Δημόσια Διαβούλευση σχετικά με την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1447 της ΕΕ για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος.

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

O ΑΔΜΗΕ, θέτει σε διαβούλευση τις προτάσεις για την εφαρμογή του Κανονισμού 2016/1447 της ΕΕ «για τη θέσπιση κώδικα δικτύου όσον αφορά τις απαιτήσεις για τη σύνδεση με το δίκτυο των συστημάτων συνεχούς ρεύματος υψηλής τάσης και των συνδεόμενων σε συνεχές ρεύμα μονάδων πάρκων ισχύος» στο Ελληνικό Σύστημα.

Ο Κανονισμός 2016/1447 της ΕΕ θεσπίζει τις ελάχιστες τεχνικές και λειτουργικές απαιτήσεις που θα πρέπει να ικανοποιεί κάθε νέο σύστημα μεταφοράς Συνεχούς Ρεύματος (HVDC) και κάθε νέο υπερθαλάσσιο πάρκο ΑΠΕ που συνδέεται με το δίκτυο μέσω συστημάτων ΣΡ, που θα συνδέεται στο Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς μετά τη θέση του Κανονισμού σε πλήρη ισχύ.

Μετά τη λήξη της Δημόσιας Διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών που υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, σε συνδυασμό με τις απόψεις και τις τελικές προτάσεις του ΑΔΜΗΕ οι οποίες θα κοινοποιηθούν στην ΡΑΕ προς έγκριση.

Οι συμμετέχοντες μπορούν να υποβάλουν τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  HVDC_PC1@admie.gr

Η δημόσια διαβούλευση θα διαρκέσει μέχρι και τις 11.11.2019.

Ακολουθούν επτά  (7) αρχεία που αφορούν την Δημόσια Διαβούλευση: