Νικολόπουλος Φώτιος

Μέλος - Εκπρόσωπος Εργαζομένων

01.07.2014 – Σήμερα  Τοµεάρχης Μισθοδοσίας Α∆ΜΗΕ

01.02.2012 – 01.07.2014 Υποτοµεάρχης/ Τοµέας Μισθοδοσίας / ∆ιεύθυνση Ανθρώπινου ∆υναµικού & Υποστήριξης/ Α∆ΜΗΕ

11.02.2011 - 31.01.2012 Υποτοµεάρχης ΜΟ Μεταφοράς της ∆ΟΛ / ∆ΕΗ

12.01.2004 – 10.02.2011 Προϊστάµενος Υποτοµέα Έκδοσης Μισθοδοσίας/ Τοµέας Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών Οργανισµών/ ∆ΟΛ / ∆ΕΗ

01.02.2002 – 11.01.2004 Υπεύθυνος ∆ραστηριότητας Κατασταλτικού Ελέγχου ∆ελτίων Απασχόλησης και Εκκαθαρίσεων Μισθοδοσίας Προσωπικού ΚΚΠ-∆ΕΗ/ Υποτοµέας Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ Τοµέας Μισθοδοσίας & Ασφαλιστικών Οργανισµών/ ∆ΟΛ / ∆ΕΗ

02.06.1993 – 10.01.2004 Έκδοση µεταβολών και αναδροµικών διαφορών µισθοδοσίας προσωπικού ΚΚΠ-∆ΕΗ/ Υποτοµέας Εκκαθάρισης Μισθοδοσίας/ Τοµέας Μισθοδοσίας / ∆ΟΛ / ∆ΕΗ