Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Βασικό όχημα σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών αποτελεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς της Χώρας, το οποίο εκδίδεται κάθε έτος, έχοντας κυλιόμενο χαρακτήρα.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς επίσης τα χρονοδιαγράμματα και τις εκτιμώμενες χρηματικές ροές για την υλοποίηση τους.

Ο ΑΔΜΗΕ στις 31.03.2020 υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ το ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2021 – 2030.

ΔΠΑ 2021-2030

ΔΠΑ 2021-2030 Παράρτημα Ι

ΔΠΑ 2021-2030 Χάρτης Συστήματος

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 31.12.2019 έως και 31.01.2020 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2021 – 2030, δημοσιοποιεί τις σχετικές επιστολές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και πίνακα όπου συνοψίζονται οι παρατηρήσεις του ΑΔΜΗΕ επί των σχολίων.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

Βαγενάς Δημήτριος

ΕΣΑΗ

ΙΚΑΡΟΣ ΑΝΕΜΟΣ Α.Ε. 

MOTOR OIL

Πίνακας σχολίων:

Σχόλια Διαβούλευσης επί του Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ 2021 – 2030

 


 

ΔΠΑ 2020-2029

ΔΠΑ 2020-2029 Παράρτημα Ι

ΔΠΑ 2020-2029 Χάρτης Συστήματος