Βασικά Στοιχεία

Τη σπονδυλική στήλη του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς αποτελούν οι τρεις γραμμές διπλού κυκλώματος των 400 kV, που μεταφέρουν ηλεκτρισμό, κυρίως από το σπουδαιότερο για την χώρα μας ενεργειακό κέντρο παραγωγής της Δυτικής Μακεδονίας.

Στη περιοχή αυτή, παράγεται περίπου το 70% της συνολικής ηλεκτροπαραγωγής της χώρας που στη συνέχεια μεταφέρεται στα μεγάλα κέντρα κατανάλωσης της Κεντρικής και Νότιας Ελλάδας, που καταναλώνεται περίπου το 65% της ηλεκτρικής ενέργειας.

Το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς διαθέτει επιπλέον γραμμές των 400 kV καθώς επίσης εναέριες, υπόγειες γραμμές και υποβρύχια καλώδια των 150 kV που συνδέουν την Άνδρο και τα νησιά της Δυτικής Ελλάδας, Κέρκυρα, Λευκάδα, Κεφαλονιά και Ζάκυνθο με το διασυνδεδεμένο σύστημα μεταφοράς, καθώς και μία υποβρύχια διασύνδεση της Κέρκυρας με την Ηγουμενίτσα στα 66 kV.

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 το Διασυνδεδεμένο Σύστημα Μεταφοράς αποτελείτο από 11.232 χλμ. γραμμών μεταφοράς, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα.

Την 31η Δεκεμβρίου 2013 σε 331 Υποσταθμούς και ΚΥΤ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος Μεταφοράς ήταν εγκατεστημένοι 732 Μετασχηματιστές και Αυτομετασχηματιστές με συνολική εγκατεστημένη ισχύ 55.391 MVA.

Σκοπός του Συστήματος Μεταφοράς είναι η Σύνδεση των Σταθμών Παραγωγής (Συμβατικών ή ΑΠΕ) και η μεταφορά ηλεκτρικής ενέργειας από τα σημεία Παραγωγής στα σημεία κατανάλωσης (Αστικά Κέντρα, Βιομηχανίες). Προκειμένου να επιτευχθεί αυτό, με τον βέλτιστο και αποδοτικότερο τρόπο, η τάση ανυψώνεται στους υποσταθμούς σύνδεσης Σταθμών Παραγωγής στα επίπεδα των 400KV Και 150kV και υποβιβάζεται στους υποσταθμούς σύνδεσης με το Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Τα βασικά στοιχεία του Συστήματος Μεταφοράς είναι:

 • Εναέριες Γραμμές Μεταφοράς 400kV, 150kV και 66kV

 • Υπόγειες και Υποβρύχιες Καλωδιακές Γραμμές 150kV και 400kV

 • Υποσταθμοί 150/20kV

 • Κέντρα Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ) 400/150kV

Το Ελληνικό Σύστημα λειτουργεί σύγχρονα και παράλληλα με το διασυνδεδεμένο Ευρωπαϊκό Σύστημα υπό το γενικότερο συντονισμό του ENTSO-E. Η παράλληλη λειτουργία του Ελληνικού Συστήματος με το Ευρωπαϊκό επιτυγχάνεται μέσω διασυνδετικών γραμμών μεταφοράς (Γ.Μ.), κυρίως 400 kV, με τα Συστήματα της Αλβανίας, της Βουλγαρίας, της Βόρειας Μακεδονίας και της Τουρκίας. Επιπλέον, το Ελληνικό Σύστημα συνδέεται ασύγχρονα (μέσω υποβρυχίου συνδέσμου συνεχούς ρεύματος τάσης 400 kV) με την Ιταλία.

 • Ελλάδα - Βόρεια Μακεδονία

Με το Σύστημα της Βόρειας Μακεδονίας η Ελλάδα συνδέεται μέσω:

 • μίας γραμμής 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 1400 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Θεσσαλονίκης και του Υ/Σ Dubrovo στη Βόρεια Μακεδονία

 • μίας γραμμής 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 1400 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Μελίτης και του Υ/Σ Bitola στη Βόρεια Μακεδονία.

 • Ελλάδα - Αλβανία

Με το Αλβανικό Σύστημα η Ελλάδα συνδέεται μέσω:

 • μίας γραμμής 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 1400 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Καρδιάς και της Zemblak (Αλβανία).

 • μίας γραμμής 150 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 138 MVA μεταξύ του Υ/Σ Μούρτου και του ΥΗΣ Bistrica στην Αλβανία.

 • Ελλάδα - Βουλγαρία

Με το Βουλγαρικό Σύστημα η Ελλάδα συνδέεται μέσω μίας Γ.Μ. 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 1400 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Θεσσαλονίκης και του Υ/Σ Blagoevgrad στη Βουλγαρία.

 • Ελλάδα - Ιταλία

Η διασύνδεση αυτή συνδέει το ΚΥΤ Αράχθου με τον Υ/Σ Galatina στην Ιταλία. Είναι σύνδεση συνεχούς ρεύματος (DC) 400kV και ικανότητας μεταφοράς 500 MW.

 • Ελλάδα - Τουρκία

Η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας - Τουρκίας συνδέεται μέσω μίας Γ.Μ. 400 kV ονομαστικής ικανότητας μεταφοράς 2000 MVA, μεταξύ του ΚΥΤ Νέας Σάντας και του Υ/Σ Babaeski στην Τουρκία.

Στο Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας συνδέονται, μέσω υπόγειων και υποβρύχιων καλωδιακών γραμμών 150kV, τα Νησιωτικά Συμπλέγματα των Ιονίων Νήσων, η Εύβοια καθώς και οι Κυκλάδες (Φάση Α).

Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται ταχέως οι διασυνδέσεις των νησιών με το Ηπειρωτικό Σύστημα (Κυκλάδες Φάση Β, Γ, Δ, Βόρειο Αιγαίο, Σποράδες) στοιχείο που προσδίδει μεγάλα επίπεδα αξιοπιστίας και ποιότητας τροφοδοσίας.

Σε εξέλιξη βρίσκονται τα έργα διασύνδεσης της Κρήτης. Η πρώτη διασύνδεση (Φάση Ι) περιλαμβάνει υποβρύχια διασύνδεση AC διπλού κυκλώματος 150kV και μεταφορικής ικανότητας 2x200 MVA. Η Ολοκλήρωση των εργασιών αναμένεται εντός του 2020. Η δεύτερη διασύνδεση της Κρήτης (Φάση ΙΙ) αφορά σύνδεση συνεχούς Ρεύματος (DC) Αττική – Κρήτη 500kV και μεταφορική ικανότητας 2x500 MW.

Ταυτόχρονα, με την ενίσχυση και ανάπτυξη του Ηπειρωτικού Συστήματος Μεταφοράς (Ανατολικός και Δυτικός διάδρομος Πελοποννήσου 400kV), δημιουργούνται οι υποδομές για την περαιτέρω διείσδυση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.