Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς

H Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ) ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη όλων των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τόσο του Εθνικού ΚΕΕ (ΕΚΕΕ) στο Κρυονέρι Αττικής, όσο και των Περιφερειακών ΚΕΕ:

Η Διεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τον έλεγχο και τη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και αποστολή της είναι η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, ικανοποιώντας τα κριτήρια ποιότητας και αποδοτικότητας της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε χρονική στιγμή.

Οι ευρύτερες αλλαγές στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστούν τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς ως μια από τις πλέον δυναμικές, ευέλικτες και καινοτόμες διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ.

Οργανωτικά ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς και αποτελείται από τρεις Κλάδους: