Μεσοσταθμική Τιμή ΑγοράςΓια μεγαλύτερη ευκρίνεια γυρίστε τη συσκευή σε οριζόντια θέση.x

Οι υπολογισμοί έχουν γίνει βάσει των επιστολών ΡΑΕ/Ο-85181/02.12.2020 και ΡΑΕ/Ο-92976/22.02.2022 (https://www.admie.gr/agora/rythmistiko-plaisio-agoras/methodologies-kai-tehnikes-apofaseis).

Η τιμή (€/MWh) της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς προκύπτει από οικονομικά στοιχεία που αποστέλλει το Χρηματιστήριο Ενέργειας στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ. 

Οι τιμές (€/MWh) για Αποκλίσεις και Λογαριασμούς Προσαυξήσεων υπολογίζονται βάσει των χρεοπιστώσεων που προκύπτουν σύμφωνα με τα οριζόμενα στα Κεφάλαια 18 και 20 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης, αντιστοίχως. 

Τα παραπάνω στοιχεία δεν είναι οριστικά. Τα στοιχεία οριστικοποιούνται μετά την διενέργεια των σχετικών Οριστικών Εκκαθαρίσεων που προβλέπονται στο άρθρο 104 του Κανονισμού Αγοράς Εξισορρόπησης.

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς

Κλάδος Σχεδιασμού & Παρακολούθησης Αγοράς

MarketDesign@admie.gr