Με μια ματιά

Ο ΑΔΜΗΕ Α.Ε. (Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας) συστάθηκε με τον Ν. 4001/2011 και οργανώθηκε και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4001/2011,  τα προβλεπόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και την άδεια διαχείρισης του EΣΜΗΕ.

Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Δεκέμβριο του 2012.

Σκοπός της Εταιρείας είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο καθώς και η λειτουργία της Αγοράς Εξισορρόπησης και του διασυνοριακού εμπορίου σύμφωνα με τις αρχές της διαφάνειας, της ισότητας και του ελεύθερου ανταγωνισμού.

Λόγω του προαναφερθέντος κομβικού ρόλου της Εταιρείας, έχουν ληφθεί όλα τα αναγκαία μέτρα και έχουν οργανωθεί όλες εκείνες οι απαραίτητες διαδικασίες για να διασφαλιστεί η ανεξαρτησία της, η απαρέγκλιτη τήρηση της αρχής της «ίσης μεταχείρισης» για όλους τους Χρήστες του Συστήματος και τους Συμμετέχοντες στην Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η διαφάνεια  στη λειτουργία της και η τήρηση της αρχής της εμπιστευτικότητας των πληροφοριών που ο ΑΔΜΗΕ διαχειρίζεται.

Ο ΑΔΜΗΕ από 20 Ιουνίου 2017 ακολουθεί το μοντέλο του ιδιοκτησιακά διαχωρισμένου Διαχειριστή (Ownership Unbundling) και είναι εναρμονισμένος πλήρως με την Οδηγία 2009/72/ΕΚ.

Η μετοχική σύνθεση του ΑΔΜΗΕ είναι η εξής:

In a glance chart greek version


Ως Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) ο ΑΔΜΗΕ έχει ως αποστολή τη διασφάλιση του εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο, προωθώντας την ανάπτυξη του ελεύθερου ανταγωνισμού στην Ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και εξασφαλίζοντας την ισότιμη μεταχείριση των Χρηστών του ΕΣΜΗΕ.

 

Το όραμά μας

Να είμαστε ένας από τους πιο αποτελεσματικούς διαχειριστές μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας στην Ευρώπη, παρέχοντας προστιθέμενη αξία σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη στα πλαίσια της αειφόρου ανάπτυξης, σεβόμενοι τον άνθρωπο παράλληλα με το περιβάλλον, προς όφελος των Χρηστών του Συστήματος και της κοινωνίας στο σύνολο της.

 

Δέσμευση

Δέσμευση για τον αδιάλειπτο ενεργειακό εφοδιασμό της χώρας

Η εξασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια ικανοποιώντας όλα τα κριτήρια ποιότητας, ασφάλειας και αποδοτικότητας αποτελεί την κύρια επιδίωξή μας, η οποία διέπει κάθε δραστηριότητα μας στα πλαίσια του ρόλου μας ως Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ.

Αμεροληψία

Αμεροληψία

Η εγγύηση ισότιμης και χωρίς διακρίσεις πρόσβασης στο Σύστημα, για όλους τους Χρήστες.

Διαφάνεια

Διαφάνεια

Εφαρμογή διαδικασιών πλήρους διαφάνειας στη λειτουργία μας και παροχή όλων των απαραίτητων πληροφοριών προς τους φορείς της αγοράς για την ενίσχυση του υγιούς ανταγωνισμού.

Αποδοτικότητα

 

Αποδοτικότητα

Η εκτέλεση των καθηκόντων μας ως Διαχειριστή του Συστήματος με τον πλέον αποδοτικό τρόπο, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων μας, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη της χώρας προς δημόσιο όφελος και δημιουργώντας αξία για όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Αειφορία

Αειφορία

Η εκτέλεση των καθηκόντων μας σύμφωνα με τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης με οικονομικούς, κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς όρους, ενισχύοντας την έρευνα και ανάπτυξη, την τεχνική κατάρτιση και την ανάπτυξη των δυνατοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού μας.

 • 2

  θυγατρικές
  Ariadne Interconnection Grid Telecom

  51%

  Δημόσιο

  24%

  State Grid

  25%

  Χ.Α.

