Δημόσια Διαβούλευση: Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς.

Ημερομηνία ανάρτησης
Καταληκτική ημερομηνία

Ο ΑΔΜΗΕ θέτει σε Δημόσια Διαβούλευση τους Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς.

 

Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 07/10/2020 έως και τις 08/11/2020, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ IPTO-Bal-Support@admie.gr με θέμα «Κανόνες για την αναστολή και την αποκατάσταση των δραστηριοτήτων της αγοράς».

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.