Γενικά

Σύνδεση των Χρηστών στο ΕΣΜΗΕ

Σύμφωνα με το Νόμο 4001/2011 ο Διαχειριστής του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ):

 • Παρέχει πρόσβαση στο σύστημα στους κατόχους άδειας παραγωγής, προμήθειας ή εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας, σε όσους έχουν νόμιμα εξαιρεθεί από την υποχρέωση κατοχής τέτοιων αδειών και στους Επιλέγοντες Πελάτες.

 • Επιτρέπει τη σύνδεση του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ) με το ΕΣΜΗΕ, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας Διαχείρισης ΕΣΜΗΕ).

 • Παρέχει έγκαιρα στους χρήστες του συστήματος κάθε αναγκαία πληροφορία για την εξασφάλιση της αποτελεσματικής πρόσβασής τους στο σύστημα.

 • Παρέχει τις πάσης φύσης υπηρεσίες του εφαρμόζοντας διαφανή, αντικειμενικά και αμερόληπτα κριτήρια, ώστε να αποτρέπεται κάθε διάκριση μεταξύ των χρηστών ή των κατηγοριών των χρηστών του συστήματος.

 • Καταρτίζει και δημοσιεύει διαφανείς και αποτελεσματικές διαδικασίες για τη χωρίς διακρίσεις σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής στο ΕΣΜΗΕ. Αυτές οι διαδικασίες υπόκεινται στην προηγούμενη έγκριση της ΡΑΕ.

 • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί τη σύνδεση νέων εγκαταστάσεων ηλεκτροπαραγωγής εξαιτίας πιθανών μελλοντικών περιορισμών στις διαθέσιμες δυνατότητες του ΕΣΜΗΕ, όπως συμφόρηση στα απομακρυσμένα σημεία αυτού και παρέχει τις απαραίτητες πληροφορίες.

 • Δεν έχει το δικαίωμα να αρνηθεί ένα νέο σημείο σύνδεσης με το αιτιολογικό ότι θα επιφέρει πρόσθετες δαπάνες συνδεόμενες με την απαραίτητη αύξηση δυναμικού των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ στην εγγύτητα του σημείου σύνδεσης.

 • Καθορίζει τα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία είναι δυνατό να αρνείται, για ορισμένο χρονικό διάστημα, την πρόσβαση εξαιτίας της έλλειψης χωρητικότητας. Αυτά τα κριτήρια εγκρίνονται από τη ΡΑΕ.

Νέοι Χρήστες

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) είναι υπεύθυνος για την Σύνδεση Χρηστών στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ). Ο ΑΔΜΗΕ παρέχει πρόσβαση στους Χρήστες στο ΕΣΜΗΕ κατά τρόπο που εξασφαλίζει την διαφάνεια, την αντικειμενικότητα και την ίση μεταχείριση των Χρηστών. Για το σκοπό αυτό εφαρμόζει μία ενιαία διαδικασία, κοινή και δημόσια διαθέσιμη για όλους τους Χρήστες.

-  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΧΡΗΣΤΩΝ ΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΓΝΩΜΟ∆ΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 1_2007_Έγκριση Όρων και Προϋποθέσεων Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστηµα Μεταφοράς

-  ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 2_2007_Έγκριση Τιμολογίου Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα Μεταφοράς

 

Διαδικασία Χορήγησης Καταλληλότητας Γηπέδου Υ/Σ-ΚΥΤ και Θεώρησης Προμελετών Γραμμών Μεταφοράς για τα Έργα Σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ

Για τη σύνδεση ενός Χρήστη με το ΕΣΜΗΕ απαιτείται η μελέτη και κατασκευή Έργων Σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ, όπως αυτά καθορίζονται στην Προσφορά Σύνδεσης (ΠΣ) που έχει λάβει ο Χρήστης από τον ΑΔΜΗΕ.
Τα Έργα Σύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ που καλείται να μελετήσει και κατασκευάσει ο Χρήστης ενδέχεται να περιλαμβάνουν και Έργα Επέκτασης του Συστήματος για τη Σύνδεση, τα οποία μπορεί να είναι:

 • Νέοι Υποσταθμοί (Υ/Σ) ανύψωσης MT/150 kV ή υποβιβασμού 150 kV/MT που κατασκευάζονται από τους Χρήστες για τη σύνδεσή τους με το ΕΣΜΗΕ. 
 • Νέα Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) ανύψωσης MT/400 kV ή υποβιβασμού 400 kV/MT που κατασκευάζονται από τους Χρήστες για τη σύνδεσή τους με το ΕΣΜΗΕ. 
 • Νέες εναέριες ή υπόγειες Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς 150 kV.
 • Νέες εναέριες ή υπόγειες Διασυνδετικές Γραμμές Μεταφοράς 400 kV.

Προϋπόθεση για το αίτημα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης Χρήστη (ΣΣΧ) αποτελεί η έκδοση Βεβαίωσης Καταλληλόλητας γηπέδου για την ανέγερση νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ Χρήστη, καθώς και η έκδοση σχεδίου Προβλεπόμενης Ανάπτυξης του νέου Υ/Σ ή ΚΥΤ και Προμελέτης Γραμμών Μεταφοράς 150 και 400 KV για την σύνδεση αυτού στο ΕΣΜΗΕ.

Στην επόμενη ενότητα παρατίθενται η Τεχνική Περιγραφή και τα Παραρτήματα αυτής, καταγράφονται και αναλύονται οι προϋποθέσεις και τα έγγραφα τεκμηρίωσης με τα οποία, οι κάτοχοι των ΠΣ μπορούν να υποβάλλουν στις υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ την αίτησή τους για Έγκριση Καταλληλότητας γηπέδου για την ανέγερση νέου Υποσταθμού και θεώρησης Προμελετών για τα έργα διασύνδεσης με το ΕΣΜΗΕ.

 

Προδιαγραφές ΑΔΜΗΕ Υ/Σ-ΚΥΤ

Τα Έργα Επέκτασης του Συστήματος Υ/Σ-ΚΥΤ  για τη σύνδεση Χρηστών με το ΕΣΜΗΕ θα πρέπει να είναι σύμφωνα με τις Προδιαγραφές του ΕΣΜΗΕ (Υ/Σ-ΚΥΤ)

 


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ

Από την 1η Δεκεμβρίου 2020 ο ΑΔΜΗΕ θα δέχεται τα δικαιολογητικά που συνοδεύουν τα  αιτήματα για χορήγηση Οριστικής ή Μη Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης στο Σύστημα μόνο σε ηλεκτρονική μορφή.

Τα δικαιολογητικά της αίτησης θα είναι κατάλληλα αρχειοθετημένα σε υποφακέλους και αποθηκευμένα σε στοιχείο μνήμης ενιαίου σειριακού διαύλου (USB memory stick). Υπεύθυνες δηλώσεις θα κατατίθενται έντυπα.

Τα αιτήματα και οι υπεύθυνες δηλώσεις συνοδευόμενα από το USB memory stick θα κατατίθενται στη Διεύθυνση Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος (ΑΔΜΗΕ/ΔΣΣΑΣ ) στη διεύθυνση: Δυρραχίου 89, Αθήνα 104 43. Κάθε Παραγωγός ή αντίκλητος επικοινωνίας θα πρέπει υποχρεωτικά να δηλώνει στο αίτημά του διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επικοινωνία.