Δυτικός Διάδρομος 400 kV Πελοπόννησου

Με τα σημερινά επίπεδα φορτίου, η περιοχή της Πελοποννήσου είναι κατά το μεγαλύτερο μέρος του έτους εξαγωγική. Από το έτος 2005 η περιοχή της Πελοποννήσου παρουσιάζει κατά τις βραδινές ώρες τοπικό μέγιστο της τάξης των 1000 MW.

Σε αυτές τις περιπτώσεις, η Πελοπόννησος είναι ιδιαίτερα κρίσιμη περιοχή για την ευστάθεια των τάσεων του Νοτίου Συστήματος εάν υπάρξει απώλεια της παραγωγής στην περιοχή. Επιπρόσθετα, η σύνδεση της Πελοποννήσου με το υπόλοιπο Σύστημα γίνεται αποκλειστικά με γραμμές 150 kV, μειωμένης, συνεπώς, ικανότητας μεταφοράς. Πιο συγκεκριμένα, η Πελοπόννησος έως και σήμερα συνδέεται:

  • με την Αττική μέσω τριών Γραμμών Μεταφοράς 150 kv βαρέος τύπου διπλού κυκλώματος και
  • με τη Δυτική Ελλάδα μέσω δύο υποβρυχίων καλωδίων 150 kV.

Στην περιοχή είναι σε κανονική λειτουργία η νέα μονάδα Μεγαλόπολη V (λειτουργεί έως την ισχύ των 500 MW σε ειδικό καθεστώς σύμφωνα με το Νόμο 4533/2018) και επιπλέον αναμένεται να αναπτυχθεί σημαντική ισχύς από νέους Σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ.

Με αυτά τα δεδομένα, η δραστική αντιμετώπιση των ενδεχομένων προβλημάτων των τάσεων (με ευεργετικά αποτελέσματα σε ολόκληρο το Νότιο Σύστημα) και ιδίως του ζητήματος της απορρόφησης της παραγόμενης ισχύος από τους Σταθμούς παραγωγής οι οποίοι αναμένεται να αναπτυχθούν στην περιοχή, επιτυγχάνεται με την επέκταση του Συστήματος 400 kV προς την Πελοπόννησο.

 

Δυτικός Διάδρομος (Μεγαλόπολη – Πάτρα – Δυτική Στερεά)

Η κατασκευή νέου Κέντρου Υψηλής Τάσης στη Μεγαλόπολη είναι σημαντική για την περιοχή της Πελοποννήσου. Το ΚΥΤ Μεγαλόπολης, το οποίο τέθηκε πλήρως σε λειτουργία εντός του 2014, ήταν απαραίτητο για τη σύνδεση της νέας μονάδας παραγωγής στη Μεγαλόπολη (μονάδα «Μεγαλόπολη V»), για την αύξηση της διείσδυσης από ΑΠΕ στην Πελοπόννησο και για την υποστήριξη των τάσεων σε ώρες υψηλών φορτίων.

Η διασύνδεση του ΚΥΤ Μεγαλόπολης με τα κυκλώματα 400 kV στην πλευρά του Αντιρρίου πραγματοποιείται με νέα Γ.Μ. 400 kV διπλού κυκλώματος, αποτελούμενη από εναέρια, υπόγεια και υποβρύχια τμήματα, καθώς και τις αντίστοιχες αυτεπαγωγές αντιστάθμισης.

 

timeline

Οφέλη
  • Η επέκταση του Συστήματος 400 kV προς τη Μεγαλόπολη (με τη δημιουργία στη συνέχεια βρόχου 400 kV Πάτρα - Μεγαλόπολη - Κόρινθος) αυξάνει δραστικά την ικανότητα μεταφοράς προς και από την Πελοπόννησο
  • Δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης ΑΠΕ και θερμικών Σταθμών
  • Βελτιώνει σημαντικά το περιθώριο της ευστάθειας των τάσεων για το Νότιο Σύστημα και εξασφαλίζει την Πελοπόννησο σε οποιονδήποτε συνδυασμό συνθηκών παραγωγής και φορτίου.
  • Συνδέει ισχυρά το κέντρο παραγωγής Μεγαλόπολης με τις περιοχές υψηλού φορτίου (Αττική και περιοχή Πάτρας)
  • Συμβάλλει στην επίτευξη ισοβαρούς ανάπτυξης των Συστημάτων Παραγωγής και Μεταφοράς στο Νότιο Σύστημα.
  • Συμβάλλει στον περιορισμό των συνολικών απωλειών του ΕΣΜΗΕ.