Γενική Διεύθυνση Διαχείρισης και Συντήρησης Παγίων

H Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων (ΔΔΠ) έχει ως αποστολή τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Γραμμές Μεταφοράς, ΚΥΤ και Υποσταθμοί) μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθοδολογιών και των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων.

 

Αποστολή της ΔΣΣΜ είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.