Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων (ΔΔΠ)

H Διεύθυνση Διαχείρισης Παγίων (ΔΔΠ) έχει ως αποστολή τη βέλτιστη διαχείριση των παγίων στοιχείων του Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Γραμμές Μεταφοράς, ΚΥΤ και Υποσταθμοί) μέσω του σχεδιασμού και της εφαρμογής των κατάλληλων μεθοδολογιών και των αναγκαίων πληροφοριακών συστημάτων.

Κύριος στόχος είναι η διατήρηση της υγιούς, ισχυρής και οικονομικά αποδοτικής υποδομής ηλεκτρικού δικτύου ισχύος, σε ευθυγράμμιση με τους στρατηγικούς στόχους της Εταιρείας. Στη κατεύθυνση αυτή πραγματοποιούνται ανασκοπήσεις και προτάσεις βελτίωσης των προβλεπόμενων συντηρήσεων καθώς και προγραμματισμός ανανέωσης του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, χρησιμοποιώντας διαθέσιμα δεδομένα για την κατάσταση και τον κύκλο ζωής των παγίων.

 

Ρόλος και Αρμοδιότητες

Ο ρόλος της ΔΔΠ είναι πολύπλευρος και συνδυάζει διαφορετικές πληροφορίες και χαρακτηριστικά των παγίων από παράγοντες τεχνολογικούς, λειτουργικούς, οικονομικούς, ρυθμιστικούς.

Για το λόγο αυτό, η ΔΔΠ συνεργάζεται απευθείας με όλες τις διευθύνσεις του ΑΔΜΗΕ, ιδιαίτερα τις Διευθύνσεις Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ), Νέων Έργων Μεταφοράς (ΔΝΕΜ), Στρατηγικής & Σχεδιασμού Ανάπτυξης Συστήματος (ΔΣΣΑΣ), Λειτουργίας Συστήματος (ΔΛΕΣ), Νομικών και Ρυθμιστικών Θεμάτων, Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών (ΔΠΛΤ), Οικονομικών & Λογιστικών Λειτουργιών (ΔΟΛΥ) και Εφοδιαστικής Αλυσίδας (ΔΕΑ).

Οι αρμοδιότητες της για τα πάγια περιλαμβάνουν

 • την παρακολούθηση του κύκλου ζωής τους, στατιστική επεξεργασία και ανάλυση του προγραμματισμού και απολογισμού συντηρήσεων, των βλαβών στα λειτουργικά χαρακτηριστικά και την ανάλυση των δεικτών απόδοσης λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ σε τακτικές εκθέσεις, με στόχο την υψηλή στάθμη απόδοσης και βέλτιστη στρατηγική ανακαίνισης / εκσυγχρονισμού όπου αυτός απαιτείται
 • την ανάπτυξη, λειτουργία και ενημέρωση μηχανογραφικού συστήματος γεωγραφικών πληροφοριών (Geographic Information System - GIS) του Συστήματος Μεταφοράς καθώς και των  Βάσεων Δεδομένων Εξοπλισμού, με σκοπό την αποτελεσματικότερη παρακολούθηση, διαχείριση και εποπτεία του εξοπλισμού Γραμμών Μεταφοράς, Υποσταθμών, Προστασίας και Τηλεπικοινωνιών.
 • την ολοκλήρωση της ένταξης των έργων ανάπτυξης του Συστήματος Μεταφοράς και των έργων επέκτασης Χρηστών στην περιουσιακή βάση του ΑΔΜΗΕ
 • την παρακολούθηση της περιβαλλοντικής και ρυθμιστικής συμμόρφωσης του Διαχειριστή που σχετίζεται με τα πάγια στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς
 • την παρακολούθηση της τιμολογιακής πολιτικής παροχής υπηρεσιών σε τρίτους για συντήρηση, παραλαβή και κατασκευή υποδομών συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
 • την τεχνολογική ανακαίνιση και εκσυγχρονισμό με νέες τεχνολογίες  του ηλεκτρικού δικτύου και των πρακτικών συντήρησης, μέσω του σχεδιασμού, συντονισμού και απολογισμού ολοκληρωμένων πιλοτικών πλάνων.
 • την παρακολούθηση της διαμόρφωσης προδιαγραφών υποδομών και εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ και συντονισμό της επικαιροποίησης τους με νέες τεχνολογίες και λειτουργικές απαιτήσεις.
 • την συμμετοχή σε σχετικούς εθνικούς και διεθνείς οργανισμούς (λ.χ. CIGRE, ENTSOe, ΙΑΜ). Συχνά αναλαμβάνει συντονιστικό ρόλο σε σημαντικά έργα (projects) που συνδυάζουν διαφορετικά χαρακτηριστικά και τεχνογνωσία, με έμπειρα στελέχη που διαθέτουν πολύπλευρη προϋπηρεσία σε διαφορετικές θέσεις εντός του ΑΔΜΗΕ.

 

Eπιτυχίες, επιτεύγματα, καινοτομίες

 1. Η ΔΔΠ συντονίζει ένα σημαντικό σχέδιο ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού και εγκαταστάσεων του Συστήματος Μεταφοράς που διαρκεί 5 έτη, με σημαντικά έργα σε όλη την ελληνική επικράτεια ενταγμένα στο Δεκαετές Πλάνο Ανάπτυξης.
 2. Διατηρεί και αναπτύσσει ένα σύγχρονο σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών και βάσεων δεδομένων εξοπλισμού, που παρέχει συνεπείς πληροφορίες και πρόσβαση σε διάφορες υπηρεσίες του ΑΔΜΗΕ. Ταυτόχρονα έχει αναπτύξει και θέσει σε λειτουργία εφαρμογή διασυνδεσιμότητας του πληροφοριακού συστήματος, με φορητές ηλεκτρονικές συσκευές (Mobile GIS), για καταγραφή και ανάκτηση πληροφοριών στο πεδίο εργασιών των συνεργείων συντήρησης, συμβάλλοντας στην περεταίρω ψηφιοποίηση των λειτουργιών του ΑΔΜΗΕ.
 3. Εκσυγχρονίζει τις διαδικασίες ανάλυσης των δεικτών απόδοσης της λειτουργίας του ΕΣΜΗΕ, με εισαγωγή και συντήρηση σχετικού προγράμματος λογισμικού συνδεδεμένου με το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών και τη βάση δεδομένων του εξοπλισμού.
 4. Εντάσσει νέες τεχνολογίες παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο λειτουργικών παραμέτρων που επηρεάζουν την κατάσταση του εξοπλισμό για τη βελτιστοποίηση της συντήρησης και διασφάλισης αξιόπιστης και αποδοτικής λειτουργίας
 5. Σχεδιάζει την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος Asset performance management (APM) μέσω του οποίου καθίσταται δυνατή η τεκμηριωμένη λήψη αποφάσεων αναφορικά με τη βελτιστοποίηση των πρακτικών συντήρησης καθώς και τον προγραμματισμό των σχεδίων ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού του εξοπλισμού του ΕΣΜΗΕ.
 6. Μεριμνά για την έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση της περιουσιακής βάσης του ΑΔΜΗΕ, βελτιώνοντας με αυτόν τον τρόπο το ρυθμιζόμενο έσοδο χρήσης του Συστήματος Μεταφοράς.

 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΑΓΙΩΝ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Φούρλαρης Δημήτριος

Διευθυντής

Τηλ  210 9466720

E- mail   dfourl@admie.gr