Διεύθυνση Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ)

Η Διεύθυνση Έρευνας Τεχνολογίας και Ανάπτυξης (ΔΕΤΑ) ιδρύθηκε το 2014 κατά τα πρότυπα παρόμοιων Διευθύνσεων Ευρωπαϊκών Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (TSOs) τοποθετώντας την εταιρεία σε μια λίστα εταιρειών του Ελλαδικού αλλά και του Ευρωπαϊκού χώρου που διαθέτουν αυτόνομη και ξεχωριστή Διεύθυνση Έρευνας και Τεχνολογίας στα πρότυπα ενός R&D τμήματος.

Αποστολή της ΔΕΤΑ είναι η διασύνδεση της Έρευνας και Καινοτομίας των Πανεπιστημίων – Ερευνητικών Φορέων κ.λπ. καθώς και η προσέλκυση περαιτέρω Τεχνογνωσίας (know-how) σε θέματα όπως ευελιξία (flexibility), αποθήκευση (storage), ψηφιοποίηση (digitalization), έξυπνη διαχείριση των παγίων του Συστήματος Μεταφοράς, συνεργειών μεταξύ Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς και Διανομής κλπ, που αφορούν στην εξέλιξη των Συστημάτων Μεταφοράς προκειμένου να μπορέσουν να ενσωματώσουν μελλοντικά μεγάλα ποσοστά διείσδυσης από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) συμβαδίζοντας με τον οδικό ενεργειακό άξονα του ENTSO-E και της ΕΕ (Green Deal). Για το σκοπό αυτό η Διεύθυνση συμμετέχει σε πλήθος προτάσεων για ανάληψη ερευνητικών έργων τόσο σε Ευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο, με αποτέλεσμα αυτή τη στιγμή να συμμετέχει ενεργά σε εννέα (9) Ευρωπαïκά Ερευνητικά Προγράμματα Horizon 2020. Τα αποτελέσματα των ερευνητικών έργων προσανατολίζονται στην επίλυση υπαρκτών επιχειρησιακών, λειτουργικών και στρατηγικών προβλημάτων των Διαχειριστών Συστημάτων Μεταφοράς εν όψει των ανωτέρω ενεργειακών προκλήσεων που αυτοί αντιμετωπίζουν.  

Η ΔΕΤΑ εκπροσωπώντας τον ΑΔΜΗΕ, όντας ο μοναδικός Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς στην Ελλάδα, συμμετέχει σε ευρωπαϊκές κοινοπραξίες (consortiums) μεταφέροντας την απαραίτητη τεχνογνωσία και εμπειρία που αποκτάται από τα παραπάνω έργα στην μεταβατική αυτή περίοδο για το Ελληνικό αλλά και Ευρωπαïκό Ενεργειακό Σύστημα συνεισφέροντας στην εφαρμογή νέων μεθόδων και τεχνολογιών. Επιπλέον η ΔΕΤΑ συμμετέχει τα τελευταία χρόνια ενεργά στη σύνταξη του Ερευνητικού Ενεργειακού Οδικού Άξονα του ENTSO-E (R&I Roadmap) μέσω της συμμετοχής της στις ομάδες εργασίας (Working Groups) RDIP και Flexibility & Markets, της Επιτροπής Έρευνας Ανάπτυξης και Καινοτομίας (RDIC) του ENTSO-E.

Επιπλέον, η συμμετοχή της ΔΕΤΑ στα παραπάνω ερευνητικά έργα, προϋποθέτει ενεργή ανάμειξη σε ομάδες εργασίας για επιμέρους μελέτες και εφαρμογές. Στο παραπάνω πλαίσιο, τα μέλη της ΔΕΤΑ συμμετέχουν σε εργασίες, συνέδρια, συντάσσουν και συνεισφέρουν ενεργά σε παραδοτέα (deliverables) όπως αυτά ορίζονται από το πρόγραμμα κατά περίπτωση. Τέλος, πιλοτικά έργα επίδειξης που αφορούν στην εφαρμογή της έρευνας, λαμβάνουν χώρα στο τέλος ή και κατά τη διάρκεια των προγραμμάτων, στα οποία η ΔΕΤΑ έχει ενεργό συμμετοχή. Αξίζει να σημειωθεί ότι πιλοτικές δοκιμές Ελεγκτή Ροής Ενεργού Ισχύος έχουν ήδη λάβει χώρα στο ΚΥΤ Μεγαλόπολης με αξιόλογα αποτελέσματα ενώ η εφαρμογή άλλων καινοτόμων τεχνολογιών (DLR ,WAMAC, 5G, SDN) είναι υπό εξέλιξη.

Πέρα όμως από τις ταμειακές εισροές των έργων και την τεχνογνωσία που αποκτάται, η ΔΕΤΑ συμβάλλει ενεργά και στην αντιμετώπιση του “brain drain” της χώρας, αφού πλέον απασχολεί δεκαπέντε (15) υψηλού μορφωτικού επιπέδου ερευνητές (πέραν των διοικητικών υπαλλήλων), οι οποίοι είτε επέστρεψαν από το εξωτερικό είτε δεν έφυγαν προς αυτό, λόγω της ευκαιρίας που τους δόθηκε από την εταιρεία να δραστηριοποιηθούν σε Ευρωπαϊκής εμβέλειας ανταγωνιστικά ερευνητικά έργα.

Πλέον ο ΑΔΜΗΕ μέσω της ΔΕΤΑ είναι ένας από τους πιο ενεργούς ερευνητικά σε Ευρωπαϊκό επίπεδο Διαχειριστές (TSOs), με αποτέλεσμα να συμμετέχει σε κοινοπραξίες (consortiums) σε έναν συνεχόμενα αυξανόμενο αριθμό προτάσεων για Ευρωπαϊκά κυρίως έργα. 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα Ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα Horizon 2020 της ΔΕΤΑ παρέχονται στους παρακάτω συνδέσμους:

Crossbow

http://crossbowproject.eu/

Flexitranstore

http://www.flexitranstore.eu/

EasyRES

https://www.easyres-project.eu/

CoordiNet

https://coordinet-project.eu/

SDN-microSENSE

https://www.sdnmicrosense.eu/

5G-VICTORI

https://www.5g-victori-project.eu/

FARCROSS

https://farcross.eu/

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

Δυρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43  Αθήνα

Παπαϊωάννου Γεώργιος

Διευθυντής

Τηλ  210 9466870

Fax  210 5192263

E- mail  g.papaioannou@admie.gr