Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Βασικό όχημα σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών αποτελεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς της Χώρας, το οποίο εκδίδεται κάθε έτος, έχοντας κυλιόμενο χαρακτήρα.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς επίσης τα χρονοδιαγράμματα και τις εκτιμώμενες χρηματικές ροές για την υλοποίηση τους.