Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης (ΔΑΔΥ)

Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης έχει ως αποστολή τη διαρκή αύξηση της αποτελεσματικότητας και της απόδοσης του ανθρώπινου δυναμικού του ΑΔΜΗΕ μέσω της βέλτιστης αξιοποίησης του εύρους των δυνατοτήτων του, της παροχής σύγχρονων υπηρεσιών εκπαίδευσης και της εφαρμογής πολιτικών υγείας και ασφάλειας στην εργασία. Παράλληλα, τελεί υποστηρικτικό ρόλο στο έργο των ανώτατων οργάνων Διοίκησης της Εταιρείας και συμβάλλει στη βέλτιστη διαμόρφωση της εικόνας αυτής.

Συγκεκριμένα, ο Κλάδος Ανθρώπινου Δυναμικού είναι υπεύθυνος για τον έγκαιρο προγραμματισμό των αναγκών της Εταιρείας και την κίνηση διαδικασιών πρόσληψης μέσω ΑΣΕΠ, αναφορικά με τη στελέχωση της με ικανό και αποτελεσματικό ανθρώπινο δυναμικό. Έχει ευθύνη για τη διαχείριση θεμάτων κινητικότητας (μεταθέσεις, αποσπάσεις, παραιτήσεις), μεταβολών του προσωπικού (εντάξεις, μετατάξεις, αλλαγές ειδικότητας, αναθέσεις καθηκόντων), μισθολογικών προαγωγών παρέχοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους τους μισθωτούς. Επιπλέον, μεριμνά για τη χορήγηση επιδομάτων, δανείων και έκτακτων αμοιβών στο προσωπικό. Επεξεργάζεται ρυθμίσεις και διαδικασίες για θέματα απασχόλησης του προσωπικού (πάσης φύσεως άδειες προσωπικού, ωράριο, κλπ.). Μεριμνά για τη συγκρότηση των Συμβουλίων Κρίσεως, των Πειθαρχικών Συμβουλίων, καθώς και τη χάραξη πολιτικής πειθαρχικού ελέγχου. Είναι υπεύθυνος για την έκδοση της μισθοδοσίας του προσωπικού της Εταιρείας, καθώς και για τη διαχείριση συστημάτων και διαδικασιών αξιολόγησής του. 

Επίσης, στις αρμοδιότητές του συγκαταλέγονται και τα θέματα επικοινωνίας με Συνδικαλιστικές και λοιπές Οργανώσεις προσωπικού και προετοιμασίας του πλαισίου των συλλογικών διαπραγματεύσεων για τη σύναψη ΕΣΣΕ, μεριμνώντας για την κατάρτιση, διεκπεραίωση και παρακολούθηση της εφαρμογής της συλλογικής σύμβασης.

Ο Κλάδος Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού & Οργάνωσης ασχολείται με θέματα εταιρικής κοινωνικής ευθύνης που αφορούν στην εφαρμογή της στρατηγικής του ΑΔΜΗΕ για την επικοινωνία και την ανάπτυξη σχέσεων με φορείς της ΕΕ, Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, Κρατικές Αρχές και την Αυτοδιοίκηση. Μεριμνά για την άμεση διευθέτηση  των αιτημάτων και παραπόνων των  χρηστών του Συστήματος. Συμβάλλει στην ανάπτυξη και υλοποίηση της στρατηγικής χορηγιών της Εταιρείας, με την προβολή χορηγικών δράσεων στο κοινό και στις τοπικές κοινωνίες, σε συνεργασία με τις Μονάδες του ΑΔΜΗΕ. Επιπλέον, υποστηρίζει την οργάνωση και υλοποίηση εταιρικών ταξιδιών, καθώς και εκδηλώσεων, εταιρικών δείπνων, εγκαινίων και ημερίδων.

Επιπρόσθετα, μεριμνά για την εκπαίδευση του προσωπικού, τη συμμετοχή του σε σεμινάρια, μορφωτικές εκδηλώσεις, διαλέξεις, συνέδρια, καθώς και μεταλυκειακά-μεταπτυχιακά προγράμματα σπουδών και προγράμματα εκμάθησης ξένων γλωσσών. Οργανώνει και παρακολουθεί την πρακτική άσκηση φοιτητών, σπουδαστών και μαθητών στην Εταιρεία. Μεριμνά για τις συνδρομές της Εταιρείας σε οργανισμούς, καθώς και στον έντυπο και ηλεκτρονικό, περιοδικό & ημερήσιο τύπο. Εφοδιάζει την Εταιρεία με τα αναγκαία επιστημονικά βιβλία και τα Διεθνή Πρότυπα. 

