Διεύθυνση Συντήρησης Συστήματος Μεταφοράς (ΔΣΣΜ)

 

Αποστολή της ΔΣΣΜ είναι η συντήρηση και τεχνική υποστήριξη του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Φροντίζει για την συντήρηση του εξοπλισμού που είναι εγκατεστημένος σε Υποσταθμούς,  Γραμμές Μεταφοράς και Σταθμούς Μετατροπής προκειμένου αυτός να εκτελεί την λειτουργία εντός των προδιαγραφών και να διαφαλίζεται στο μέγιστο δυνατό βαθμό η αξιοπιστία, διαθεσιμότητα και ευρυθμη λειτουργία του Συστήματος Μεταφοράς.

 

Η ΔΣΣΜ βρίσκεται υπό την εποπτεία του Αναπληρωτή Διευθύνοντος Συμβούλου και προκειμένου να επιτελέσει την αποστολή της έχει τέσσερις Περιφεριακούς Τομείς με εγκαταστάσεις σε όλη την επικράτεια.

Αρμοδιότητές της Διεύθυνσης είναι οι εξής:
Συντήρηση, αντιμετώπιση ανωμαλιών, αποκατάσταση βλαβών των ΓΜ, Υ/Σ και ΚΥΤ, και καλωδιακών διασυνδέσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, καθώς επίσης και παραλαβή και θέση σε λειτουργία νέων εγκαταστάσεων του Συστήματος.

Μελέτη και εκτέλεση έργων μικρής έκτασης ή ανακατασκευών ή επειγόντων έργων βελτιώσεων, αποκαταστάσεων ζημιών και τροποποιήσεων των εγκαταστάσεων στα Δίκτυα Μεταφοράς.

Εκτέλεση εργαστηριακών και επιτόπιων μετρήσεων και δοκιμών του ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων του δικτύου Μεταφοράς, καθώς επίσης και εγκατάσταση και συντήρηση του εξοπλισμού μετρήσεων και συντήρηση των οργάνων των εγκαταστάσεων αυτών.

Εκτέλεση επιτόπιων μετρήσεων Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων σε Γραμμές Μεταφοράς, σε εγκαταστάσεις Υποσταθμών και ΚΥΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς καθώς επίσης και σε άλλες ιδιοκτησίες πλησίον εγκαταστάσεων του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς, εφόσον αυτό ζητηθεί, σύμφωνα με τα Διεθνή και Ευρωπαϊκά Πρότυπα.

Παρακολούθηση των τεχνολογικών εξελίξεων στους τομείς της προστασίας και των μετρήσεων, και σχετική γνωμοδότηση προς τις αρμόδιες Μονάδες για τη σύνταξη των προδιαγραφών των νέων έργων.

Διαχείριση θεμάτων Ιδιοκτησίας, Δουλειών & Περιβάλλοντος του δικτύου Μεταφοράς, σε συνεργασία με τη ΔΝΕΜ και τη ΔΝΡΘ.

Σύνταξη και παρακολούθηση του Κτηματολογικού Μητρώου της Εταιρείας με όλα τα απαραίτητα στοιχεία προσδιορισμού των ακινήτων

Κατάρτιση, τροποποίηση και αναθεώρηση ΜΠΕ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Κλάδου Περιφέρειας Νότιας Ελλάδας. Συντονισμός για τις αντίστοιχες περιπτώσεις των ΜΠΕ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων αρμοδιότητας του Κλάδου Περιφέρειας Βόρειας Ελλάδας. Μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

Μέριμνα θεμάτων επέκτασης και συντήρησης των κτιριακών εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

Μέριμνα για τη συντήρηση, επισκευή και τακτικό έλεγχο των οχημάτων και του μηχανολογικού εξοπλισμού της Διεύθυνσης.

Μέριμνα για τη φύλαξη των εγκαταστάσεων της Διεύθυνσης.

Προγραμματισμό και απολογισμό της εκτέλεσης των προγραμμάτων συντήρησης του εξοπλισμού του Συστήματος, σε συνεργασία με τη ΔΔΠ.

Διαμόρφωση πολιτικής στέγασης, προγραμματισμό και διαχείριση θεμάτων στέγασης, ανάπτυξη και αξιολόγηση σχεδίων αξιοποίησης των ακινήτων του ΑΔΜΗΕ.

Εργασίες Χημείου (φυσικοχημικές και αεριοχρωματικές μετρήσεις μονωτικών υλικών).

Χειρισμός τεχνικών θεμάτων, επεξεργασία μεθόδων εργασίας, εκπαίδευση, τεκμηρίωση, τεχνική επιμέλεια υλικού και εξοπλισμού της υποστήριξης των ΓΜ, ΥΣ και ΚΥΤ.

Συμμετοχή/συντονισμός της διαδικασίας προμηθειών του απαραίτητου τεχνικού εξοπλισμού, σύνταξη προδιαγραφών, τεχνική αξιολόγηση, σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Εφοδιαστικής Αλυσίδας, τεχνική επιμέλεια υλικού και τεχνική υποστήριξη στη συντήρηση και την αποκατάσταση βλαβών του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς.

Τήρηση τεχνικού αρχείου του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς.

Κατάρτιση και παρακολούθηση της υλοποίησης των ετήσιων Προϋπολογισμών Εκμετάλλευσης και Επενδύσεων της Δ/νσης, βάσει των κατευθύνσεων της Διεύθυνση Οικονομικών & Λογιστικών Υπηρεσιών.

