Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ)

Η Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ) του ΑΔΜΗΕ, έχει ως αποστολή τη βέλτιστη διαχείριση των χρηματοοικονομικών δραστηριοτήτων και διαθεσίμων του ΑΔΜΗΕ, τη κατάρτιση και την παρακολούθηση του προϋπολογισμού και του επιχειρηματικού σχεδίου του ομίλου ΑΔΜΗΕ και την λογιστική και φορολογική διαχείριση της λειτουργίας του, σε συνδυασμό με την ελαχιστοποίηση των σχετικών οικονομικών κινδύνων.

Οι κλάδοι οι οποίοι προβλέπονται από το βασικό οργανόγραμμα της Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών (ΔΟΛΥ) είναι οι εξής:

Κλάδος Λογιστικών Υπηρεσιών

Κλάδος Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης

Κλάδος Οικονομικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Ομίλου

 

Το πλαίσιο αρμοδιοτήτων των τριών Κλάδων της ΔΟΛΥ περιγράφεται παρακάτω:

 • Κλάδος Λογιστικών Υπηρεσιών

 1. Τήρηση λογιστικών βιβλίων του ΑΔΜΗΕ σύμφωνα με τα ΔΠΧΑ.
 2. Κατάρτιση ετήσιων και περιοδικών οικονομικών καταστάσεων του Ομίλου ΑΔΜΗΕ
 3. Διαχείριση και παρακολούθηση πληρωτέων – εισπρακτέων
 4. Έλεγχος και έγκριση οικονομικών συναλλαγών (διαγωνισμοί, συμβάσεις, τιμολόγια, κ.λπ.)
 5. Διαχείριση, παρακολούθηση και διεκπεραίωση όλων των φορολογικών θεμάτων και υποχρεώσεων του ΑΔΜΗΕ
 • Κλάδος Χρηματοδότησης και Οικονομικής Διαχείρισης

 1. Συμμετοχή στην κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης
 2. Κατάρτιση και παρακολούθηση του πλάνου χρηματοδότησης και παρακολούθηση της εξέλιξης των επενδυτικών έργων
 3. Υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης από την Ευρωπαϊκή Ένωση και παρακολούθηση χρηματοδοτούμενων έργων
 4. Διαχείριση και παρακολούθηση των λογαριασμών των συμμετεχόντων στην Αγορά Η/Ε και έκδοση φορολογικών στοιχείων
 5. Εκτέλεση των απαραίτητων ενεργειών διασφάλισης των δανείων
 6. Διαχείριση των τραπεζικών λογαριασμών και εκτέλεση πάσης φύσεως πληρωμών
 7. Τήρηση προγράμματος ταμιακών ροών της εταιρείας
 • Κλάδος Οικονομικού Σχεδιασμού και Παρακολούθησης Ομίλου

 1. Κατάρτιση και παρακολούθηση του στρατηγικού και επιχειρησιακού σχεδίου του ΑΔΜΗΕ σε επίπεδο εταιρείας και σε επίπεδο ομίλου.
 2. Κατάρτιση και παρακολούθηση του ετήσιου προϋπολογισμού του ομίλου ΑΔΜΗΕ
 3. Εκτέλεση όλων των εργασιών κοστολόγησης
 4. Ανάλυση και διερεύνηση της οικονομικής επίδρασης ρυθμιστικών θεμάτων, επιχειρηματικών ευκαιριών
 5. Έλεγχος ορθότητας και ταύτισης στοιχείων της εταιρείας και των θυγατρικών της και δημιουργία αναφορών
 6. Εποπτεία των ενδοομιλικών συναλλαγών και συμβάσεων

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Λεωφ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Κηφισού, 121 32  Περιστέρι

Ζαρίκου Ελένη

Διευθύντρια

Τηλ  210 5192645 - 210 5192706

E- mail  e.zarikou@admie.gr