Γενική Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού, Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων

Η Διεύθυνση Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Ελέγχων Ενέργειας (ΚΕΕ), και του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (RSC) στην Θεσσαλονίκη καθώς και την συντήρηση και λειτουργιά των Η/Μ υποδομών των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών και του RSC στην Θεσσαλονίκη. 

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης έχει ως αποστολή τη διαρκή αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΔΜΗΕ μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εύρους των δυνατοτήτων του, της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης και της εφαρμογής πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία.

Ο ρόλος της ΔΝΡΘ είναι υποστηρικτικός, τόσο ευθέως προς την Διοίκηση του ΑΔΜΗΕ, όσο και προς το σύνολο των έτερων Διευθύνσεων.