση για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στις Ενεργειακές Κοινότητες (Ε.Κοιν.) σε εφαρμογή του άρθρου 160 του ν. 4759/2020 (ΦΕΚ 245/) και της 2ης Διευκρινιστικής εγκυκλίου με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/7932/235/27.01.2021

 

Σύμφωνα με την 2η Διευκρινιστική εγκύκλιο επί του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245) με Α.Π. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/ 7932/235/27.01.2021, η περίπτωση Β της παρ. Β2 του Β’ Μέρους της Εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020 “Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245), του άρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και λοιπών θεμάτων”, αφορά τις περιπτώσεις που Ε.Κοιν. της οποίας εκκρεμεί αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από το Διαχειριστή, έχει  τουλάχιστον ένα (1) μέλος που είναι μέλος και σε άλλη Ε.Κοιν. (προϋφιστάμενη) της οποίας όμως δεν εκκρεμεί αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον Διαχειριστή και η προϋφιστάμενη δεν έχει προβεί σε αλλαγή της σύνθεσης των μελών της με σκοπό να μην έχει κοινό μέλος με άλλη Ε.Κοιν.  

Α) Στην περίπτωση που η προϋφιστάμενη έχει προβεί σε αλλαγή της σύνθεσης των μελών της με σκοπό να μην έχει κοινό μέλος με άλλη Ε.Κοιν., τότε η Ε.Κοιν. της οποίας όμως εκκρεμεί αίτηση για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τον Διαχειριστή προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σήμερα (ημερομηνία υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό και δεν άλλαξε τη σύνθεση των μελών της προκειμένου να συμμορφωθεί με το κριτήριο.

Ειδικά σε περίπτωση όπου δύο (2) ή περισσότερες Ε.Κοιν. με εκκρεμείς αιτήσεις για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης από τους Διαχειριστές είχαν κοινά μέλη κατά το χρονικό διάστημα από την ημέρα υποβολής στον αρμόδιο Διαχειριστή της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, έως και την ημέρα έκδοσης της παρούσας ανακοίνωσης τότε:

Β1) η Ε.Κοιν. η οποία, κατά τη διενέργεια του ελέγχου από τον ΑΔΜΗΕ, πληροί το κριτήριο χωρίς να έχει αλλάξει τη σύνθεση των μελών της προκειμένου να συμμορφωθεί με το κριτήριο, προσκομίζει Υπεύθυνη Δήλωση (Υ.Δ.) του νόμιμου εκπρόσωπου της Ε.Κοιν. ο οποίος θα πρέπει να βεβαιώνει ότι τα μέλη της Ε.Κοιν. δεν συμμετέχουν σήμερα (ημερομηνία υπογραφής της Υ.Δ.) σε άλλη Ε.Κοιν. που δραστηριοποιείται στην ίδια Περιφέρεια με σκοπό ή/και αντικείμενο δραστηριότητας την παραγωγή και πώληση ηλεκτρικής ενέργειας από σταθμό Ανανεώσιμών Πηγών Ενέργειας (Α.Π.Ε.) ή Συμπαραγωγής Ηλεκτρισμού – Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης (Σ.Η.Θ.Υ.Α.) ή Υβριδικό Σταθμό και δεν άλλαξε τη σύνθεση των μελών της προκειμένου να συμμορφωθεί με το κριτήριο.

Β2) η Ε.Κοιν. η οποία, μετά την υποβολή της αίτησης για χορήγηση οριστικής προσφοράς σύνδεσης, έχει προβεί σε αλλαγή της σύνθεσης των μελών της με σκοπό την πλήρωση του κριτηρίου, προσκομίζει την ανακοίνωση της καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) της σχετικής πράξης τροποποίησης της σύνθεσης των μελών της καθώς και τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά στοιχεία κατά την περίπτωση (Β) της παρ. Β2. του Β’ Μέρους της Εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020 “Διευκρινιστική εγκύκλιος επί του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α΄245), του άρθρου 135 του ν.4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92) και λοιπών θεμάτων”.

