Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης

Ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ)

Η ανάπτυξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) αποτελεί ένα από τα βασικά καθήκοντα του ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο του ρόλου του ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Η ανάπτυξη του Συστήματος περιλαμβάνει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση σημαντικών επενδύσεων ώστε να διασφαλίζεται αφενός μεν ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, αφετέρου δε η μακροχρόνια ικανότητα του Συστήματος να ανταποκρίνεται στις ανάγκες για τη μεταφορά της ηλεκτρικής ενέργειας, υπό οικονομικά βιώσιμες συνθήκες, προς όφελος της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Βασικό όχημα σχεδιασμού και προγραμματισμού των επενδύσεων αυτών αποτελεί το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΔΠΑ). Σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο Νόμο 4001/2011 και στον Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος, ο ΑΔΜΗΕ εκπονεί και δημοσιεύει το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς της Χώρας, το οποίο εκδίδεται κάθε έτος, έχοντας κυλιόμενο χαρακτήρα.

Το Δεκαετές Πρόγραμμα Ανάπτυξης περιλαμβάνει τα έργα ανάπτυξης του Συστήματος για την εκάστοτε περίοδο αναφοράς του, συμπεριλαμβανομένων και των απαραίτητων υποδομών για τη διείσδυση των ΑΠΕ, καθώς επίσης τα χρονοδιαγράμματα και τις εκτιμώμενες χρηματικές ροές για την υλοποίηση τους.

Ο ΑΔΜΗΕ στις 15.04.2021 υπέβαλε προς έγκριση στη ΡΑΕ το ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2022 – 2031.

ΔΠΑ 2022-2031

ΔΠΑ 2022-2031 Παράρτημα Ι

ΔΠΑ 2022-2031 Χάρτης Συστήματος

Ο ΑΔΜΗΕ, σε συνέχεια της από 05.01.2021 έως και 05.02.2021 πρόσκλησής του για συμμετοχή στη δημόσια διαβούλευση του Προκαταρκτικού Σχεδίου του ΔΠΑ του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2022 – 2031, δημοσιοποιεί τις σχετικές επιστολές που υποβλήθηκαν στο πλαίσιο της διαβούλευσης καθώς και πίνακα όπου συνοψίζονται οι παρατηρήσεις του ΑΔΜΗΕ επί των σχολίων.

Ο ΑΔΜΗΕ ευχαριστεί τους συμμετέχοντες για την ουσιαστική συμβολή τους στη δημόσια διαβούλευση.

Συμμετέχοντες:

ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας

ΔΕΗ Α.Ε.

ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΙΑΚΗ ΑΒΕΤΕ

ΕΣΑΗ

The Green Tank

Η πόλη που θέλω / Δημοτική Παράταξη Ηλιούπολης

Πίνακας σχολίων:

Σχόλια Διαβούλευσης επί του Προκαταρκτικού Σχεδίου ΔΠΑ 2022-2031