Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ)

Κύρια αποστολή της Διεύθυνσης Εφοδιαστικής Αλυσίδας αποτελεί η συμβολή στη μείωση του κόστους, η διαρκής βελτίωση της λειτουργίας και αύξησης της αποδοτικότητας του ΑΔΜΗΕ, μέσω των προμηθειών και έργων στον κατάλληλο χρόνο, η εξασφάλιση των βέλτιστων τεχνικοοικονομικά υλικών, εξοπλισμού και υπηρεσιών, καθώς και της ορθολογικής διαχείρισης των αποθεμάτων και μεταφορικών μέσων. 

Στο πλαίσιο της αποστολής της, βασικές αρμοδιότητες της ΔΕΑ επιγραμματικά είναι οι εξής: 

 1.  Παρακολούθηση του εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου και επικαιροποίηση, σε συνεργασία με τις λοιπές συναρμόδιες Μονάδες, των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών. 
 2. Κατάρτιση του ετήσιου Προγράμματος Προμηθειών.
 3. Έρευνα αγοράς προμηθευτών, ανάλυση εύρους κόστους προμήθειας και σχεδιασμό της στρατηγικής επιλογής προμηθευτών – προϊόντων, προς διασφάλιση του βέλτιστου τρόπου υλοποίησης της εκάστοτε προμηθευτικής ενέργειας.
 4. Συνεργασία με τις Μονάδες του ΑΔΜΗΕ για τη διαμόρφωση των τεχνικών προδιαγραφών προμήθειας. 
 5. Τήρηση των ορίων δαπανών για αγορές υλικών και εξοπλισμού, καθώς και των στόχων της αξίας των αποθεμάτων.
 6. Διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών Έργων και Υπηρεσιών, επιλογή Αναδόχου και μέριμνα για την κατάρτιση και υλοποίηση των σχετικών συμβάσεων. 
 7. Αξιολόγηση της απόδοσης υφιστάμενων Προμηθευτών και Eργολάβων σχετικά με την τήρηση των εμπορικών και νομικών συμβατικών υποχρεώσεων. 
 8. Παρακολούθηση της κατασκευής των υπό προμήθεια υλικών και εξοπλισμού, και διασφάλιση της ποιοτικής παραλαβής τους.
 9. Λειτουργία των αποθηκών υλικών Γραμμών Μεταφοράς, Υποσταθμών και Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης. 
 10. Μέριμνα για την αυτασφάλιση και την ασφάλιση των μεταφορικών μέσων του ΑΔΜΗΕ. 
 11. Συντονισμό και εποπτεία των εκτελωνισμών, διεκπεραίωση των τελωνειακών διατυπώσεων για την εισαγωγή υλικών και εξοπλισμού, καθώς και για την εξαγωγή αυτών. 
 12. Σχεδιασμό για μελλοντικές επεκτάσεις, δημιουργία και κατάργηση αποθηκευτικών χώρων σύμφωνα με τις ανάγκες.
 13. Παρακολούθηση της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΑΔΜΗΕ και υποβολή προτάσεων βελτίωσης.
 14. Υποβολή προτάσεων για τη διαμόρφωση πολιτικής βαριών μεταφορών, καθώς και επεξεργασία κατευθυντήριων γραμμών και έκδοση οδηγιών για τη διαχείριση των μεταφορικών μέσων και παρακολούθηση της λειτουργίας του συστήματος μεταφορών. 
  κ.α

Κλάδος ποιοτικού ελέγχου και διαχείρισης υλικού

 • Ποιοτικός έλεγχος και διασφάλιση της ποιοτικής παραλαβής αυτών σε συνεργασία με την ενδιαφερόμενη Μονάδα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις συμβάσεις έργων και προμηθειών και  Σύνδεσης Χρηστών στο Σύστημα 
 • Καθορισμός σε συνεργασία των ορίων αποθεμάτων ασφαλείας, εκτίμηση των αναγκών σε υλικά, μέσα και εξοπλισμό και μέριμνα για τον εφοδιασμό των αποθηκών και έκδοση Αιτήσεων Αγοράς
 • Λειτουργία των αποθηκών, διαχείριση υλικού και εξοπλισμού, διαχείριση της διακίνησης των υλικών, προγραμματισμός και παρακολούθηση των ετήσιων απογραφών υλικού του Συστήματος, παρακολούθηση του ακινητούντος ή πλεονάζοντος υλικού και μέριμνα για την αξιοποίησή του. 

Κλάδος Μεταφορών και Διαχείρισης Στόλου

 • Μεταφορά υλικών και εξοπλισμού από αποθήκες σε εργοτάξια
 • Ενίσχυση συνεργείων συντήρησης και κατασκευών  της εταιρίας με οχήματα και μηχανήματα και εξειδικευμένο προσωπικό
 • Μεταφορά και εγκατάσταση βαρέων μηχανημάτων όπως οι αυτομετασχηματιστές και αυτεπαγωγές κλπ. σε υποσταθμούς και ΚΥΤ

Κλάδος Ηλεκτρονικών Προμηθειών

Ο Κλάδος Ηλεκτρονικών Προμηθειών έχει αρμοδιότητες

 • ελέγχου και εποπτείας των δραστηριοτήτων :
 1. διενέργειας όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών 
 2. ανάδειξης Αναδόχων
 3. σύνταξης Συμβάσεων 
 4. διαχείρισης της εκτέλεσης των Συμβάσεων ανάθεσης Έργων, Υπηρεσιών ,Μελετών, Προμήθειας υλικών, αναλωσίμων και εξοπλισμού, για όλες τις Μονάδες του ΑΔΜΗΕ
 • Παρακολούθησης της εφοδιαστικής αλυσίδας του ΑΔΜΗΕ σε θέματα έργων, υπηρεσιών και προμήθειας εξοπλισμού, υλικών και αναλωσίμων
 • Παρακολούθησης του εθνικού και κοινοτικού νομικού πλαισίου που διέπει τα έργα, καθώς και επικαιροποίηση, των εσωτερικών κανονισμών και διαδικασιών.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΟΔΙΑΣΤΙΚΗΣ ΑΛΥΣΙΔΑΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Μεσίτου Δέσποινα

Διευθύντρια

Τηλ  210 5192802 - 210 5192804

Fax  210 5192326

E- mail  d.mesitou@admie.gr