Διασύνδεση Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης

Φάσεις Α΄ Β΄ και Γ΄

Το έργο της διασύνδεσης των Κυκλάδων είναι ένα τεχνικά σύνθετο έργο, το οποίο ολοκληρώνεται σε τρείς φάσεις, και εξασφαλίζει την αξιόπιστη, οικονομική και επαρκή τροφοδότηση των νησιών Σύρου, Πάρου, Τήνου, Μυκόνου και Νάξου με ηλεκτρική ενέργεια για τα προσεχή 30-40 χρόνια.

Η Α’ φάση περιλαμβάνει την σύνδεση της Σύρου με το Λαύριο καθώς και με τα νησιά Πάρο, Μύκονο και Τήνο με αντίστοιχα καλώδια.

Η Β’ φάση περιλαμβάνει τη σύνδεση της Πάρου με τη Νάξο και της Νάξου με την Μύκονο.

Η Γ’ φάση περιλαμβάνει τη δεύτερη σύνδεση του Λαυρίου με την Σύρο.

Οφέλη

Με το έργο αυτό επιτυγχάνεται η ασφαλής τροφοδότηση των νησιών των Κυκλάδων, που παρεμποδίζεται από τις περιορισμένες δυνατότητες εγκατάστασης νέας τοπικής παραγωγής (ΑΣΠ) στα εν λόγω νησιά για περιβαλλοντικούς λόγους.

Μειώνεται το κόστος παραγωγής και συνεπώς το κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη της ζήτησης. Επιπλέον βελτιώνεται το περιβάλλον των νησιών με την ελαχιστοποίηση και μελλοντική παύση της λειτουργίας των πετρελαϊκών σταθμών παραγωγής και ελαχιστοποιείται η περιβαλλοντική όχληση επί των νησιών καθώς αποφεύγεται η κατασκευή εναέριων Γ.Μ.

Επίσης με το έργο αυτό δημιουργείται η αναγκαία υποδομή για την αξιοποίηση του σημαντικού δυναμικού των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα νησιά.

Πρόκειται για έργο στρατηγικής εθνικής σημασίας με μεγάλη προστιθέμενη αξία. Το έργο της Διασύνδεσης των Κυκλάδων με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης έχει χαρακτηρισθεί με Υπουργική Απόφαση (Νοέμβριος 2006) ως έργο «γενικότερης σημασίας για την οικονομία της χώρας».