Παραλλαγές Γραμμών Μεταφοράς (Γ.Μ.) 400 kV στον οικισμό Ν. Πεντέλης

Το έργο αφορά στη μελέτη, προμήθεια υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ 400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος και Γ.Μ. 400kV Αργυρούπολη -  Κουμουνδούρου περιλαμβανομένων όλων των απαραίτητων  μετατροπών και αποξηλώσεων των υφιστάμενων Γ.Μ. 400 kV.

Το έργο είναι «turn key project» (έργο με το κλειδί στο χέρι) και περιλαμβάνει:

α. Την προμήθεια των απαιτούμενων υλικών και την πλήρη κατασκευή των παραλλαγών των εναέριων Γ.Μ.400kV Παλλήνη – Άγιος Στέφανος (πύργοι: ΠΑΣ 25N-ΠΑΣ 29Ν) και ΓΜ 400kV Αργυρούπολη – Κουμουνδούρου (πύργοι: ΑΡΚ 64Ν-ΑΡΚ 68ΑΝ).

β. Τις απαιτούμενες εργασίες αποξηλώσεων των προς κατάργηση τμημάτων των ανωτέρω γραμμών και την μεταφορά των αποξηλωμένων υλικών (δεματοποιημένων πύργων, μονωτήρων, αγωγών και υλικών εξάρτισης), σε χώρο που θα υποδείξει ο ΑΔΜΗΕ

γ. Μελέτη και εγκατάσταση αγωγού εδάφους στους πύργους όπου απαιτείται.

Οφέλη

Το έργο καλύπτει υφιστάμενες ελλείψεις στις εθνικές ενεργειακές υποδομές και με την  υλοποίησή του, επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της όδευσης των γραμμών και συνεπακόλουθα η διασφάλιση του εφοδιασμού του διασυνδεδεμένου συστήματος με ηλεκτρική ενέργεια με τρόπο ασφαλή, αποδοτικό, αξιόπιστο και περιβαλλοντικά φιλικό.