Διεύθυνση Λειτουργίας & Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ)

Η Διεύθυνση Λειτουργίας και Ελέγχου Συστήματος (ΔΛΕΣ) είναι υπεύθυνη για την εποπτεία τον έλεγχο και τη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ) και αποστολή της είναι η διασφάλιση του αδιάλειπτου εφοδιασμού της χώρας με ηλεκτρική ενέργεια, ικανοποιώντας τα κριτήρια ποιότητας και αποδοτικότητας της μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε κάθε χρονική στιγμή. Επιπλέον, συμμετέχει στον προγραμματισμό και τη λειτουργία της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας.

Η ΔΛΕΣ, οργανωτικά αποτελείται από δυο κλάδους, ο ένας είναι αρμόδιος για τη διαχείριση της λειτουργίας του Συστήματος και λειτουργίας της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας μέσω των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) και ο άλλος για τη διαχείριση του Βραχυπρόθεσμου Προγραμματισμού Λειτουργίας και αγοράς. Η λειτουργία του ΕΣΜΗΕ διενεργείται σε συνθήκες πραγματικού χρόνου, αφού προηγουμένως μελετηθούν και ληφθούν υπόψη όλοι εκείνοι οι παράγοντες που την επηρεάζουν ή ενδέχεται να την επηρεάσουν. 

Αναλυτικότερα, η Διεύθυνση Λειτουργίας αναλαμβάνει να φέρει εις πέρας μεταξύ άλλων τις ακόλουθες δραστηριότητες:

 • Εποπτεία -Έλεγχος Λειτουργίας Δικτύου Μεταφοράς (Λειτουργία της αγοράς)
  Διενεργείται από τα ΚΕΕ σε πραγματικό χρόνο και εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά ενέργειας από τα σημεία παραγωγής μέχρι τα σημεία κατανάλωσης, σε κάθε χρονική στιγμή χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα εργαλεία και διαδικασίες.   