Παράλληλα, είναι αρμόδιος για τα οργανωτικά και επικοινωνιακά θέματα της Εταιρείας. Επεξεργάζεται και εισηγείται την οργανωτική πολιτική, τα εργαλεία άσκησης διοίκησης και την πολιτική διοίκησης προσωπικού. Διαχειρίζεται την εσωτερική επικοινωνία και μεριμνά για τη λειτουργία σχετικού δικτύου. Οργανώνει και υλοποιεί προγράμματα επαγγελματικού προσανατολισμού, παρέχοντας χρήσιμες συμβουλές καριέρας στα τέκνα των μισθωτών της Εταιρείας.

Ο Κλάδος Υγείας και Ασφάλειας έχει αρμοδιότητες διαμόρφωσης πολιτικής και υποστήριξης της Εταιρείας ώστε να ανταποκρίνεται στις υποχρεώσεις της Εταιρείας, σύμφωνα με το νομοθετικό πλαίσιο για την Υγεία και Ασφάλεια στην Εργασία. Είναι υπεύθυνος για τη διασφάλιση και αναβάθμιση των υπηρεσιών Υγείας και Ασφάλειας, για την πρόληψη εργατικών ατυχημάτων και την αντιμετώπιση επαγγελματικών κινδύνων και ασθενειών. Μεριμνά, ακόμη, για την ετοιμότητα του ΑΔΜΗΕ σε θέματα Πολιτικής Προστασίας και Πολιτικού Σχεδιασμού Εκτάκτων Αναγκών. 

Επιπλέον, ασχολείται με τη διενέργεια μετρήσεων για βλαπτικούς παράγοντες, με την παρακολούθηση της υγείας των εκτιθέμενων σε αυτούς, καθώς και με τη διενέργεια ελέγχων υγιεινής στους εργασιακούς χώρους.

Ο Κλάδος Συμβουλίων & Υποστήριξης Διοίκησης έχει αρμοδιότητες που αφορούν στη διεκπεραίωση των εργασιών των Συμβουλίων του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με τον Κανονισμό Λειτουργίας της Εταιρείας, καθώς και στη γραμματειακή υποστήριξή τους, στην κατάρτιση του καταλόγου των προσώπων που έχουν πρόσβαση σε προνομιακές πληροφορίες και στη γνωστοποίηση των κυρώσεων που υπόκεινται σε περίπτωση μη σύννομης χρήσης αυτών, σε θέματα διοικητικής μέριμνας, που αφορούν στα Όργανα Διοίκησης και στους Ειδικούς Συμβούλους. 


Η Διεύθυνση Ανθρώπινου Δυναμικού & Υποστήριξης έχει να παρουσιάσει τα εξής επιτεύγματα:

  • Υλοποίηση της ψηφιοποίησης όλων των φακέλων των μισθωτών της εταιρείας, στο πλαίσιο ανάπτυξης ενός πληροφοριακού συστήματος  ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και διαχείρισης εγγράφων. Με αυτό τον τρόπο παρέχει γρηγορότερη και ευκολότερη πρόσβαση στα αρχεία της εταιρείας, εξοικονομεί φυσικό χώρο αποθήκευσης και αξιοποιεί αποτελεσματικότερα ανθρώπινους και οικονομικούς πόρους.
  • Εφαρμογή ενός σύγχρονου ηλεκτρονικού Συστήματος Διοίκησης της Απόδοσης που καταργεί τη γραφειοκρατία, εξοικονομεί  χρόνο και πόρους και συμβάλλει στη βελτίωση της απόδοσης των εργαζομένων, καθώς και των συνολικών αποτελεσμάτων της Εταιρείας.
  • Νέες καινοτόμες πρακτικές όπως βιωματική και εξ αποστάσεως εκπαίδευση με τη χρήση εφαρμογών όπως zoom, webex, καθώς και εκπαίδευση σε θέματα  σύγχρονης διοίκησης (management στελεχών).
  • Επάνδρωση των ιατρείων, σε όλες τις Μονάδες πανελλαδικά, με νοσηλευτικό και ιατρικό προσωπικό. 
  • Ενεργοποίηση της γραμμής  ψυχολογικής υποστήριξης με σκοπό την βελτίωση της ψυχικής υγείας των μισθωτών για προβλήματα που προκύπτουν από τη διαχείριση της πανδημίας.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ  & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ 

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού,   121 32  Περιστέρι  

Αλεξοπούλου Παναγιώτα

Διευθύντρια 

Τηλ  210 5192313 – 210 5192196

E- mail  p.alexopoulou@admie.gr