ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Δ΄ΦΑΣΗ

Το έργο της Διασύνδεση των Κυκλάδων – Δ’ Φάση περιλαμβάνει υποβρύχια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 353,2 χλμ και υπόγεια καλώδια 150kV συνολικού μήκους 19,6 χλμ , συνδέοντας τον υποσταθμό (Υ/Σ) GIS 150kV Λαυρίου, στο νέο Υ/Σ GIS 150kV Νάξου μέσω Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας, καθώς και τους νέους υποσταθμούς GIS 150kV των νήσων Σερίφου, Μήλου, Φολεγάνδρου και Θήρας. Αποτελείται από τα παρακάτω επιμέρους τμήματα:

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. στο Λαύριο μήκους 1,047 χλμ περίπου.

- Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Λαυρίου – Σερίφου μήκους 109,3 χλμ περίπου.

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Σερίφου μήκους 1,382 χλμ περίπου.

- Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Σερίφου.

- Γραμμή μεταφοράς υποβρυχίου καλωδίου 150kV Σέριφος-Μήλος, 46,7χλμ σε μήκος (κατά προσέγγιση)

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Β. Μήλου μήκους 7,5 χλμ περίπου.

- Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS νήσου Μήλου.

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Μήλου (προς Φολέγανδρο) μήκους 6,65 χλμ περίπου.

- Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Μήλου-Φολεγάνδρου μήκους 55,2 χλμ περίπου.

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου μήκους 1,872 χλμ περίπου.

- Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS 150kV νήσου Φολεγάνδρου.

- Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Φολεγάνδρου - Θήρας μήκους 59,9 χλμ περίπου.

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Θήρας μήκους 0,607 χλμ περίπου.

- Κατασκευή νέου Υ/Σ GIS 150kV νήσου Θήρας.

- Υποβρύχιο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. 150kV Θήρας – Νάξου μήκους 82,1 χλμ περίπου.

- Υπόγειο τμήμα καλωδιακής Γ.Μ. Νάξου μήκους 0,528 χλμ περίπου.

- Εγκατάσταση συγκροτήματος αυτόματης αντιστάθμισης αέργου ισχύος (SVC) ικανότητας -100/+50 MVAR στον Υ/Σ Θήρας.

Οφέλη

Το έργο αποσκοπεί:
• στην αύξηση της ασφάλειας του εφοδιασμού και βελτίωση των ζητημάτων σταθερότητας για το ηλεκτρικό σύστημα των Κυκλάδων με τη διασύνδεση τους με το Ηπειρωτικό Διασυνδεδεμένο Σύστημα Υψηλής Τάσης.
• στο να επιτραπεί η προοδευτική απόσυρση των ρυπογόνων μονάδων καύσης πετρελαίου που σήμερα τροφοδοτούν τα νησιά των Κυκλάδων και πρέπει να αποσυρθούν ή να αντικατασταθούν λόγω περιβαλλοντικών περιορισμών, σε συνδυασμό με την ηλικία των περισσότερων σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Αυτό θα συμβάλει σημαντικά στη μείωση των Υπηρεσιών Κοινής Ωφέλειας (ΥΚΩ) μέσω σημαντικής μείωσης του τρέχοντος υψηλού κόστους παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
•  στο να επιτραπεί η πλήρης αξιοποίηση του τοπικού άφθονου δυναμικού ΑΠΕ, που σήμερα υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από την αυτόνομη λειτουργία των νησιών. Η αξιοποίηση του δυναμικού αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο λόγω της βιωσιμότητας των ΑΠΕ, αλλά και στο πλαίσιο στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
• στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.
Το έργο συμπληρώνει άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και συμβάλλει στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και στην κάλυψη συγκεκριμένων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).