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στην παρ. Β2 του Β’ Μέρους της ίδιας Εγκυκλίου ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/125699/4613/30.12.2020.

Λαμβάνοντας υπόψιν τα ανωτέρω και συγκεκριμένα όσον αφορά τις Ε. Κοιν. (εκτός των σταθμών που εφαρμόζουν ενεργειακό ή εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό του άρθρου 14Α του ν. 3468/2006, όπως ισχύει, καθώς και οι σταθμοί του εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού του άρθρου 11 του ν. 4513/2018) που έχουν υποβάλλει αίτημα στον ΑΔΜΗΕ για την χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης πριν την 01.01.2021, για τον έλεγχο του αιτήματος και την χορήγηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης από τον ΑΔΜΗΕ, ο νόμιμος εκπρόσωπος της Ε.Κοιν ή σε περίπτωση κοινού αιτήματος βάσει του Άρθρου 135 του ν. 4685/2020, ο εκπρόσωπος της ομάδας των παραγωγών του κοινού αιτήματος, οφείλει να αποστείλει στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση en_koin_metoxoi@admie.gr κατά περίπτωση, τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στα σημεία Α ή Β1 ή Β2 ανωτέρω, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος. Τα προαναφερθέντα έγγραφα θα πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένα ή ψηφιακά βεβαιωμένα ως προς τη γνησιότητά τους.

Σημειώνεται ακόμη ότι δίνεται παράταση πέντε (5) εργασίμων ημερών στην τεθείσα δυνάμει της πρώτης διευκρινιστικής εγκυκλίου, καταληκτική ημερομηνία αποστολής των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από τις Ε.Κοιν., προκειμένου και οι Ε.Κοιν. που εμπίπτουν στις ως άνω περιπτώσεις να αποστείλουν στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τα ανωτέρω στοιχεία κατά περίπτωση και σύμφωνα με τα ως άνω.

Σε εφαρμογή των προβλέψεων του άρθρου 160 του ν.4759/2020 (ΦΕΚ Α’ 245), ο Διαχειριστής του Συστήματος (ΑΔΜΗΕ Α.Ε) αναρτά πίνακα με τις αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης αρμοδιότητάς του, για μη αδειοδοτούμενους φωτοβολταϊκούς σταθμούς με πλήρη φάκελο έως και 31.12.2020.

Ο Πίνακας είναι οργανωμένος σε κοινά αιτήματα σταθμών όπως αυτά κατατέθηκαν στην ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 135 του ν. 4685/2020 (ΦΕΚ Α’ 92).

αδμηε_αιτήσεις-φβ-σταθμών-με-πληρότητα-μέχρι-31122020.xls

09.03.2022

Ανακοίνωση σε εφαρμογή της υπ΄ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ  3149/Β/30.07.2020) Υ.Α. για φωτοβολταϊκούς σταθμούς

 

Οι αρμόδιοι Διαχειριστές (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. και ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), σε εφαρμογή της Υπουργικής Απόφασης ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/74123/2971 (ΦΕΚ 3149/Β/30.07.2020), αναφορικά με τον καθορισμό του μεγίστου ορίου συνολικής ισχύος  φωτοβολταϊκών σταθμών σε αγροτική γη εντός του οποίου είναι επιτρεπτή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκού σταθμού ≤ 1MW σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας σε MW ανά Περιφερειακή Ενότητα, αναρτούν από κοινού Πίνακα με τα εναπομείναντα όρια ισχύος για φωτοβολταϊκούς σταθμούς ανά Περιφερειακή Ενότητα και θέτουν υπόψη των ενδιαφερομένων τα ακόλουθα:

 

