Διεύθυνση Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών (ΔΑΓΥ)

Η Διεύθυνση Ακινήτων & Γενικών Υπηρεσιών έχει ως αποστολή την βέλτιστη παρακολούθηση και διαχείριση των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Ελέγχων Ενέργειας (ΚΕΕ), και του Περιφερειακού Κέντρου Ελέγχου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (RSC) στην Θεσσαλονίκη καθώς και την συντήρηση και λειτουργιά των Η/Μ υποδομών των κτιριακών εγκαταστάσεων των Κεντρικών Υπηρεσιών και του RSC στην Θεσσαλονίκη. 

Ειδικότερα το πλαίσιο αρμοδιοτήτων της ΔΑΓΥ επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα εξής: 

 1. Παρακολούθηση, διαχείριση, συντήρηση και λειτουργιά των Η/Μ υποδομών των κτιριακών εγκαταστάσεων των κεντρικών Υπηρεσιών και του RSC. 
 2. Προγραμματισμός για την μελέτη, κατασκευή και συντήρηση των οικοδομικών εργασιών των κτιριακών εγκαταστάσεων των κεντρικών Υπηρεσιών, των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) και του RSC. 
 3. Σχεδιασμός και υλοποίηση ενεργειακών επενδύσεων των κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης της Διεύθυνσης. 
 4. Μέριμνα για την μείωση κατανάλωσης ενέργειας των κεντρικών κτιρίων 
 5. Διαχείριση ακίνητης περιουσίας και αξιοποίησης των κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης της Διεύθυνσης. 
 6. Μέριμνα για θέματα ασφάλειας και εισήγηση της πολιτικής φύλαξης των κτιριακών εγκαταστάσεων ευθύνης της Διεύθυνσης. 
 7. Ίδρυση και παρακολούθηση του Μητρώου Ακινήτων της Εταιρείας.
 8. Μέριμνα για τις ανάγκες των μονάδων της Εταιρείας για επίπλωση και λοιπό εξοπλισμό γραφείου. 
 9. Ίδρυση και οργάνωση λειτουργιάς εστιατορίων, κυλικείων της Εταιρείας και μέριμνα για την εύρυθμη λειτουργία τους. 
 10. Μεριμνά για τον ευπρεπισμό και την καθαριότητα εσωτερικά και εξωτερικά των κτιριακών εγκαταστάσεων των κεντρικών υπηρεσιών. 
 11. Επιμέλεια λειτουργικών δαπανών των κτιριακών εγκαταστάσεων των κεντρικών υπηρεσιών. 
 12. Μέριμνα για την πρόβλεψη των αναγκών και κατάρτιση του αντίστοιχου προϋπολογισμού της Διεύθυνσης.

Επιτυχίες, επιτεύγματα, καινοτομίες 

Η ΔΑΓΥ: 

 • Ανακαίνισε εξ’ ολόκληρου το νέο κεντρικό κτίριο Διοίκησης του ΑΔΜΗΕ, συντήρησε ή αντικατέστησε τον Η/Μ εξοπλισμό του κτιρίου και κάθε άλλο είδος εξοπλισμού όπου ήταν απαραίτητο. Εν συνεχεία, ολοκλήρωσε την μετακόμιση της Διοίκησης, του προσωπικού των Υποστηρικτικών Διευθύνσεων της Διοίκησης καθώς και του προσωπικού της θυγατρικής εταιρείας “Αριάδνη”. Η υλοποίηση των ανωτέρω έγινε εντός 2 μηνών. 
 • Υλοποίησε την ριζική διαμόρφωση του χώρου που στεγάζεται το RSC (Περιφερειακό Κέντρου Ενέργειας Νοτιοανατολικής Ευρώπης) στην Θεσσαλονίκη, και εγκατέστησε νέο Η/Μ εξοπλισμό σε διάστημα 1,5 μηνός.
 • Υλοποίησε την ανακαίνιση όλων των χώρων υγιεινής στο κτίριο της Δυρραχίου στα πλαίσια της συνολικότερης αναβάθμισης των χωρών εργασίας. 
 • Εγκατέστησε νέο σύστημα κλιματισμού, κατασκεύασε νέο συγκρότημα τουαλετών και ανακαίνισε μέρος του χώρου του ισογείου ώστε να στεγαστεί το Κέντρο Επισκεπτών στο κεντρικό κτίριο Διοίκησης, σε διάρκεια 1 μηνός.
 • Μερίμνησε άμεσα για την επίτευξη ενός ασφαλέστερου εργασιακού περιβάλλοντος λόγω του COVID-19, με νέα χωροθέτηση των γραφειακών χωρών και την υλοποίηση άλλων απαραίτητων μέτρων, όπως τοποθεσία προστατευτικών υαλοπινάκων οπού ήταν αναγκαίο, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις και στα πλαίσια των μέτρων πρόληψης της Διοίκησης.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ & ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού,   121 32  Περιστέρι  

Μουστάκας Δημήτριος 

Διευθυντής 

Τηλ  210 5192231 - 210 5192566 

E- mail  dmoustakas@admie.gr