Κοστολόγηση έργων και παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους, παραλαβή εξοπλισμού και υπηρεσιών, έκδοση τιμολογίων και λογιστικοποίηση αυτών, καθώς και παρακολούθηση των ως άνω απαιτήσεων.

Στα πλαίσια της προσπάθειας της ΔΣΣΜ για εκπλήρωση του ρόλους της και προσαρμογής της στις νέες εξελίξεις είναι σε εξέλιξη ή προγραμματίζονται τα ακόλουθα:

 • Εφαρμογή σχεδίου ανανέωσης και αντικατάστασης παγίων. Ενδεικτικά ανφέρονται η αντικατάσταση μεγάλους αριθμού Αυτομετασχηματιστών, Αυτεπαγωγών, Διακοπτών 150 & 400kV, Μετασχηματιστών Μετρήσεων. 
 • Εισαγωγή νέων τεχνολογιών όπως πλήρως ψηφιακοί Υ/Σ, εγκατάσταση εξοπλισμού επιτήρησης Αυτομετασχηματιστών, εγκατάσταση συστημάτων επιτήρησης εξοπλισμού με θερμικές κάμερες 
 • Εκσυγχρονισμός εποπτείας Κέντρων Υπερυψηλής Τάσης με εγκατάσταση Ψηφιακών Συστημάτων Ελέγχου
 • Εγκατάσταση ή αντικατάσταση Συστημάτων Διαφορικής Προστασίας Ζυγών σε Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης
 • Σταδιακή εισαγωγή συντήρησης με βάση την κατάσταση του εξοπλισμού έναντι συντήρησης αποκλειστικά με βάση τον χρόνο
   

Ο Τομέας Ιδιοκτησίας Δουλειών και Περιβάλλοντος είναι υπεύθυνος για : 

 • Ενημέρωση πολιτών σχετικά με τις δεσμεύσεις από τη ζώνη δουλείας των Γραμμών Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε το ενημερωτικό έντυπο,
 • τον καθορισμό και χορήγηση όρων δόμησης και αποστάσεων ασφαλείας απο τους ηλεκτροφόρους αγωγούς ( επιτρεπόμενο ύψος ανέγερσης οικοδομών σε νεόδμητα κτίρια, επιτρεπόμενο σημείο υψώσεως ιστών γερανοφόρων ή ανατρεπόμενων οχημάτων σε έργα ανάπλασης εδάφους ). Για τη χορήγηση όρων δόμησης απαιτείται συμπληρωμένο έντυπο άιτησης συνοδευόμενο απο τοπογραφικό διάγραμμα του ακινήτου ή κτηματολογικό φύλλο με τον αναγραφόμενο ΚΑΕΚ (αν υπάρχει).
 • τον έλεγχο της τήρησης αποστάσεων ασφαλείας κτιρίων και κατασκευών, από τους ηλεκτροφόρους αγωγούς, πραγματοποιώντας, με συνεργεία, επί τόπου επιθεωρήσεις και αυτοψίες στο δίκτυο Μεταφοράς,
 • Επεξεργασία αιτημάτων προς τη Μόνιμη Επιτροπή Θεμάτων Δουλείας (ΜΕΘΔ). Διευθέτηση και διεκπεραίωση εισηγήσεων προς ΜΕΘΔ,

 • την πραγματοποίηση μετρήσεων Ηλεκτρικών και Μαγνητικών πεδίων στο περιβάλλον των Γραμμών Μεταφοράς, Υποσταθμών, ΚΥΤ, στα πλαίσια της μέριμνας για τη διασφάλιση της υγείας των πολιτών. (περισσότερες πληροφορίες παρατίθενται στο έντυπο). Μπορούν να πραγματοποιηθούν  μετρήσεις με διακριβωμένο εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας  κατόπιν αιτήματος του ενδοιαφερομένου, συμπληρώνοντας το έντυπο αίτησης.
 • Μετρήσεις ακουστικού θορύβου σε Υποσταθμούς και ΚΥΤ (συνημμένη αίτηση)
 • Συλλογή κτηματολογικών και περιβαλλοντικών στοιχείων για τις υφιστάμενες εγκαταστάσεις αρμοδιότητας της Διεύθυνσης, ήτοι ΥΣ, ΚΥΤ και Γραμμές Μεταφοράς 150 KV και 400KV, κατάρτιση Μελετών Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), και μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων αποφάσεων. ,
 • την επιτήρηση, στην υπάρχουσα κτηματολογική βάση (διόρθωση – ενημέρωση) και καταχώρηση ιδιοκτησιακών δικαιωμάτων στις τρέχουσες διαδικασίες κτηματογράφησης, 
 • Κατάρτιση, τροποποίηση και αναθεώρηση ΜΠΕ των υφιστάμενων εγκαταστάσεων ΑΔΜΗΕ. Μέριμνα για την έκδοση των προβλεπόμενων Εγκρίσεων Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ).

 

Εντυπα : 

Ενημερωτικό έντυπο για αποστάσεις ασφαλείας

Αίτηση για όρους Δόμησης και Μετρήσεις

Ενημερωτικό έντυπο για Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία 

 

 

 

 Στοιχεία Επικοινωνίας :

Ταχυδρομική Διεύθυνση :

Αγίας Αννης 70, Τ.Κ. 12241 Αιγάλεω

 

Τηλέφωνο Επικοινωνίας : 210-3492292

e-mail : k.manetas@admie.gr

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Αγίας Άννας 70,   122 41  Ρουφ Αιγάλεω

Κατεμλιάδης Σάββας

Διευθυντής

Τηλ  210 3492212

E- mail  s.katemliadis@admie.gr