Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου & Γραμμή Μεταφοράς 400kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου- ΚΥΤ Κορίνθου

Το έργο αποτελείται από τα παρακάτω υποέργα:

1.Ανακατασκευή του ΚΥΤ Κουμουνδούρου

2.Την κατασκευή της νέας Γραμμής Μεταφοράς (Γ.Μ.) διπλού κυκλώματος 400 kV ΚΥΤ Κουμουνδούρου – ΚΥΤ Κορίνθου περίπου  88 km εκ των οποίων τμήματα περίπου 41,6 km συνολικά θα κατασκευαστούν στην θέση της υφιστάμενης Γ.Μ. διπλού κυκλώματος 150 kV Κόρινθος – ΚΥΤ Κουμουνδούρου.

Οφέλη

Τα ανωτέρω έργα αποσκοπούν:

•        στην αύξηση της ασφάλειας εφοδιασμού και τη βελτίωση των ζητημάτων ευστάθειας των τάσεων του Νοτίου Συστήματος με την επέκταση του Συστήματος των 400 kV προς την Πελοπόννησο και την αναβάθμιση του κέντρου υπερύψηλής τάσης Κουμουνδούρου στην Αττική.

•        στην δυνατότητα της πλήρους αξιοποίησης του τοπικού άφθονου δυναμικού ΑΠΕ, που σήμερα υπόκειται σε περιορισμούς που επιβάλλονται από την περιορισμένη ικανότητα μεταφοράς μεταξύ της Πελοποννήσου και της Αττικής. Η αξιοποίηση του δυναμικού αυτού, αποτελεί σημαντικό ζήτημα σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο λόγω της βιωσιμότητας των ΑΠΕ αλλά και στο πλαίσιο στρατηγικών για τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.

•        στη δημιουργία νέων ευκαιριών απασχόλησης σε περιφερειακό και εθνικό επίπεδο.

Τα έργα αυτά συμπληρώνουν άλλα συγχρηματοδοτούμενα έργα και συμβάλλουν στην αύξηση της διείσδυσης των ΑΠΕ και στην κάλυψη συγκεκριμένων στόχων για την ενέργεια και το κλίμα που ορίζονται στο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ).