Δημόσια Διαβούλευση: Τεχνικές Αποφάσεις Εντολών Κατανομής, αΕΑΣ, χΕΑΣ

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τις κάτωθι τεχνικές αποφάσεις:

  • Τεχνική Απόφαση Εντολών Κατανομής
  • Τεχνική Απόφαση αυτόματης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (αΕΑΣ ή aFRR)
  • Τεχνική Απόφαση χειροκίνητης Εφεδρείας Αποκατάστασης Συχνότητας (χΕΑΣ ή mFRR)

Τα κείμενα των τεχνικών αποφάσεων προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 26/8/2020 έως και τις 6/9/2020, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ IPTO-Bal-Support@admie.gr με θέμα «Δημόσια Διαβούλευση Τεχνικής Απόφασης Εντολών Κατανομής/αΕΑΣ/χΕΑΣ».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.

 

Ο ΑΔΜΗΕ σε συνέχεια της διαβούλευσης για τις Τεχνικές Απόφασης Εντολών Κατανομής/αΕΑΣ/χΕΑΣ» (η οποία έλαβε χώρα στο διάστημα 26/8/2020 έως και τις 6/9/2020) και των σχολίων που έλαβε προχώρησε σε προσαρμογή των εν λόγω Τεχνικών Αποφάσεων. Ως εκ τούτου, δημοσιεύει το τελικό κείμενο, με το συνοδευτικό κείμενο ως απαντήσεις στα σχόλια.