Στις Περιφερειακές Ενότητες, όπου έχει καλυφθεί το μέγιστο αναγραφόμενο στην ανωτέρω Υ.Α. όριο συνολικής ισχύος από φωτοβολταϊκούς σταθμούς που δεσμεύουν ηλεκτρικό χώρο στο Σύστημα ή στο Δίκτυο, παύει η εξέταση  αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος  ≤ 1MW, που πρόκειται να εγκατασταθούν σε αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας.  Ως εκ τούτου οι Διαχειριστές προβαίνουν στα κάτωθι:

 

 • Απορρίπτουν τις εκκρεμείς αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης καθώς και τις αιτήσεις για τις οποίες έχει χορηγηθεί Αδυναμία Σύνδεσης και έχει εκδηλωθεί  ενδιαφέρον για διατήρηση σε εκκρεμότητα για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, με επιστροφή των υποβληθέντων φακέλων στους ενδιαφερόμενους.
 • Για κοινά αιτήματα απαλλασσόμενων σταθμών, αυτόκλητα αποσύρονται οι σταθμοί που προβλέπονται για εγκατάσταση σε αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας, ενώ προχωρά η εξέταση του αιτήματος με τους υπόλοιπους σταθμούς, με την προϋπόθεση ότι υπερβαίνουν, αθροιστικά, το όριο των 8.0 MW. Σε αντίθετη περίπτωση, αποσύρεται ολόκληρο το αίτημα και σταματά κάθε περεταίρω επεξεργασία του φακέλου.
 • Παύουν να υποδέχονται νέες αιτήσεις χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης.
 • Για τις περιπτώσεις νέων κοινών αιτημάτων που αφορούν στις εν λόγω Περιφερειακές Ενότητες, οι σταθμοί που θα συμμετέχουν σε αυτά τα αιτήματα θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται σε γήπεδα/αγροτεμάχια που δεν έχουν χαρακτηριστεί ως αγροτική γη υψηλής παραγωγικότητας.
 • Συνεχίζουν την εξέταση αιτήσεων χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης φωτοβολταϊκών σταθμών, ισχύος  ≤ 1MW, που δεν εγκαθίστανται σε αγροτική γη Υψηλής Παραγωγικότητας.

 

ΟΡΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΓΗΣ 08.03.2022.xls

17.06.2022

2η Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020) σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αρμόδιος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σε εφαρμογή του εδαφίου 5.α) του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020), αναρτά Πίνακα με τον οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι οποίες υποβλήθηκαν το χρονικό διάστημα από 16.05.2022 έως τις 16.06.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_16_05_2022_έως_16_06_2022_0.xls

17.05.2022

Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020) σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αρμόδιος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σε εφαρμογή του εδαφίου 5.α) του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020), αναρτά Πίνακα με τον οποίο βεβαιώνεται η πληρότητα των αιτήσεων για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, οι οποίες υποβλήθηκαν το χρονικό διάστημα από 16.04.2022 έως τις 16.05.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_16_04_2022_έως_16_05_2022.xls

29.04.2022

4η Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 54 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903/2022 σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αρμόδιος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4903 (ΦΕΚ A’ 46 - 05.03.2022) καθώς και των εδαφίων 5.α) και 7.α) του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020), αναρτά Οριστικό Πίνακα με τα πλήρη αιτήματα που εκκρεμούν για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατατέθηκαν έως τις 15.04.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Ο Πίνακας συμπεριλαμβάνει το σύνολο των σταθμών που αναρτήθηκαν στις 30/03/2022, 08/04/2022 και 18/04/2022 και έχουν ληφθεί υπόψη οι ενστάσεις των Παραγωγών που έχουν αποσταλεί στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση plirotita_ops@admie.gr μέχρι τις 28.04.2022.