  5 δισ. €

  επενδύσεις έως το 2030

 • 1600

  Εργαζόμενοι

  21

  Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης

  356

  Υποσταθμοί

Χάρτης γραμμών ΑΔΜΗΕ

2020
Μάιος 2020
Ίδρυση του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου στη Θεσσαλονίκη, SEleNe CC.

Σύμφωνα με το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο, το SEleNe CC, που ιδρύθηκε από τους Διαχειριστές Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας της Ελλάδας (ΑΔΜΗΕ), της Ιταλίας (TERNA SpA), της Ρουμανίας (Transelectrica) και της Βουλγαρίας (ESO-EAD), έχει συμβουλευτικές αρμοδιότητες όσον αφορά την ασφάλεια των δικτύων σε περιφερειακό επίπεδο. Ειδικότερα:

* Έχει τον ρόλο του φορέα συντονισμένου υπολογισμού δυναμικότητας
* Αναπτύσσει καθημερινά κοινό μοντέλο για το δίκτυο της περιοχής
* Παρέχει συμβουλές στους Διαχειριστές σχετικά με την περιφερειακή επιχειρησιακή ασφάλεια
* Συντονίζει τις προγραμματισμένες διακοπές στοιχείων δικτύου και μονάδων λόγω συντηρήσεων
* Αξιολογεί την επάρκεια παραγωγής βραχυπρόθεσμα σε περιφερειακό επίπεδο
2019
Ιανουάριος 2019
Ίδρυση της θυγατρικής εταιρίας Grid Telecom η οποία αποτελεί το όχημα του ΑΔΜΗΕ για την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών σε εθνικούς και διεθνείς παρόχους.
2018
Ιούνιος 2018
Συμμετοχή του ΑΔΜΗΕ στο μετοχικό κεφάλαιο του Χρηματιστήριου ενέργειας με ποσοστό 20%. Το ΕΧΕ στοχεύει στη σύζευξη της ελληνικής αγοράς με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές αγορές, στην ενίσχυση του ανταγωνισμού και της διαφάνειας, με άμεσα οφέλη τη μείωση του ενεργειακού κόστους και τη διασφάλιση καλύτερων τιμών για τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις και την εξασφάλιση της ασφάλειας του ενεργειακού εφοδιασμού,  τη διαφοροποίηση των πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα, καθώς και την περαιτέρω αύξηση της συμμετοχής των ΑΠΕ.
Σεπτέμβριος 2018
Ίδρυση της εταιρίας ειδικού σκοπού Aριάδνη Interconnection, η οποία έχει αναλάβει το μεγαλύτερο έργο του ΑΔΜΗΕ, τη διασύνδεση της Κρήτης με την Αττική.
2017
Ιούνιος 2017
Εισαγωγή της εταιρίας ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
Η ΑΔΜΗΕ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ κατέχει ποσοστό 51% του μετοχικού κεφαλαίου της ΑΔΜΗΕ ΑΕ και είναι η πρώτη εταιρία δημόσιου χαρακτήρα που εισήχθη μετά από 11 χρόνια στο Χρηματιστήριο.

Αγορά μεριδίου 24% από τη State Grid, τη μεγαλύτερη και πιο επικερδή εταιρεία του κλάδου.
2012
Φεβρουάριος 2012
Ο ΑΔΜΗΕ συστάθηκε με τον Ν. 4001/2011 και οργανώθηκε και λειτουργεί ως Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς κατά τις διατάξεις της Οδηγίας 2009/72/ΕΚ της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Η Εταιρεία ασκεί τις αρμοδιότητες και εκτελεί τα καθήκοντα του Κυρίου και Διαχειριστή του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ).
Η συμμόρφωση του ΑΔΜΗΕ με τις απαιτήσεις που διέπουν το μοντέλο του Ανεξάρτητου Διαχειριστή Μεταφοράς πιστοποιήθηκε από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) τον Δεκέμβριο του 2012.
Σκοπός του ΑΔΜΗΕ είναι η λειτουργία, ο έλεγχος, η συντήρηση και η ανάπτυξη του ΕΣΜΗΕ, ώστε να διασφαλίζεται ο εφοδιασμός της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, με τρόπο επαρκή, ασφαλή, αποδοτικό και αξιόπιστο καθώς και η λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.