Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Βασικό όχημα σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών αποτελεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς της Χώρας, το οποίο εκδίδεται κάθε έτος, έχοντας κυλιόμενο χαρακτήρα.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς επίσης τα χρονοδιαγράμματα και τις εκτιμώμενες χρηματικές ροές για την υλοποίηση τους.

Ο ΑΔΜΗΕ στις 10.08.2023 υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΑΕΥ το ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2024 – 2033.

ΔΠΑ 2024-2033 Κύριο Τεύχος

ΔΠΑ 2024-2033 Τεύχος Έργων

ΔΠΑ 2024-2033 Τεύχος Παραρτημάτων

ΔΠΑ 2024-2033 Χάρτης

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 06.02.2022 έως και 14.03.2023 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2024 – 2033, δημοσιοποιεί τις σχετικές επιστολές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των σχολίων.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

EUNICE ENERGY GROUP

ΔΕΗ Α.Ε.

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Σ. Βάσσος, Χ. Ορφανόγιαννης, Α. Μαΐσης

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης και απόψεις ΑΔΜΗΕ:

ΔΠΑ 2024-2033_Σχόλια ΔΔ και απόψεις ΑΔΜΗΕ

 

 

Ο ΑΔΜΗΕ στις 28.04.2022 υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ το ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2023 – 2032.

ΔΠΑ 2023-2032 Κύριο Τεύχος

ΔΠΑ 2023-2032 Τεύχος Έργων

ΔΠΑ 2023-2032 Τεύχος Παραρτημάτων

ΔΠΑ 2023-2032 Χάρτης

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 12.01.2022 έως και 11.02.2022 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2023 – 2032, δημοσιοποιεί τις σχετικές επιστολές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των σχολίων.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΓΙΑΤΡΑΣ (κάτοικος Ζακύνθου)

EUNICE ENERGY GROUP

ΔΕΗ Α.Ε.

SMART WIRES

CURRENT

OCEAN WINDS

ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.

Σχόλια Δημόσιας Διαβούλευσης και απόψεις ΑΔΜΗΕ:

ΔΠΑ 2023-2032_Σχόλια ΔΔ και απόψεις ΑΔΜΗΕ