Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ) του ΑΔΜΗΕ, έχει ως αποστολή τη βέλτιστη διαχείριση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και διαθεσίμων του ΑΔΜΗΕ, τη κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου ΑΔΜΗΕ και την λογιστική και φορολογική διαχείριση της λειτουργίας του, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των σχετικών οικονομικών κινδύνων.

Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί η συμβολή στη μείωση του κόστους, η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας και αύξησης της αποδοτικότητας του ΑΔΜΗΕ, μέσω των προμηθειών και έργων στον κατάλληλο χρόνο, η εξασφάλιση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων και μεταφορικών μέσων. 

 

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) είναι υπεύθυνη για το σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την υποστήριξη και την ασφάλεια των πληροφοριακών και τηλεπικοινωνιακών συστημάτων της εταιρείας.

Η Διεύθυνση Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ) διαρθρώνεται σε τρεις κλάδους, οκτώ τομείς και εννέα υποτομείς.

 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται: