Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ, θέτει σε διαβούλευση τις προτάσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1388 ΤΗΣ ΕΕ «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση ζήτησης με το δίκτυο» στο Ελληνικό Σύστημα.

Ο Κανονισμός 2016/1388 της ΕΕ θεσπίζει τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέο δίκτυο διανομής, κλειστό δίκτυο διανομής ή εγκατάσταση ζήτησης (χρήστη) υψηλής τάσης που θα συνδέεται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς μετά τη θέση του Κανονισμού σε πλήρη ισχύ.

Επίσης, θεσπίζει ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις για μονάδες ζήτησης που θα εγκαθίστανται μετά τη θέση του Κανονισμού σε πλήρη ισχύ σε μια εγκατάσταση ζήτησης (χρήστη) υψηλής τάσεως ή σε ένα κλειστό σύστημα διανομής για την παροχή υπηρεσιών απόκρισης ζήτησης.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετασχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΡΑΕ προς έγκριση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση : DCC_PC1@admie.gr 

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 05.08.2019.

Ακολουθούν οκτώ  (8) αρχεία που αφορούν την Δημόσια Διαβούλευση: