Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με το τρέχον μοντέλο αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, ο Κώδικας Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) καθορίζει τόσο τους κανόνες που διέπουν τη λειτουργία του συστήματος, αλλά και τους κανόνες που αφορούν την εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Με την εφαρμογή του νέου μοντέλου αγοράς, ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ θα καθορίζει αποκλειστικά κανόνες που δεν σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς εξισορρόπησης. Η έγκριση του νέου Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ αναμένεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας πριν την έναρξη λειτουργίας των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας.