ΤΜΗΜΑ IV ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ ΑΓΟΡΑΣ ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 20 ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΡΟΣΑΥΞΉΣΕΩΝ
 • Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων περιλαμβάνει τους ακόλουθους επιμέρους λογαριασμούς:

  1. ΛΠ-1: Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών Συστήματος
  2. ΛΠ-2: Λογαριασμός Προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης
  3. ΛΠ-3: Λογαριασμός Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας
  1. Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων Απωλειών Συστήματος ΛΠ-1 χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους των απωλειών του ΕΣΜΗΕ, το οποίο υπολογίζεται ως το άθροισμα των ποσών που προκύπτουν από την εκκαθάριση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την εκκαθάριση της Ενδοημερήσιας Αγοράς και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για τις απώλειες αυτές.
  2. Το κόστος των απωλειών του ΕΣΜΗΕ επιβαρύνει και επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως εξής: 
   UPLIFT1p,t=LOSSESt×MQp,tpMQp,t
   όπου:
   LOSSESt το συνολικό κόστος των Απωλειών ΕΣΜΗΕ, σε €, όπως προκύπτει από την εκκαθάριση της Αγοράς Επόμενης Ημέρας, την εκκαθάριση της Ενδοημερήσιας Αγοράς και την Εκκαθάριση Αποκλίσεων για τις απώλειες αυτές,  για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t,
   MQp,t η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης p για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, 
  1. Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων Ισχύος Εξισορρόπησης ΛΠ-2 χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό του κόστους παροχής Ισχύος Εξισορρόπησης από τους Παρόχους Υπηρεσιών Εξισορρόπησης.
  2. Το κόστος για την παροχή Ισχύος Εξισορρόπησης σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, BALCAPt, επιβαρύνει και επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως εξής:
   UPLIFT2p,t=BALCAPt×MQp,tpMQp,t
   όπου:
   BALCAPt η συνολική αποζημίωση όλων των Οντοτήτων Υπηρεσιών Εξισορρόπησης e για την παρασχεθείσα Ισχύ Εξισορρόπησης για ανοδική και καθοδική ΕΔΣ, αυτόματη ΕΑΣ και χειροκίνητη ΕΑΣ για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.
   MQp,t η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης p για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t. 
  1. Ο Λογαριασμός Προσαυξήσεων Οικονομικής Ουδετερότητας ΛΠ-3 χρησιμοποιείται για τον επιμερισμό στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης τυχόν υπολοίπου που παραμένει μετά τον υπολογισμό των χρεώσεων και πιστώσεων που υπολογίζει ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ για την ενέργεια εξισορρόπησης χειροκίνητης ΕΑΣ, την ενέργεια εξισορρόπησης αυτόματης ΕΑΣ, την ενέργεια για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης και την εκκαθάριση αποκλίσεων.
  2. Το ποσό για την διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, NEUTRt, υπολογίζεται ως εξής:
   NEUTRt=eABECe,tmFRR,up+eABECe,taFRR,up+eAOECe,tmFRR,up
   +eABECe,tmFRR,dn+eABECe,taFRR,dn+eAOECe,tmFRR,dn+pIMBCp,t
   όπου:
   NEUTRt το ποσό για την διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t,
   ABECe,tmFRR,up η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη Ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ.
   ABECe,taFRR,up η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη Ανοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ.
   AOECe,tmFRR,up η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη ανοδική ενέργεια που παρέχεται για σκοπούς εκτός της εξισορρόπησης.
   ABECe,tmFRR,dn η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη Καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης για χειροκίνητη ΕΑΣ.
   ABECe,taFRR,dn η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη Καθοδική Ενέργεια Εξισορρόπησης για αυτόματη ΕΑΣ.
   AOECe,tmFRR,dn η χρέωση ή πίστωση της Οντότητας Υπηρεσιών Εξισορρόπησης, e, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t, για την ενεργοποιημένη καθοδική ενέργεια που παρέχεται για σκοπούς εκτός της Εξισορρόπησης.
   IMBCp,t η χρέωση ή πίστωση για αποκλίσεις της Οντότητας με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων, t. Περιλαμβάνονται και οι αποκλίσεις για τις Απώλειες ΕΣΜΗΕ.
  3. Το ποσό για την διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ, NEUTRt, για κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t επιβαρύνει και επιμερίζεται στα Συμβαλλόμενα Μέρη με Ευθύνη Εξισορρόπησης, p, ανάλογα με την μετρούμενη απορρόφηση των πελατών τους στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t, ως εξής:
   UPLIFT3p,t=NEUTRt×MQp,tpMQp,t
   όπου:
   NEUTRt το ποσό για την διασφάλιση της οικονομικής ουδετερότητας του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ σε κάθε Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.
   MQp,t η απορρόφηση (υπολογιζόμενη στο Όριο Συστήματος Μεταφοράς-Δικτύου Διανομής) σε MWh που αντιστοιχεί στους καταναλωτές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος ανά Συμβαλλόμενο Μέρος με Ευθύνη Εξισορρόπησης p για την Περίοδο Εκκαθάρισης Αποκλίσεων t.