12.01.2022

Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης του ΕΣΜΗΕ περιόδου 2023 - 2032

Δημόσια διαβούλευση

Ο ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την Ενότητα 8.0, εδάφ. 8.3, παρ. 5 του Κώδικα Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), θέτει σε δημόσια διαβούλευση το Προκαταρκτικό Σχέδιο του Δεκαετούς Προγράμματος Ανάπτυξης (ΔΠΑ) του ΕΣΜΗΕ, περιόδου 2023 - 2032. 

Τα κείμενα προς Δημόσια Διαβούλευση θα είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ από τις 12.01.2022 έως και τις 11.02.2022, ώστε οι ενδιαφερόμενοι να έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις απόψεις τους στην ηλεκτρονική διεύθυνση του ΑΔΜΗΕ dpa.23.32@admie.gr με θέμα “ΔΠΑ 2023 - 2032”.

Μετά τη λήξη της δημόσιας διαβούλευσης ο ΑΔΜΗΕ θα δημοσιοποιήσει:

  • τον κατάλογο των συμμετεχόντων, καθώς και το περιεχόμενο των επιστολών οι οποίες υποβλήθηκαν, με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία ο αποστολέας αιτείται τη μη δημοσιοποίηση των στοιχείων του   και/ή των απόψεών του,
  • τις απόψεις του ΑΔΜΗΕ επί των παρατηρήσεων των συμμετεχόντων στην δημόσια διαβούλευση και την τελική πρόταση του ΑΔΜΗΕ.

Σχετικά Αρχεία

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2023 – 2032 Κύριο Τεύχος 

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2023 – 2032 Τεύχος Έργων

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2023 – 2032 Παράρτημα 

Προκαταρκτικό Σχέδιο ΔΠΑ 2023 – 2032 Χάρτης