 

Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_15_04_2022_0.xls

18.04.2022

3η Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 54 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903/2022 σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια προηγούμενων ανακοινώσεων, αναρτά συμπληρωματικό Πίνακα με τα πλήρη αιτήματα που εκκρεμούν για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατατέθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 07.04.2022 έως τις 15.04.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί παρακαλούνται μέχρι τις 28.04.2022 να αποστείλουν στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση plirotita_ops@admie.gr τυχόν ενστάσεις τους σε σχέση με τον αναρτημένο συμπληρωματικό Πίνακα, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος το οποίο έχουν καταθέσει και το οποίο αφορά η ένσταση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Διαχειριστή που θα περιλαμβάνει τον οριστικό Πίνακα με τα πλήρη αιτήματα που εκκρεμούν για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατατέθηκαν έως τις 15.04.2022, στον οποίο θα έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχόμενες ενστάσεις Παραγωγών.

 

Συμπληρωματικός_Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_15_04_2022.xls

08.04.2022

2η Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 54 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903/2022 σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., σε συνέχεια της, από 30.03.2022, ανακοίνωσης, αναρτά συμπληρωματικό Πίνακα με τα πλήρη αιτήματα που εκκρεμούν για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατατέθηκαν το χρονικό διάστημα από τις 29.03.2022 έως τις 07.04.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί παρακαλούνται μέχρι τις 13.04.2022 να αποστείλουν στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση plirotita_ops@admie.gr τυχόν ενστάσεις τους σε σχέση με τον αναρτημένο συμπληρωματικό Πίνακα, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος το οποίο έχουν καταθέσει και το οποίο αφορά η ένσταση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσει νέα ανακοίνωση του Διαχειριστή που θα περιλαμβάνει επικαιροποιημένο Πίνακα στον οποίο θα έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχόμενες ενστάσεις Παραγωγών καθώς και νεότερα αιτήματα.

 

Συμπληρωματικός_Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_07_04_2022.xls

30.03.2022

Ανακοίνωση ΑΔΜΗΕ Α.Ε. σε εφαρμογή του άρθρου 54 του NOMOΥ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 4903/2022 σχετικά με την πληρότητα αιτημάτων για έκδοση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης

 

Η ΑΔΜΗΕ Α.Ε., ως αρμόδιος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ, σε εφαρμογή του άρθρου 54 του Νόμου υπ’ αριθμ. 4903 (ΦΕΚ A’ 46 - 05.03.2022) καθώς και των εδαφίων 5.α) και 7.α) του Άρθρου 11Α του Νόμου υπ’ αριθμ. 4685 (ΦΕΚ A’ 92 - 07.05.2020), αναρτά Πίνακα με τα πλήρη αιτήματα που εκκρεμούν για χορήγηση Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης και κατατέθηκαν έως και τις 29.03.2022, για σταθμούς ΑΠΕ & ΣΗΘΥΑ με υποχρέωση έκδοσης Άδειας Παραγωγής/Βεβαίωσης Παραγωγού/Βεβαίωσης Ειδικών Έργων σταθμών.

Σημειώνεται πως στην περίπτωση υποβολής κοινού αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, η πληρότητα του αιτήματος χορήγησης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης κρίνεται διακριτά για κάθε σταθμό.

Οι ενδιαφερόμενοι Παραγωγοί παρακαλούνται μέχρι τις 08.04.2022 να αποστείλουν στον ΑΔΜΗΕ με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση plirotita_ops@admie.gr τυχόν ενστάσεις τους σε σχέση με τον αναρτημένο Πίνακα, αναγράφοντας στο θέμα του ηλεκτρονικού μηνύματος τον Αρ. Πρωτ. ΑΔΜΗΕ του συγκεκριμένου αιτήματος το οποίο έχουν καταθέσει και το οποίο αφορά η ένσταση.

Το επόμενο χρονικό διάστημα θα ακολουθήσουν νέες ανακοινώσεις του Διαχειριστή που θα περιλαμβάνουν επικαιροποιημένους Πίνακες στους οποίους θα έχουν ληφθεί υπόψη ενδεχόμενες ενστάσεις Παραγωγών καθώς και νεότερα αιτήματα.

 

Πίνακας_Πληρότητας_Σταθμών_Αιτημάτων_29_03_2022.xls