Μανουσάκης Μανούσος

Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

Ο κ. Μανούσος Μανουσάκης μέχρι την ανάληψη των καθηκόντων του ήταν Διευθυντής & νόμιμος εκπρόσωπος των ανώνυμων εταιρειών ειδικού σκοπού OTE Rural North & OTE Rural South. Οι εταιρείες OTE Rural North & South είναι θυγατρικές εταιρείες του ομίλου εταιρειών ΟΤΕ με αντικείμενο την παροχή τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών στην χονδρική αγορά. Στο παρελθόν έχει διατελέσει μέλος του ∆.Σ. της ΟΤΕ Α.Ε. και έχει εργαστεί σε διοικητικές θέσεις στον όμιλο ΟΤΕ.

To 2015 διετέλεσε Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας & Τουρισμού. Κατά τη διάρκεια της θητείας του διετέλεσε μέλος του ∆.Σ. της Black Sea Trade & Development Bank. Από το 2012 έως το 2014 ήταν επιστημονικός συνεργάτης στη Βουλή των Ελλήνων για θέματα του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Επίσης, έχει διατελέσει σύμβουλος σε τηλεπικοινωνιακά έργα για δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς μεταξύ των οποίων είναι η ∆ΕΗ Α.Ε., η Αττική Οδός Α.Ε και το Πανεπιστήμιο Ιονίων Νήσων και παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες στην Αττικές Τηλεπικοινωνίες Α.Ε. για την ανάπτυξη δικτύου οπτικών ινών και τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Είναι ∆ιδάκτωρ καθώς και διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο.

Την περίοδο 2005-2006 εργάστηκε ως Λέκτορας στο Πανεπιστήμιο Πειραιώς και την περίοδο 2007-2010 δίδασκε σε σεμινάρια της OTE Academy.

Συμμετείχε στη σχεδίαση βραβευμένου από το Metro Ethernet Forum μητροπολιτικού δικτύου Ethernet καθώς και σε ευρωπαϊκά και ελληνικά ερευνητικά προγράμματα ενώ έχει δημοσιεύσει invited paper στο Journal of Lightwave Technology.