Εκσυγχρονισμός Υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ

Εκσυγχρονισμός Υποδομών των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) του ΑΔΜΗΕ μέσω της εγκατάστασης και λειτουργίας νέων Προβολικών Συστημάτων (Display Walls), του εκσυγχρονσιμού των αιθουσών ελέγχου των ΚΕΕ & της εγκατάσ & λειτουργίας νέων Συστημάτων Κλιματισμού

Το έργο αποτελείται από δύο Υποέργα:
Υποέργο 1 : Το υποέργο αφορά τη μελέτη, προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση προβολικών συστημάτων (Display Walls) τα οποία λαμβάνουν πληροφορίες πραγματικού χρόνου από το Σύστημα Ελέγχου Ενέργειας (ΣΕΕ) και τα οποία θα αντικαταστήσουν τα παρωχημένης τεχνολογίας υπάρχοντα μωσαϊκά διαγράμματα. 
Υποέργο 2 : Το υποέργο αφορά την προμήθεια, εγκατάσταση, θέση σε λειτουργία και συντήρηση νέων συστημάτων κλιματισμού στις κτιριακές εγκαταστάσεις των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας του ΑΔΜΗΕ. 


 

 

Οφέλη

Υποέργο 1 : Με την υλοποίηση του υποέργου 1 (Προβολικά Συστήματα) θα εκσυγχρονιστεί η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του Εθνικού Διασυνδεδεμένου Συστήματος Παραγωγής και Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Επίσης με την εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία νέου φωτισμού και νέων θέσεων εργασίας στις αίθουσες των ΚΕΕ θα υποστηρίζεται η ευκρινής και απρόσκοπτη θέαση των πληροφοριών που θα απεικονίζονται στα προβολικά συστήματα ώστε να διευκολυνθεί σημαντικά η εκτέλεση των καθηκόντων του αρμόδιου προσωπικού λειτουργίας του ΑΔΜΗΕ στις αίθουσες ελέγχου των ΚΕΕ, από όπου παρακολουθείται και ελέγχεται η λειτουργία του ΕΣΜΗΕ. Το υποέργο αυτό υλοποιείται από τον ΑΔΜΗΕ στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του για διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.

Υποέργο 2 : Με την υλοποίηση του υποέργου 2 (νέα Συστήματα Κλιματισμού) θα βελτιωθούν οι υποδομές ψύξης του παλαιού και μη οικολογικά συμβατού υπάρχοντος εξοπλισμού. Με την αντικατάσταση του θα επιτευχθεί εναρμόνιση με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς κανονισμούς και επίσης εξοικονόμηση της καταναλισκόμενης ενέργειας κατά τριάντα τοις εκατό (30%) περίπου. Η ομαλή λειτουργία του κλιματιστικού εξοπλισμού είναι επιβεβλημένη για την ασφαλή λειτουργία των πληροφοριακών συστημάτων των Κέντρων Ελέγχου Ενέργειας, πάνω στα οποία τρέχουν οι κρίσιμες πλατφόρμες του Συστήματος Ελέγχου Ενέργειας και του Συστήματος Διαχείρισης Αγοράς του ΑΔΜΗΕ.