 • Έλεγχος φορτίου - συχνότητας
  Διενεργείται σε πραγματικό χρόνο στο Εθνικό ΚΕΕ χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία και εφαρμογές τους όπως το EMS (Energy Management System) και το MMS (Market Management System).
 • Εξισορρόπηση Παραγωγής - Ζήτησης 
  Διενεργείται από το Εθνικό ΚΕΕ σε συνθήκες πραγματικού χρόνου με τη βοήθεια των διαθέσιμων εφεδρειών και των μηχανισμών της αγοράς. Η εν λόγω εξισορρόπηση διενεργείται και σε βραχυπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα από τον Κλάδο Ενεργειακού Προγραμματισμού.
 • Έλεγχος τάσεων
  Διενεργείται από τα Περιφερειακά ΚΕΕ χρησιμοποιώντας όλα τα διαθέσιμα μέσα (πάγια συστήματος, άεργα μονάδων, πυκνωτές Διανομής) ώστε να επιτευχθούν τα απαιτούμενα ποιοτικά και ασφαλή χαρακτηριστικά της τάσης.
 • Χειρισμοί στοιχείων δικτύου 
  Οι χειρισμοί των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ διενεργούνται από τα Περιφερειακά ΚΕΕ με βάση τους κανόνες ασφαλείας και εκτελούνται κατά βάση από τους χειριστές - επιτηρητές σύμφωνα με τις εντολές των ΚΕΕ ή κατά περίσταση με τηλεχειρισμούς των ΚΕΕ.
 • Εργασίες στο ΕΣΜΗΕ 
  Καμία εργασία στο ΕΣΜΗΕ δεν εκτελείται χωρίς την σύμφωνη γνώμη των ΚΕΕ. Τα Περιφερειακά ΚΕΕ εξασφαλίζουν την απομόνωση των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ όπου θα εκτελεσθούν εργασίες και εκδίδουν τις αναγκαίες Άδειες Εργασίας στους Δικαιούχους εργασίας. 
 • Διαχείριση Συμβάντων
  Οι Επόπτες χειρισμών των ΚΕΕ διαχειρίζονται οποιοδήποτε συμβάν επηρεάζει την κατάσταση του Συστήματος με σκοπό την επαναφορά το συντομότερο δυνατό στην κανονική κατάσταση λειτουργίας. 
 • Κοινό Μοντέλο δικτύου
  Αναπτύσσει το κοινό μοντέλο δικτύου που χρησιμοποιείται για την ανάλυση ροών φορτίου και ευστάθειας. Συνεργάζεται με το αντίστοιχο Περιφερειακό Κέντρο Ασφάλειας για λήψη αναγκαίων υπηρεσιών ασφαλούς λειτουργίας.
 • Εθνικός / Διεθνής συντονισμός με Διαχειριστές και Αρχές
  Συνεργάζεται με Αρχές και Φορείς (Διαχειριστές, RSC, ENTSO-E, κλπ) σε εθνικό και διεθνές επίπεδο όπου απαιτείται. 
 • Αναλύσεις Ασφάλειας
  Διενεργεί ανάλυση ασφάλειας για πιθανές καταστάσεις του ΕΣΜΗΕ.
 • Διαχείριση συμφορήσεων
  Διαχειρίζεται συμφορήσεις όπου αυτές παρατηρούνται με σκοπό την εξομάλυνσή τους.
 • Υπολογισμός Δυναμικότητας
  Λαμβάνοντας υπόψη κριτήρια ασφάλειας γίνεται ο υπολογισμός και εναρμονισμός των διασυνοριακών ανταλλαγών με τους γειτονικούς διαχειριστές.
 • Προγραμματισμός Λειτουργίας
  Προγραμματίζει τη λειτουργία βραχυπρόθεσμα με σκοπό την εξασφάλιση της ασφάλειας τροφοδότησης του ΕΣΜΗΕ.
 • Ηλέκτριση νέου εξοπλισμού
  Διενεργεί την ηλέκτριση νέου εξοπλισμού που συνδέεται στο ΕΣΜΗΕ, σε συνεργασία με όλους τους εμπλεκόμενους τηρώντας όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την ασφάλεια προσώπων και εξοπλισμού.
 • Προγραμματισμός συντηρήσεων
  Προγραμματίζει και συντονίζει τις απομονώσεις των στοιχείων του ΕΣΜΗΕ  ώστε να υλοποιηθεί η συντήρησή τους και οι απαραίτητες επεκτάσεις του ΕΣΜΗΕ. Οι απομονώσεις προγραμματίζονται με γνώμονα την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και τροφοδοσίας του ΕΣΜΗΕ.
 • Προγραμματισμός Διεθνών Διασυνδέσεων
  Καταρτίζει τον προγραμματισμό απομονώσεων των διασυνδέσεων της χώρας σε συνεργασία με τους γειτονικούς Διαχειριστές και τους εμπλεκόμενους φορείς.
 • Κατάρτιση διατήρηση και έκδοση Μονογραμμικών διαγραμμάτων του ΕΣΜΗΕ
  Καταρτίζει, επικαιροποιεί  και διατηρεί μητρώο με τα τελευταία ενημερωμένα μονογραμμικά διαγράμματα όλων των υποσταθμών και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) του ΕΣΜΗΕ όπου αποτυπώνονται τα στοιχεία του Συστήματος και οι αντίστοιχες συνδέσεις τους. 
 • Επιτήρηση Υ/Σ – ΚΥΥΤ
  Η ΔΛΕΣ μέσω του Τομέα Επιτήρησης διαχειρίζεται τους Χειριστές-Επιτηρητές του Συστήματος. Οι Χειριστές-Επιτηρητές επιτηρούν, επιθεωρούν και ελέγχουν τους Υποσταθμούς και τα ΚΥΤ του ΕΣΜΗΕ, ενημερώνουν την ΔΣΣΜ και τα Περιφερειακά ΚΕΕ για τα εκάστοτε θέματα των Υ/Σ ή ΚΥΤ και εκτελούν χειρισμούς στα στοιχεία του Συστήματος σύμφωνα με τις εντολές των ΚΕΕ και τους κανόνες ασφαλείας.   
 • Προστασία
  Σχεδίαση, μελέτη και παρακολούθηση των συσκευών και σχημάτων ηλεκτρικής προστασίας και συναφών εφαρμογών, διατάξεων και αυτοματισμών για την εξασφάλιση της αδιάλειπτης λειτουργίας και για τη βελτίωση της αξιοπιστίας του ΕΣΜΗΕ.                                   
 • Εκπαίδευση
  Μεριμνά για την εξειδικευμένη εκπαίδευση και πιστοποίηση του προσωπικού λειτουργίας των ΚΕΕ.
 • Έκδοση Ημερήσιων Δελτίων
  Η ΔΛΕΣ εκδίδει πλήθος δελτίων και αναφορών που είτε δημοσιεύονται αυτούσια είτε χρησιμοποιούνται για μελέτες. Τα ΚΕΕ εκδίδουν Δελτία Ανωμαλιών Χειρισμών για κάθε συμβάν ή εργασία στο ΕΣΜΗΕ

Η ΔΛΕΣ είναι η Δ/νση της Επιχείρησης που λειτουργεί αδιάλειπτα και εξασφαλίζει την απρόσκοπτη και ποιοτική λειτουργία του ΕΣΜΗΕ με βάση τους κανόνες της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας σε κάθε χρονική στιγμή ανεξαρτήτως συνθηκών (κακές καιρικές συνθήκες, αστοχίες στοιχείων κλπ) ώστε να παρέχεται στην επικράτεια της χώρας το αγαθό του ηλεκτρισμού. Ενδεικτικά αναφέρονται διαχείριση συμβάντων λόγω πυρκαγιών, τα οποία έθεταν σε κίνδυνο την ομαλή λειτουργία του Συστήματος, διαχείριση ιδιαίτερων τροποποιήσεων του Συστήματος προκειμένου να ολοκληρωθούν μεγάλα έργα κοινής ωφέλειας, όπως Εθνικοί Οδοί, νέα έργα (σύνδεση κυκλάδων κ.λπ).

Η ΔΛΕΣ αντιπροσωπεύει τον ΑΔΜΗΕ συμμετέχοντας στα όργανα και τις δραστηριότητες του κεντρικού Οργανισμού Ευρωπαϊκών Διαχειριστών (ENTSO-e). 

Η ΔΛΕΣ πέραν του έργου της βάσει αρμοδιοτήτων, επιτελεί συμβουλευτικό ρόλο στη βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του ΕΣΜΗΕ όπως επίσης και στη βελτιστοποίηση των διαθέσιμων πόρων και του μελλοντικού σχεδιασμού τους αξιοποιώντας την εμπειρία από τη λειτουργία του ΕΣΜΗΕ σε πραγματικό χρόνο.

Η ΔΛΕΣ λαμβάνοντας υπόψη τις νέες συνθήκες του πλαισίου και των διαδικασιών που απαιτεί η συμμόρφωση με το νέο μοντέλο της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Target Model), συνδράμει με την επιστημονική γνώση και εμπειρία των στελεχών της στην ομαλή μετάβαση στο νέο μοντέλο Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας με την ίδια αμεροληψία και υπευθυνότητα που έχει επιδείξει έως σήμερα και φιλοδοξεί να συνεχίσει να αποτελεί το σταθερό πυλώνα πάνω στον οποίο στηρίζεται η περαιτέρω ανάπτυξη της εταιρείας. 

Επίσης, σημαντικός είναι ο ρόλος και διαχρονική η προσπάθεια της Διεύθυνσης στην δημιουργία του νέου Περιφερειακού Κέντρου Ασφάλειας της Νοτιανατολικής Ευρώπης με έδρα τη Θεσσαλονίκη.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

Ασκληπιού 22,   145 68  Κρυονέρι Αττικής 

Ζιώγας Βασίλειος 

Διευθυντής 

Τηλ  210 6220738 - 210 6294232 

Fax  210 6220070 

E- mail   bziogas@admie.gr