Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς (ΔΔΑ)

Οι ευρύτερες αλλαγές στον τομέα της ενέργειας στο πλαίσιο της δημιουργίας μιας ενιαίας ανταγωνιστικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας σε ευρωπαϊκό επίπεδο, καθιστούν τη Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς ως μια από τις πλέον δυναμικές, ευέλικτες και καινοτόμες διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ.

Οργανωτικά ανήκει στη Γενική Διεύθυνση Λειτουργίας, Υποδομών και Αγοράς και αποτελείται από τρεις Κλάδους:

 • Κλάδος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς

 • Κλάδος Λειτουργίας Αγοράς και Διαχείρισης Διασυνδέσεων

 • Κλάδος Μετρήσεων και Εκκαθάρισης

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς εκτελεί κρίσιμες διαδικασίες του ΑΔΜΗΕ, οι οποίες περιλαμβάνουν, μεταξύ των άλλων, τη λειτουργία και την παρακολούθηση της Αγοράς, τη διαχείριση και την κατανομή της δυναμικότητας των διασυνδέσεων, τη συνεργασία της εταιρίας με Auction Offices (JAO, SECAO), στα οποία ο ΑΔΜΗΕ είναι μέτοχος μαζί με άλλους Ευρωπαίους Διαχειριστές, τη συλλογή και τη διαχείριση μετρήσεων των μετρητών του Συστήματος Υψηλής Τάσης καθώς και των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας Μέσης Τάσης, τους υπολογισμούς ενεργειακών μεγεθών και την κατάρτιση του ενεργειακού ισοζυγίου ενέργειας, την εκκαθάριση της Αγοράς της Εξισορρόπησης, καθώς και την υποστήριξη των συμμετεχόντων στη χονδρεμπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

Η Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς  παρακολουθεί στενά το ευρωπαϊκό ρυθμιστικό πλαίσιο το οποίο διέπει τη λειτουργία της Αγοράς, με ενεργή συμμετοχή σε ομάδες του ENTSO-e και άλλων ευρωπαϊκών φορέων. Επιπλέον, είναι υπεύθυνη για την εναρμόνιση του εθνικού ρυθμιστικού πλαισίου με τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς, αναπτύσσοντας παράλληλα νέες διαδικασίες και πληροφοριακά συστήματα για τη βελτίωση της λειτουργίας της Αγοράς.

 

Ρόλος και οι αρμοδιότητες των επιμέρους Κλάδων:

Κλάδος Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Αγοράς

 • Σχεδιασμός της Αγοράς Εξισορρόπησης και των μηχανισμών αγοράς -εισηγήσεις για την τροποποίηση του ρυθμιστικού πλαισίου
 • Ανάπτυξη μεθοδολογιών και εκπόνηση μελετών για τη λειτουργία της Αγοράς
 • Παρακολούθηση, έλεγχος και ανάλυση Αγοράς
 • Κατάρτιση και δημοσιοποίηση περιοδικών εκθέσεων και στατιστικών αναφορών

 

Κλάδος Μετρήσεων και Εκκαθάρισης

 • Συλλογή, διαχείριση και πιστοποίηση Μετρήσεων
 • Εκκαθάριση Αγοράς Εξισορρόπησης
 • Τήρηση Μητρώων Αγοράς και Μετρητών
 • Υποστήριξη συμμετεχόντων σε θέματα μετρήσεων και εκκαθάρισης

 

Κλάδος Λειτουργίας Αγοράς και Διαχείρισης Διασυνδέσεων

 • Εκτέλεση της Διαδικασίας Ενοποιημένου Προγραμματισμού
 • Διαχείριση και εκχώρηση χωρητικότητας διασυνδέσεων και προγραμματισμός διασυνδέσεων
 • Ανάπτυξη και υποστήριξη των διαδικασιών διασυνοριακού εμπορίου
 • Υποστήριξη συμμετεχόντων σε θέματα Λειτουργίας Αγοράς και Διαχείρισης Διασυνδέσεων

 

Στις σημαντικές επιτυχίες της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς  καταγράφονται οι εξής:

 • Η ανάπτυξη σύγχρονων πληροφοριακών συστημάτων για την Αγορά, όπως:
 1. το πληροφοριακό σύστημα διασυνοριακού εμπορίου X-Border Management System (XBMS),
 2. το πληροφοριακό σύστημα συλλογής, πιστοποίησης και επεξεργασίας μετρήσεων MODESTO,
 3. το πληροφοριακό σύστημα Market Management System (MMS) όσο αφορά  την Διαδικασία Ενοποιημένου Προγραμματισμού,
 4. το πληροφοριακό σύστημα για την διενέργεια δημοπρασιών για τους μηχανισμούς της αγοράς,
 5. η ηλεκτρονική αποστολή ενημερωτικών σημειωμάτων εκκαθάρισης.
 • Η διαμόρφωση του κανονιστικού πλαισίου της λειτουργίας της Αγοράς Εξισορρόπησης και η ενσωμάτωση του νέου πλαισίου ΑΠΕ.
 • Η μελέτη για την εφαρμογή μηχανισμού Τιμολόγησης Ανεπάρκειας (Shortage pricing), η μελέτη για νέα μεθοδολογία Χρεώσεων Χρήσης Συστήματος και η ανάπτυξη των μεθοδολογιών που απαιτούνται από τον Κανονισμό Αγοράς Εξισορρόπησης.
 • Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των διαδικασιών εν όψει του Market Coupling.
 • Ο σχεδιασμός του πλαισίου συνεργασίας με Φορέα Εκκαθάρισης.

Διαρκή στόχο της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αγοράς αποτελεί η αποτελεσματική/ομαλή προσαρμογή στις ευρωπαϊκές εξελίξεις, ο εξορθολογισμός/βελτίωση των λειτουργιών της εγχώριας Αγοράς και η εξασφάλιση υγιούς ανταγωνισμού, προκειμένου να παρέχονται τα κατάλληλα κίνητρα και για την είσοδο νέων συμμετεχόντων αλλά και για την προσέλκυση νέων επενδύσεων. Η καινοτομία, η αποδοτικότητα και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών της Διεύθυνσης συμβάλλουν ώστε ο ΑΔΜΗΕ να αποκτήσει ηγετικό ρόλο στην Αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΓΟΡΑΣ 

Δυρραχίου 89 & Κηφισού,   104 43  Αθήνα 

Γκουντής Βασίλειος

Διευθυντής

Τηλ  210 9466819

E-mail   v.gkountis@admie.gr