Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ)

H Διεύθυνση Συστημάτων & Υποδομών (ΔΣΥ) ανήκει στην Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς.

Στο πλαίσιο της αποστολής της, είναι αρμόδια για την ανάπτυξη, διαχείριση και τεχνική υποστήριξη όλων των πληροφοριακών συστημάτων και των ηλεκτρομηχανολογικών υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ, τόσο του Εθνικού ΚΕΕ (ΕΚΕΕ) στο Κρυονέρι Αττικής, όσο και των Περιφερειακών ΚΕΕ:

 • Νότιο Περιφερειακό ΚΕΕ  (ΝΠΚΕΕ): στεγάζεται στις ίδιες εγκαταστάσεις μαζί με το Εθνικό ΚΕΕ στο Κρυονέρι
 • Βόρειο Περιφερειακό ΚΕΕ (ΒΠΚΕΕ): βρίσκεται στην Πτολεμαίδα
 • Περιφερειακό ΚΕΕ Θεσσαλονίκης (ΠΚΕΕΘ):  είναι εγκατεστημένο δίπλα στο Καυτατζόγλειο στη Θεσσαλονίκη
 • ΠΚΕΕ Κρήτης (ΠΚΕΕΚ): Αυτή την περίοδο βρίσκεται σε ανάπτυξη από την ΔΣΥ και νέο ΠΚΕΕ στην Κρήτη λόγω της επικείμενης διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό Σύστημα Μεταφοράς.

Η ΔΣΥ εξασφαλίζει την αδιάλειπτη λειτουργία, την προσαρμογή στις νέες απαιτήσεις και έχει την ευθύνη για την τεχνική υποστήριξη του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) ή  Energy Management System (EMS), το οποίο είναι το βασικό πληροφοριακό σύστημα εγκατεστημένο σε όλα τα σύγχρονα Κέντρα Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και αποτελεί το κύριο εργαλείο με το οποίο παρακολουθείται και ελέγχεται σε πραγματικό χρόνο το Σύστημα Μεταφοράς, σύμφωνα με τους ισχύοντες Κώδικες και τις τεχνικές απαιτήσεις του ENTSO-E. 

Εξίσου βασική προτεραιότητα της Διεύθυνσης αποτελεί επίσης η εξασφάλιση της αδιάλειπτης και ορθής λειτουργίας του συστήματος Διαχείρισης Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Market Management System), που είναι το πληροφοριακό σύστημα για την υποβολή προσφορών από τους συμμετέχοντες στην Αγορά Ενέργειας, τη λειτουργία του Ημερήσιου Ενεργειακού Προγραμματισμού και του Προγράμματος Κατανομής, του Μηχανισμού Έκδοσης Εντολών Κατανομής προς τις μονάδες παραγωγής σε πραγματικό χρόνο, και τον Υπολογισμό της Οριακής Τιμής Αποκλίσεων, με βάση τις οικονομοτεχνικές προσφορές των συμμετεχόντων και τις συνθήκες λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς. 

Παράλληλα με την λειτουργία του MMS για την τρέχουσα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, η ΔΣΥ έχει αναλάβει σε συνεργασία με την ΔΔΑ και την ΔΠΛΤ την ανάπτυξη της νέας πλατφόρμας MMS για την λειτουργίας της νέας Αγοράς Εξισορρόπησης στο πλαίσιο της υλοποίησης του Target model.

Κομβικός είναι ο ρόλος της ΔΣΥ στην ανάπτυξη του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς μέσα από την μοντελοποίηση και ένταξη στις εφαρμογές τηλεποπτείας και τηλελέγχου (SCADA) των Περιφερειακών ΚΕΕ όλων των νέων υποσταθμών (Υ/Σ), Κέντρων Υψηλής Τάσης (ΚΥΤ), Θερμοηλεκτρικών Σταθμών (ΘΗΣ) και Αιολικών Πάρκων (Α/Π), καθώς και ο καθορισμός των ανταλλασσόμενων πληροφοριών τηλεποπτείας και τηλελέγχου, η σύνδεση και ο έλεγχος αυτών.

Η διασύνδεση και λειτουργία των προαναφερόμενων συστημάτων και υποδομών των ΚΕΕ με τα αντίστοιχα συστήματα των άλλων Διαχειριστών ή Συστημάτων του ΕΝΤSΟ-Ε για την ανταλλαγή πληροφοριών ακόμα και σε πραγματικό χρόνο μέσω του πρωτοκόλλου ICCP, ισχυροποιεί με πολλαπλούς τρόπους την ασφάλεια λειτουργίας του πανευρωπαϊκού Διασυνδεδεμένου Συστήματος των χωρών του ENTSO-E. Η ΔΣΥ συμμετέχει και υποστηρίζει όλες τις σημαντικές ευρωπαϊκές πλατφόρμες επικοινωνίας των Διαχειριστών του ENTSO-E (Electronic Highway, ICCP, ENTSO-E EAS, CGM, OPDE, STA/OPC, Transparency platform, Remit, …)

Σημαντικότατο επίτευγμα της ΔΣΥ είναι η ανάπτυξη ενός Data Warehouse (DWH) το οποίο τροφοδοτείται με όλα τα σημαντικά δεδομένα από την λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, εμπλουτίζεται συνεχώς με επιπλέον δεδομένα βάσει των εξελίξεων των αναγκών εσωτερικών και ευρωπαϊκών και προσφέρει σε όλους τους χρήστες του ΑΔΜΗΕ απαραίτητη και πολύτιμη πληροφορία.

Επιπλέον σημαντικότατη αρμοδιότητα της ΔΣΥ αποτελεί η υποστήριξη της καλής λειτουργίας των υποδομών και του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών και επίβλεψη για την υλοποίηση νέων σχετικών συστημάτων, όπως είναι τα : Access Control, Fire Detection System & Fire Extinguishing, Uninterruptible Power Supply (UPS), Building  Management System (BMS), Cooling Close Control Unit για Data Centers. 

Τα πιο πρόσφατα επιτεύγματα της ΔΣΥ και τα σημαντικότερα έργα σε εξέλιξη είναι τα ακόλουθα:

 • Νέο EMS (Energy Management System) που υλοποιήθηκε σε διάστημα τριών ετών και τέθηκε απολύτως επιτυχημένα σε εμπορική λειτουργία τον Σεπτέμβριο του 2017, αντικαθιστώντας το προηγούμενο που λειτουργούσε με την φροντίδα της ΔΣΥ από το 1993.
 • Αναβάθμιση του συστήματος Ιστορικής Καταγραφής και Στατιστικής Ανάλυσης (ΙΚΣΑ) του βασικού DWH της εταιρείας με στοιχεία από την λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς και τη λειτουργία της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας τον Οκτώβριο 2018, με συνεχή εμπλουτισμό του με νέα δεδομένα και δυνατότητες.
 • Αντικατάσταση των Μιμικών των τριών ΚΕΕ με νέα υπερσύγχρονα Display Walls στο τέλος του 2019 με ταυτόχρονη αναβάθμιση των αιθουσών ελέγχου των ΚΕΕ (έργο ενταγμένο στο ΕΣΠΑ).
 • Ταυτόχρονη επιτυχημένη έναρξη τριών ανεξάρτητων έργων για την ριζική αναβάθμιση του ΠΚΕΕ Κρήτης και ενσωμάτωσή του στο EMS του ΑΔΜΗΕ ενόψει της διασύνδεσης της Κρήτης με το ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Προβλέπεται η ολοκλήρωση και των τριών έργων εντός του φθινοπώρου 2020.
 • Έναρξη του έργου αντικατάστασης του κλιματισμού ακριβείας για όλα τα τρία βασικά ΚΕΕ με αντίστοιχα νέα συστήματα (έργο επίσης ενταγμένο στο ΕΣΠΑ) με προοπτική ολοκλήρωσης αρχές του 2021.   
 • Υλοποίηση του MMS (Market Management System) για την νέα Αγορά Ηλεκτρικής Ενέργειας, την Αγορά Εξισορρόπησης (Balancing Market),που ξεκίνησε τον Μάιο 2018 και αναμένεται να ολοκληρωθεί το Σεπτέμβριο του 2020.
   

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ 

Ασκληπιού 22,   145 68  Κρυονέρι Αττικής 

Καλφάογλου Εμμανουήλ 

Διευθυντής 

Τηλ  210 6294115 - 210 6294210 - 210 6294213 

Fax  210 6220074 

E- mail m.kalfaoglou@admie.gr