Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ

Με τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ ρυθμίζονται ιδίως:

 • Οι τεχνικές προδιαγραφές σχεδιασμού, λειτουργίας και συντήρησης του Συστήματος,
 • Η διαδικασία κατάρτισης του προγράμματος συντήρησης του Συστήματος,
 • Οι προϋποθέσεις για την υποβολή αίτησης πρόσβασης στο Σύστημα, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, οι ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές προδιαγραφές για την πρόσβαση στο Σύστημα,
 • Οι υποχρεώσεις για την απορρόφηση ηλεκτρικής ενέργειας από το ΕΣΜΗΕ σε σχέση με τη διασφάλιση της επάρκειας ισχύος στο Σύστημα και ο τρόπος εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών,
 • Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία που οφείλει να ακολουθεί ο Διαχειριστής του Συστήματος Μεταφοράς για τη σύναψη συμβάσεων,
 • Ο τύπος και το ελάχιστο περιεχόμενο των συμβάσεων σύνδεσης σταθμών παραγωγής με το Σύστημα και κάθε άλλο σχετικό θέμα,
 • Οι διαδικασίες έγκρισης της κατασκευής των έργων σύνδεσης σταθμών ηλεκτροπαραγωγής με το Σύστημα από τους κατόχους άδειας εγκατάστασης, καθώς και ελέγχου και παραλαβής των έργων αυτών από τον Διαχειριστή,
 • Οι λογαριασμοί που πρέπει να τηρεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τις χρεώσεις που προκύπτουν από τη διαχείριση του ΕΣΜΗΕ,
 • Η διαδικασία εξωδικαστικής επίλυσης των διαφορών μεταξύ των Χρηστών και του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ,
 • Οι διαδικασίες που εφαρμόζει και οι συναλλαγές που διενεργεί ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για τον υπολογισμό και την κατανομή της μακροχρόνιας και βραχυχρόνιας μεταφορικής ικανότητας στα σύνορα των ζωνών προσφοράς στους Συμμετέχοντες,
 • Κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, ασφαλή και αποδοτική διαχείριση του Συστήματος.

 

ΕΚΔΟΣΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΦΕΚ Β' ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ΑΛΛΑΓΩΝ
Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ_v8

861/2022

94/2023

6065/28.11.2022

5147/22.08.2023

5247/31.08.2023

ΚΔΕΣΜΗΕ_v8-v7

Εγχειρίδια

Οι λεπτομέρειες εφαρμογής των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, καθορίζονται με τα Εγχειρίδια που προβλέπονται στα επιμέρους Κεφάλαιά του. Το Εγχειρίδια καταρτίζονται από τον Διαχειριστή και εκδίδονται με απόφαση της ΡΑΕ που δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, αφού προηγουμένως τεθούν σε δημόσια διαβούλευση. 

Μεταβατική εφαρμογή του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ προ της έναρξης των νέων αγορών

Ο Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ σύμφωνα με το παλιό μοντέλο αγοράς, καθόριζε τους κανόνες για τη λειτουργία του συστήματος, αλλά και τους κανόνες για την εκκαθάριση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 1412/2020 για την επανέκδοση του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ, οι συναλλαγές που αφορούν σε χρονικό διάστημα προ της έναρξης ισχύος των νέων αγορών ηλεκτρικής ενέργειας του ν. 4425/2016 (1η Νοεμβρίου 2020), εκκαθαρίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ που εκδόθηκε με την υπ’ αριθμ. 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β´ 103/31.01.2012), όπως τροποποιημένος ισχύει. Τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ προ της έναρξης των νέων αγορών θα τον βρείτε εδώ.

Εγχειρίδια

Για την εφαρμογή των διατάξεων του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ προς της έναρξης των νέων αγορών χρησιμοποιούνταν τα ακόλουθα εγχειρίδια: